Profil pracownika: Elwira Kaczyńska

O mojej pracy

Profesor uczelni - Zakład Latynistyki i Językoznawstwa, Wydział Filologiczny

Zatrudniona w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku profesora uczelni (od roku 2016).

Dyżury:

środa: 12:30-13:30

Biografia

1. Edukacja.

  • 1990–1995 Studia magisterskie filologii klasycznej na Uniwersytecie Łódzkim
  • 1995–1999 Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
  • 1996–1998 Międzynarodowa Podyplomowa Humanistyczna Szkoła Europy Środkowo-Wschodniej (Lwów–Warszawa–Lwów)


2. Kariera akademicka.

1995 Magister filologii klasycznej na podstawie pracy magisterskiej pt. Dzeus Diktajski i jego kult na Krecie (promotor: prof. dr hab. Ignacy Ryszard Danka).

1999 Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie dysertacji doktorskiej pt. Kreta i Kreteńczycy w twórczości Kallimacha z Cyreny (promotor: prof. dr hab. Ignacy Ryszard Danka).

2013 Doktor habilitowana w zakresie językoznawstwa na podstawie monotematycznego cyklu poświęconego leksyce greckiej.

2016 Profesor UŁ (profesor uczelni).

Osiągnięcia

Stypendia:

W latach 2001 i 2002 byłam dwukrotną stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Ponadto byłam stypendystką Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2001) i Fundacji A. Onassisa (2003).


Staże zagraniczne:

Pięciokrotnie przebywałam na stażach zagranicznych:

1. Ukraina, Lwów, 6 VII – 4 VIII 1996 (Międzynarodowa Podyplomowa Humanistyczna Szkoła Europy Środkowo-Wschodniej).

2. Ukraina, Lwów, 22 – 29 VIII 1997 (Międzynarodowa Podyplomowa Humanistyczna Szkoła Europy Środkowo-Wschodniej).

3. Ukraina, Sewastopol, 13 VIII – 3 IX 1999 (Narodowy Historyczno-Archeologiczny Rezerwat-Muzeum „Chersonez Taurydzki” w Sewastopolu).

4. Włochy, Rzym, 1 XI – 31 XII 2001 (Fundacja z Brzezia Lanckorońskich, Polska Akademia Umiejętności).

5. Grecja, Ateny – Kreta, 1 II – 31 VII 2003 (Fundacja A. Onassisa).


Kwerendy biblioteczne i archiwalne:

1. Włochy, Rzym, IX 2002.

2. Grecja, Iraklio, VII 2003, Muzeum Historyczne Krety.

3. Grecja, Ateny, IX 2004.

4. Włochy, Rzym, II 2006.


Nagrody rektorskie:

Otrzymałam nasiępujące nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe:

2001 nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia za książkę i cykl prac mykenologicznych,

2002 nagroda indywidualna I stopnia za cykl prac dotyczących twórczości Kallimacha z Cyreny,

2005 nagroda indywidualna III stopnia za cykl prac z zakresu religioznawstwa indoeuropejskiego,

2007 nagroda zespołowa III stopnia za cykl prac z zakresu językoznawstwa indoeuropejskiego.

2018 nagroda Rektora UŁ indywidualna II stopnia w roku 2018 za cykl 12 prac naukowych dotyczących dialektologii kreteńskiej.

2019 nagroda Rektora UŁ indywidualna III stopnia w roku 2019 za cykl publikacji dotyczących hydronimii kreteńskiej.


Odznaczenia państwowe:

2012 Brązowy Krzyż Zasługi.


Do roku 2010 opublikowałam 61 publikacji naukowych.

