PROFIL PRACOWNIKA: Cezary Szydłowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Realizowanie zadań z zakresu działalności naukowo - dydaktycznej.

2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (z obszaru audytu wewnętrznego i systemu kontroli wewnętrznej oraz z zamówień publicznych).

3. Prowadzenie działalności naukowo - badawczej (w obszarze audytu wewnętrznego, systemu kontroli wewnętrznej, finansów publicznych, logistyki, zamówień publicznych).

BIOGRAM

1. dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

2. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku audytora wewnętrznego oraz Kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych.

3. Posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego (zdany egzamin państwowy na audytora wewnętrznego).

4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie audytu wewnętrznego, zamówień publicznych, zarządzania publicznego oraz logistyki.

ZAINTERESOWANIA

1. Finanse publiczne, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, logistyka, zamówienia publiczne, zarządzanie publiczne, ekonomia, finanse i zarządzanie organizacjami oraz historia.

OSIĄGNIECIA

- Uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego.

Publikacje:

 1. Cezary Szydłowski (2023), Green public procurement and sustainable development: thecase of social welfare centres from the Łódź Province in Poland, WładzaSądzenia Nr 25/2023, s. 53-68, ISSN: 2300-1690, https://doi.org/10.18778/2300-1690.25.04,Link: https://wladzasadzenia.pl/media/pages/nr/25-2023/b...
 2. https://wladzasadzenia.pl/media/pages/nr/25-2023/bf462e1b7f-1701763646/green-public-procurement-and-sustainable-development-the-case-of-social-welfare-centres-from-the-lodz-province-in-poland.pdfCezary Szydłowski (2022), An assessment of the share of real estate tax revenues in the budget revenues of selected Polish Cities from 2018-2021, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 28(77) (2022), s. 141-160, ISSN: 2081-3430. Link - https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.21
 3. Cezary Szydłowski (2022), Analiza wydatków na lokalny transport zbiorowy i infrastrukturę drogową z budżetu wybranych miast Polski jako obszar oceny logistyki miejskiej
  [w:] Tomasz Rokicki (red.), Znaczenie logistyki we współczesnym świecie. Wpływ COVID-19, transport, magazynowanie, zarządzanie procesami, łańcuchy dostaw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 144-155, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-8237-079-9, link - https://www.wydawnictwosggw.pl/882/ZNACZENIE-LOGIS...
 4. Cezary Szydłowski (2022), Zamówienia publiczne w urzędzie administracji publicznej jako przykład obszaru logistyki zaopatrzenia w sektorze publicznym [w:] Łukasz Kozar, Agata Matuszewska-Kubicz (red.), Branża TSL wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju - wybrane aspekty, Uniwersytet Łódzki, ss: 0-1; ISBN: 978-83-8331-039-8 1. https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2023/01/Kozar-i-in_Branza-TSL-.pdf https://doi.org/10.18778/8331-039-8.08
 5. Cezary Szydłowski (2022), Ocena udziału wydatków na lokalny transport zbiorowy w wydatkach z budżetu wybranych miast Polski jako obszar analizy finansowania zrównoważonego rozwoju, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU , vol. 66, nr 3, ISSN: 1899-3192, s. 128-141, Link do publikacji: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/155876/...
 6. Cezary Szydłowski (2020), Rola audytu wewnętrznego w ocenie dochodów wybranych gmin województwa pomorskiego [w:] Dagmara Hajdys (red.), Problemy ekonomii i finansów na początku XXI wieku, Uniwersytet Łódzki, s: 157-179, stron monografii ogółem: 208, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-8220-358-5.
 7. Cezary Szydłowski (2020), Income budgets evaluation of selected communes of Pomorskie Voivodship in Poland from the tax on means of transport, „Baltic Journal of Economic Studies”, vol. 6 (2020) no. 3, s. 41-47, ISSN: 2256-0742. Link do publikacji: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-41-47
 8. Cezary Szydłowski (2020), Revenue analysis of the impact of the fee for issuing a permitforthe sale of alcohol on the commune budget on the example of selected coastal communes, „Financial Internet Quarterly”, vol. 16/no. 3, s. 80-95, ISSN: 2719-3454. Link do publikacji - https://finquarterly.com/current-issue/?number=66&...
