PROFIL PRACOWNIKA: Elżbieta Żądzińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Moje zadania jako pracownika badawczo-dydaktycznego

 • - prowadzenie działalności naukowej oraz upowszechnianie jej wyników;
 • - pozyskiwanie i realizacja projektów badawczych;
 • - uczestniczenie w realizacji planów strategicznych dyscypliny, którą reprezentuję;
 • - kształcenie studentów i uczestniczenie w kształceniu doktorantów.
 • - stałe podnoszenie kompetencji zawodowych


Moje zadania jako Rektora

 • - wytyczanie kierunków rozwoju Uczelni, nadzór nad realizacją planów rozwoju poszczególnych obszarów działalności uczelni;
 • - przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii Uniwersytetu;
 • - sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni oraz koordynowanie ich pracy;
 • - podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki finansowej Uczelni;
 • - podejmowanie działań zmierzających do promowania kadr naukowych oraz podejmowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • - zapewnianie przestrzegania prawa i porządku w Uniwersytecie oraz ustalania regulaminów wewnętrznych, kształtowanie zasad zatrudnienia i awansu w Uczelni;

BIOGRAM

Reprezentuję dyscyplinę nauki biologiczne, specjalizuję się w antropologii biologicznej.

Jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym. Z Uczelnią jestem związana od 1985 roku, rozpoczynając studia na kierunku biologia. W ciągu 25 lat pracy na Uniwersytecie Łódzkim przeszłam wszystkie stopnie kariery naukowej - od pracownika naukowo-technicznego do profesora nadzwyczajnego, a od 1 marca 2015 roku – profesora zwyczajnego (tytuł profesora nadany 19 lutego 2014 roku).

Od 2020 roku pełnię funkcję Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. W kadencji 2016-2020 byłam Prorektorem ds. nauki UŁ.

Od 2005 roku kieruję Katedrą Antropologii UŁ.

W latach 2005-2008 pełniłam funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od 2008 do 2016 roku pełniłam funkcję Dziekana tego wydziału.

Od 2014 roku jestem honorowym wizytującym pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Adelajdzie w Australii (Honorary Visiting Research Fellow School of Medical Sciences University of Adelaide).

Jestem członkiem Komisji Biologii Organizmalnej PAN (obecnie pełnię funkcję zastępcy Przewodniczącego).

Jestem członkiem Sekcji Antropologicznej PAU.

Jestem przewodniczącą Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

ZAINTERESOWANIA

biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych

wyznaczniki stresu populacyjnego (wskaźnik wtórnej proporcji płci, asymetria fluktuująca, zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych)

odontologia

OSIĄGNIĘCIA

Wykaz publikacji naukowych dostępny na profilu ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1001-7319

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-43-15

Banacha 12/16 (Katedra Antropologii) pokój: 159 90-237 Łodź