Bibliografia naukowa od roku 2011:

2011

62. Phrygian Glosses in Pseudo-Plutarch’s Work De Fluviis,„Lingua Posnaniensis” 53(1), 2011, s. 57–63.

63. La localizzazione di Metimna cretese, „Živa Antika” 61, 2011, s. 61–68.

64. Perfect Forms of the Verb λέγω, „Eos” 98, 2011, s. 267–272.

2012

65. Two Gaulish Glosses in the Work De fluviis by Pseudo-Plutarch, „Studia Indogermanica Lodziensia” 7, 2012, s. 67–73.

66. Non-Greek Glosses in the Work De fluviis by Pseudo-Plutarch, „Živa Antika” 62, 2012, s. 133–149.

201 3

67. On the Etymology of Lithuanian ležti, „Baltistica” 48(1), 2013, s. 81–82.

68. The Indo-European Origin of Latin lex, „Habis” 44, 2013, s. 7–14.

69. Glosy obcojęzyczne w dziele Pseudo-Plutarcha De Fluviis, „Meander” 68, 2013, s. 56–71.

70. Dwa indoeuropejskie rdzenie werbalne oznaczające czynność zbierania, „Roczniki Humanistyczne” 61(6), 2013, s. 5–25. (współautor: K. T. Witczak)

71. Cretan Ants and Anthills. Evidence for the Ancient Heritage, „Linguistique Balkanique” 52(1), 2013, s. 21–28. (współautor: K. T. Witczak)

72. The Cretan Origin of Numenius Heracleotes in the Light of Ancient Greek Dialectology, „Κρητικά Χρονικά” 33, 2013, s. 35–43.

2014

73. Eine Crux Philologorum in der Hymne von Palaikastro, „Do-so-mo” 10, 2014, s. 123–129.

74. A Newly Identified Cretan Gloss (βάριον), „Graeco-Latina Brunensia” 19(1), 2014, s. 61–69.

75. Remarks on a Cretan Gloss in the Hesychian Lexicon, „Graeco-Latina Brunensia” 19(2), 2014, s. 17–23.

76. Dialekt kreteński języka nowogreckiego – próba opisu na bazie materiału hydronimicznego, cz. 1: Zjawiska fonetyczne, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 60, 2014, s. 93–120.

77. Komentarz doMeleagera z GadaryPrzedmowy do „Wieńca” (Antologia Palatyńska IV 1), „Nowy Filomata” 18(1), 2014, s. 29–45. (współautor: K. T. Witczak)

78. W sprawie genezy psł. *dikъ ‘dziki’, [w:] M. Jakubowicz, B. Raszewska-Żurek (red.), Studia Borysiana. Etymologica – Diachronica – Slavica. W 75. rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia, Warszawa 2014, s. 63–71.

79. Słownik terminów judaistycznych, [w:] K. T. Witczak (red.), Pasaże pamięci – śladami kultury tomaszowskich Żydów, Bibliotheca Thomasoviensis vol. III, Tomaszów Mazowiecki 2014, s. 221–228. (opracowanie zbiorowe: J. Biernat, E. Kaczyńska, M. Pulikowska, K. T. Witczak)

80. Bibliografia, [w:] K. T. Witczak (red.), Pasaże pamięci – śladami kultury tomaszowskich Żydów, Bibliotheca Thomasoviensis vol. III, Tomaszów Mazowiecki 2014, s. 229–233.

81. Kreteńskie nazwy wodne pochodne od terminów hydrograficznych, „Onomastica” 58, 2014, s. 193–209.

2015

82. Tesalska i kreteńska nazwa tykwy pospolitej, „Roczniki Humanistyczne” LIII, z. 3, 2015, s. 25–45. (współaut.)

83. Cypryjska inskrypcja z Idalion (ICS 217) – tłumaczenie i komentarz, „Do-so-mo. Journal of Minoan-Mycenaean and Classical Studies” 11, 2015, s. 111–125.

84. Hesychius on Καρνησσόπολις and Τρίτ, „Graeco-Latina Brunensia” 20(2), 2015, s. 33–43.

85. Nazwy florystyczne w nowożytnej hydronimii kreteńskiej, „Onomastica” 59, 2015, s. 281–299.

86. Dialekt kreteński języka nowogreckiego – próba opisu na bazie materiału hydronimicznego, cz. 2: Morfologiaisłownictwo, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 61, 2015, s. 61–78.

