PROFIL PRACOWNIKA: Marta Olasik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Moje obowiązki BADAWCZE w ramach zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ obejmują:

 • prowadzenie badań naukowych (z zakresu zarządzania procesami internacjonalizacji na uczelniach wyższych jako podmiotach użyteczności publicznej);
 • działalność publikacyjna związana z ww. tematyką;
 • uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko pojętej nauki oraz w kontekście własnych badań i projektów naukowych.


2. Moje obowiązki DYDAKTYCZNE jako nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ obejmują:

 • realizację zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz w ramach programów mobilnościowych;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • opiekę nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz szeroko pojętej metodyki nauczania (również w kontekście nauczania zdalnego i hybrydowego).

Moje obowiązki administracyjne jako młodszego specjalisty zatrudnionego w Sekcji ds. internacjonalizacji w Dziale Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta na Wydziale Zarządzania UŁ obejmują:

 • obsługę procesu internacjonalizacji na Wydziale;
 • kompleksową obsługę spraw studenckich związanych z tokiem studiów;
 • obsługę spraw związanych z rekrutacją na studia oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z podjęciem studiów;
 • dokumentowanie przebiegu studiów;
 • ogólną opiekę nad studentami zagranicznymi oraz programami mobilnościowymi realizowanymi na Wydziale;
 • kompleksową obsługę EWP (Erasmus Without Papers);
 • współpracę z BWZ UŁ.

KONTAKT I DYŻURY