 9. Cezary Szydłowski (2020), Audit of income from local fees in selected communes of the Pomeranian Province in Poland, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, vol.23(72)/2020, s. 208-221, ISSN: 2081-3430. Link do publikacji - https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.17
 10. Cezary Szydłowski (2020), Trade fair fee as a source of income for the budgets of municipalities in poland on selected examples, "Financial Internet Quarterly", vol. 16 / no. 2, s. 37-48, ISSN: 2719-3454. Link do publikacji: https://finquarterly.com/current-issue/?number=65&...
 11. Cezary Szydłowski (2019), Rola audytu wewnętrznego w ocenie wydatków samorządów miejskich, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 22 (71)/2019, s. 210-222, ISSN: 2081-3430. Link do publikacji: https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.17
 12. Cezary Szydłowski (2018), Audyt wewnętrzny w procesie zarządzania organizacją [w:] M. M. Nowak, P. Dziekański (red.), Wybrane problemy zarządzania i ekonomii, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2018 r., ISBN 978-83-64557-30-9, s. 20-42.
 13. Cezary Szydłowski (2017), Rola audytu wewnętrznego w ocenie procesu zarządzania systemami informatycznymi w organizacji publicznej [w:] P. Adamczewski, J. Matusiak, J. Mielczarek, P. A. Nowak, J. Przywojska, C. Szydłowski, Innowacje 2017, Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, Łódź, ISBN: 978-83-65238-01-6, s. 78-102,
  publikacja pod adresem: https://si.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2018/01/I...
 14. Cezary Szydłowski (2016), Audyt organizacyjny logistyki [w:] P. Dziekański (red.), Region i jego otoczenie - relacje i rozwój, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, ISBN 978-83-64557-17-0, s. 23-37.
 15. Cezary Szydłowski (2016), Rola oraz zadania audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji w organizacji [w:] P. A. Nowak (red.) INNOWACJE 2016. ICT w służbie społeczeństwu, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, Łódź, ISBN 978-83-60901-11-3, s. 124-141,
  publikacja pod adresem: https://si.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2017/04/I...
 16. Cezary Szydłowski (2016), Rola audytu wewnętrznego we wdrażaniu innowacji w sektorze publicznym, [w:] ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A - NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE - Nr 1/2016, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, ISSN 2300-1739, s. 98-118.
  Publikacja zamieszczona na stronie http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.elem...
 17. Cezary Szydłowski (2015), Rola ekologistyki w zarządzaniu odpadami w mieście, [w:] ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A. NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE, NR 6 (2)/ 2015, Ostrowiec Świętokrzyski, ISSN 2300-1739, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, s. 29-45., Publikacja zamieszczona na stronie: http://zn.wsbip.edu.pl/sectioa/images/aktualnosci/zeszyty/006-2015/zeszyt_2_2015.pdf
 18. Cezary Szydłowski (2015), Bezpieczeństwo informacji w logistyce [w:] ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A. NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I TECHNICZNE, NR 5 (1), Ostrowiec Świętokrzyski, ISSN 2300-1739, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  s. 21-40., Publikacja zamieszczona na stronie: http://zn.wsbip.edu.pl/sectioa/images/aktualnosci/zeszyty/005-2015/zeszyt_1_2015.pdf
 19. Cezary Szydłowski (2015), Logistyka zaopatrzenia w organizacji publicznej [w:] Systemy Logistyczne Wojsk Nr 43/2015, WAT, Warszawa, ISSN 1508-5430, s. 147-162.
  Publikacja zamieszczona na stronie - http://slw.wat.edu.pl/resources/html/article/detai...
 20. Cezary Szydłowski (2015), Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym w urzędzie administracji publicznej [w:] Paweł A. Nowak (red.), INNOWACJE 2015. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w nowej perspektywie finansowej, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, ISBN 978‐83‐60901‐86‐1, Łódź, 2015 r., s. 21-46. - Publikacja zamieszczona na stronie https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/220541/e...