87. Die germanische Mythosgestalt *Askis in der Germania von Tacitus und in altnordischen Quellen, „Brünner Beitrage zur Germanistik und Nordistik” 29(1), 2015, s. 19–31. (współaut.)

2016

88. Two Indo-European Verbal Roots *leĝ- and *sleĝ- in the Light of Old and New Lexical Data, „The Journal of Indo-European Studies” 44(1–2), 2016, s. 147–168.

89. O imionach bogów narodu rzymskiego – Diowisa i Wediowisa / De nominibus deorum populi Romani Diovis et Vediovis (Aulus Gellius, Noctes AtticaeV 12), „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 26(1), 2016, s. 139–156.

90. The Germanic mythical hero *Askiz in Tacitus’ Germania and Old Nordic sources, [w:] Power and Speech: Mythology of the Social and the Sacred, edited by Marcin Lisiecki, Louise Milne, Nataliya Yanchevskaya, Pracownia Wydawnicza EIKON, Toruń 2016, s. 105–115. (współaut.)

91. Epimenides’ Tale of the Birth of Zeus, „Graeco-Latina Brunensia” 21(2), 2016, s. 169–179.

92. Dialekt kreteński języka nowogreckiego – próba opisu na bazie materiału hydronimicznego, cz. 3: Zjawiska fonetyczne i morfologiczne ograniczone terytorialnie, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 63, 2016, s. 35–51.

93. Rozważania o domniemanym slawizmie w dialekcie kreteńskim języka nowogreckiego, „Roczniki Humanistyczne” 64, 2016, z. 6, s. 31–50.

94. Saradawotano – kreteńskie panaceum, „Farmacja Polska” 72, 2016, nr 11, s. 737–744.

95. Rozważania nad kreteńskim hydronimem Κυμαῖος, „Roczniki Humanistyczne” 64, 2016, z. 3, s. 5–16.

2017

96. Modern Greek Terms for Amphibians in Crete, „Eos” 104(1), 2017, s. 107–116. (współautor: Krzysztof Tomasz Witczak).

97. O arabskiej genezie wyrazu nowogreckiego κατσαμπάς, „Roczniki Humanistyczne” 65, 2017, z. 6, s. 33–53.

98. Отойконимические гидронимы Крита[Kreteńskie hydronimy pochodzące od nazw miejscowych / Cretan Hydronyms Derived from Settlements Names], „Voprosy Onomastiki” 14(1), 2017, s. 65–86.

99. Wyjątkowy bałkanizm anatolijskiego pochodzenia, „Prace Językoznawcze” 19(3), 2017, s. 53–69. (współaut.)

100.Klaudiusz Elian o nazwach cykad, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” XXVII(2), 2017, s. 41–53. (współaut.)

2018

101.Kreteńskie hydronimy utworzone od apelatywów określających cechy wody i jej koryta, „Prace Językoznawcze” 20, 2018, z. 2, s. 53–74.

102.Kreteńskie hydronimy pochodne od nazw terenowych, „LingVaria” 13, 2018, z. 2(26), s. 203–217.

103.Z problematyki polskiej normy językowej: dema czy demu?, „Poradnik Językowy” 2018, z. 7, s. 23–38.

104. Tajemnicza roślina wróżebna potwierdzająca wzajemność w miłości, „Roczniki Humanistyczne” 66, 2018, z. 3, s. 93–108.

105.Zielarstwo w okresie mykeńskim na przykładzie „katalogów ziół” (MY Ge 602‒608), „Farmacja Polska” 74, 2018, nr 5, s. 277–287.

