PROFIL PRACOWNIKA: Marta Olasik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Moje obowiązki BADAWCZE jako adiunkta zatrudnionego w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego obejmują:

 • prowadzenie badań (dot. nowych technologii, sztucznej inteligencji, robotów społecznych, itp., a także kwestii genderowych związanych z tymi zagadnieniami);
 • działalność publikacyjną związana z ww. tematyką;
 • uczestnictwo w naukowych seminariach i konferencjach;
 • rozpowszechnianie wyników badań;
 • poszukiwanie środków na prowadzenie badań;
 • podnoszenie własnych kwalyifikacji zawodowych w ramach szeroko pojętej nauki oraz w kontekście własnych badań i projektów naukowych.


2. Moje obowiązki DYDAKTYCZNE jako nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego obejmują:

 • realizację zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz w ramach programów mobilnościowych (zarówno w j. polskim, jak i w j. angielskim);
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • opiekę nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w ramach prowadzonych zajęć oraz w zakresie szeroko pojętej metodyki nauczania (także w formie zdalnej i hybrydowej).

Moje obowiązki administracyjne jako młodszego specjalisty zatrudnionego w Sekcji ds. internacjonalizacji w Dziale Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta na Wydziale Zarządzania UŁ obejmują:

 • obsługę procesu internacjonalizacji na Wydziale;
 • kompleksową obsługę spraw studenckich związanych z tokiem studiów;
 • obsługę programów mobilnościowych, w tym Programu Erasmus+;
 • obsługę spraw związanych z rekrutacją na studia anglojęzyczne oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z podjęciem studiów;
 • dokumentowanie przebiegu studiów;
 • ogólną opiekę nad studentami zagranicznymi oraz programami mobilnościowymi realizowanymi na Wydziale;
 • ogólną opiekę nad sprawami związanymi z profesorami wizytującymi na Wydziale;
 • kompleksową obsługę EWP (Erasmus Without Papers);
 • współpracę z BWZ UŁ oraz International Hub.

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: marta.olasik@uni.lodz.pl

Matejki 22/26 90-237 Łódź