 21. Cezary Szydłowski (2015), Logistyka w gminie i przedsiębiorstwie, podobieństwa i różnice, [w:] A. Olak, R. Kozioł, E. Wierzbicka (red.), Integracja, samorząd, przedsiębiorstwo. Komunikacja i zmiana - Integration, local government, enterprise. Communication and change, Multiprint s.r.o Košice, ISBN 978-80-89551-19-4, Košice, s. 65-94.
 22. Cezary Szydłowski (2014), Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu logistycznym urzędem administracji publicznej [w:] I. Staniec (red.), Natura i uwarunkowania ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej Nr 2118, Politechnika Łódzka, ISBN 978-83-7283-633-5, Łódź, 172-184.
 23. Cezary Szydłowski (2014), Zarządzanie logistyczne szpitalem a bezpieczeństwo publiczne [w:] P. Dziekański, A. Limański, P. I. Drabik (red.), Zarządzanie. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, ISBN 978-83-64-590-12-2, Katowice, s. 73-99.
 24. Cezary Szydłowski (2014), Kontrola działalności władzy publicznej [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, Polska Akademia Nauk - Komitet Planowania Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, Biuletyn Zeszyt Nr 253, ISBN: 978-83-63563-49-3, ISSN 0079–3507, Warszawa, s. 136-159. Publikacja zamieszczona na stronie: http://journals.pan.pl/Content/82795/mainfile.pdf?...
 25. Cezary Szydłowski (2013), Rola i zadania logistyki w zarządzaniu kryzysowym [w:] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego Nr 11, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, ISSN 1897 – 7480, Łódź, s. 107-120.
 26. Cezary Szydłowski (2013), Logistyka miejska jako obszar zarządzania miastem [w:] S. Juszczyk, M. Petrufová, Ekonomia i bezpieczeństwo społeczno-energetyczne – wybrane zagadnienia, ISBN: 978-83-64557-00-2 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski, s. 83-112.
 27. Cezary Szydłowski (2013), Zarządzanie logistyczne urzędem administracji publicznej [w:] V. Jurčák, P. Dziekański (red.), Czynniki zmian zjawisk regionalnych, ISBN: 978-83-936652-3-5, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski, s. 33-59.
 28. Cezary Szydłowski (2013), Logistyka w przedsiębiorstwie komunalnym [w:] A. Olak, A. Pawlik (red.), Wrażliwość regionu na zmiany, ISBN: 978-83-89566-54-9, Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski, s. 115-142.
 29. Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez (red.) (2013), Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Wybrane zagadnienia i obszary działania, Wydawnictwo Placet, ISBN: 978-83-7488-176-0, Warszawa 2013 r., 2 rozdziały (w tym jeden rozdział jako współautor):
  1) Danuta Stawasz, Cezary Szydłowski (2013), Zarządzanie logistyczne w mieście, s. 127-152.
  2) Cezary Szydłowski (2013), Nadzór, kontrola, kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny, s. 240-265.
 30. Cezary Szydłowski (2013), Audyt logistyczny jako przykład usługi logistycznej w przedsiębiorstwie komunalnym [w:] P. Dziekański (red.), Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki, ISBN: 978-83-89466-51-8, Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski, 2013 r., s. 105-124.
 31. Cezary Szydłowski (2011), Logistyka w urzędzie administracji publicznej [w:] M. Urbaniak (red.) Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, Folia Oeconomica 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ISSN 0208-6018 s. 481-493.
 32. D. Stawasz, D. Drzazga, C. Szydłowski (2011), Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,
  ISBN 978-83-7525-623-9, 3 rozdziały:
  1) Cezary Szydłowski (2011), Administracja publiczna, specyfika działań organizacji, s. 11-56.
  2) Cezary Szydłowski (2011), Metody zarządzania organizacjami administracji publicznej, s. 61-109.
  3) Cezary Szydłowski (2011), Zarządzanie kadrami w jednostkach administracji publicznej, s. 150-195.
 33. Cezary Szydłowski (2011), Rola i znaczenie logistyki dla rozwoju regionu [w:] P. Dziekański (red.), Wybrane aspekty konkurencyjności samorządu terytorialnego, ISBN: 978-83-89466-37-2, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Stowarzyszenie Nauka – Edukacja – Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski, s. 321 – 346.

KONTAKT I DYŻURY

telefon służbowy: 42-635-50-86

Dyżury

wtorek: 11:30-13:00 Link do konsultacji poprzez MS Teams -https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ExMGRiNDYtZjc0MS00OGYyLTgzOGYtNDU1MmRiOWIzYzVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22512d1e4e-8c01-4b4c-bfad-d4cf4f89ef38%22%7d