106. The Thessalian and Cretan Name for ‘Bottle Gourd’, „Roczniki Humanistyczne” 66, z. 3, 2018, pp. 59–79. (współaut.)

107.Klaudiusz Elian o nazwach młodych zwierząt (De natura animalium VII 47), „Symbolae Philologorum Posnaniensium“ 28, 2018, z. 1, s. 33–48.

108.Greckie nazwy dużych zwierząt morskich w świetle relacji Klaudiusza Eliana (O naturze zwierząt IX 49), „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 28, 2018, z. 2, s. 43–56. (współaut.)

2019

109. Elementy katharewusy w języku nowogreckim na przykładzie apelatywnych określeń sklepów branżowych, „Prace Filologiczne” 73, 2019, s. 105–125.

110. Laconian βοῦα ‘band of boys’ as a Collective Noun, „Graeco-Latina Brunensia” 24, z. 1,2019, s. 93–103.

111. Słowianie na Krecie w świetle faktów językowych, „Jezikoslovni Zapiski“ 25(2), 2019, s. 143–160. (współaut.)

112. Further Turkish Loanwords in the Cretan Dialect of Modern Greek, „Folia Orientalia” 56, 2019, s. 231–240. (współaut.)

113. Najstarsza umowa gwarantująca bezpłatną usługę medyczną, [w:] S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska (red.), Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, Kielce 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 39–58.

114. Późnolakońska nazwa rzepy, „LingVaria”14, z. 1(27), 2019, s. 279–292. (współaut.)

115. Św. Izydor z Sewilli,O rzekach(Etymologiae XIII 21: De fluminibus), „Vox Patrum” 71, 2019, s. 631–658.

116. Nazwy faunistyczne w hydronimii kreteńskiej, K. Rutkowski, A. Rygorowicz-Kuźma (red.), Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz, Białystok 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 285–304.

117. Ausgestorbene Meeresküstenungetüme τροχοί resp. rotae, „Erga-Logoi“ 7(2), 2019, s. 7–18. (współaut.)

118. Cicadas in the Hesychian Lexicon, „Graeco-Latina Brunensia” 24, z. 2,2019, s. 53–65. (współaut.)

119. Sirenen des Mittelmeerraums im Lichte der Überlieferung Aelianus’ (De natura animalium XIII 20, XVII 6, XVII 28), „Živa Antika“ 69, 2019, s. 7–18. (współaut.)

120. The undying controversy of the presence of Slavs on the island of Crete. Remarks on a new book by Pantelis Haralampakis, „Studia Ceranea” 9, 2019, s. 725–733. (współaut.)

121. Rogate zwierzęta Indii w relacji Klaudiusza Eliana, „Wratislaviensium Studia Classica” 2019. [w druku]

122. Przywilej króla Polski Władysława IV Wazy z roku 1645zezwalający na osiedlenie się franciszkanów iryjskich w mieście Wieluniu,„Rocznik Wieluński“ 19, 2019, s. 123–128.

2020

123. Polityka metonomastyczna niepodległej Grecji na przykładzie ojkonimii Krety, „Acta Onomastica” 61/1, 2020, s. 76–101.

124. The Sea-Leopard and the Oxyrrhynchus Shark (Ael. NA 11, 24), „Philologia Classica” 15(1), 2020, s. 37–46. (współaut.)

125. Old Indic lardayati and the Indo-European Root *lerd-, „The Journal of Indo-European Studies“ 48(3–4), 2020, s. [1–9].

126. Klaudiusz Elian o „zającu morskim” żyjącym w Oceanie Indyjskim (NA XVI 19), „Nowy Filomata” 24(2), 2020.

2021

127. Considerations on Two Cruces Philologorum (Ael. NA 15, 15), „Philologia Classica” 16(1), 2021. [w druku]

128. Fauna wyspy Taprobane i Oceanu Indyjskiego w relacji Klaudiusza Eliana (NA XVI 17–18), „Scripta Classica” 18, 2021. [w druku]

129. Lakońskie nazwy palmy daktylowej i gałęzi palmowej, „Roczniki Humanistyczne“ 66, z. 3, 2021, s. 47–62.

130. Czy Klaudiusz Elian opisał wymarłe śródziemnomorskie brzegowce?, [w:] Studia nad antykiem, t. 7, red. Edyta Gryksa, Katowice 2021: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (współaut.) [w druku]

Zainteresowania

1. Zainteresowania naukowe.

Moje zainteresowania naukowe dotyczą kilku pokrewnych dziedzin humanistyki od szeroko pojętej filologii klasycznej począwszy, poprzez religioznawstwo, mykenologię, literaturoznawstwo i językoznawstwo.

1.1. Religioznawstwo porównawcze.

Religią minojsko-mykeńską i archaiczną religią grecką zainteresowałam się już podczas studiów magisterskich w zakresie filologii klasycznej. Zainspirowała mnie zwłaszcza monografia prof. Bogdana Rutkowskiego pt. Wyspy wiecznego szczęścia. Zarys religii wczesnogreckiej, która porusza w głównej mierze problematykę dawnych obrzędów i wierzeń religijnych na wyspie Krecie. Pod kierunkiem prof. dr hab. Ignacego Ryszarda Danki napisałam pracę magisterską zatytułowaną Dzeus Diktajski i jego kult na Krecie (1995), w której zajęłam się nie tylko wczesną religią grecką, lecz także rozwojem kultu Dzeusa (zwłaszcza na Krecie) od czasów mykeńskich aż do epoki hellenistycznej i rzymskiej. Także inne bóstwa greckie, czczone na Krecie, jak np. Artemida, Diktynna czy Britomartis, oraz obrzędy religijne i święta kreteńskie znalazły się w sferze moich zainteresowań. W artykułach religioznawczych starałam się odtwarzać prehistorię wierzeń greckich przy użyciu metody historyczno-porównawczej. Ważną pozycją w moich badaniach religioznawczych i mykenologicznych jest monografia (współautorska) zatytułowana Studia nad religią kreteńską w epoce mykeńskiej (Olsztyn 2000). Poruszyłam w niej m.in. zagadnienie prastarych ośrodków kultowych funkcjonujących na Krecie w epoce mykeńskiej. Osobne publikacje poświęciłam popularnym centrom kultowym w Asos i Malli, położonym na obszarze centralnej i wschodniej Krety, do których kierowano dary wotywne z pałacu w Knossos. W 2005 roku uzyskałam nagrodę Rektora UŁ indywidualną III stopnia za cykl prac z religioznawstwa porównawczego.

1.2. Mykenologia.

Moją wieloletnią przygodę z mykenologią rozpoczęłam w trakcie pisania pracy magisterskiej omawiającej kreteński kult Dzeusa Diktajskiego. Kult tego boga został zarejestrowany już w XIV wieku p.n.e. na tabliczkach linearnych B przechowywanych w archiwum pałacowym w Knossos. Aby prawidłowo interpretować greckie teksty linearne, wzbogaciłam swą wiedzę o dialekcie mykeńskim, najstarszym z zachowanych dialektów greckich, o sylabariuszu mykeńskim, a także o zasadach i regułach ortograficznych obowiązujących w piśmie linearnym B – najdawniejszym piśmie antycznych Greków. W badaniach mykenologicznych istotna jest także znajomość sylabariusza cypryjskiego, który był kontynuacją pisma linearnego w dobie klasycznej. Pozyskana umiejętność pozwoliła mi dogłębnie zinterpretować epigram z Golgoj, zapisany w sylabariuszu cypryjskim. Od roku 2000 współpracuję z wydawanym w Polsce czasopismem mykenologicznym „Do-so-mo”. Na łamach tego pisma publikuję regularnie artykuły naukowe poświęcone filologii klasycznej, zwłaszcza mykenologii. W latach 2004–2007 byłam współredaktorem tego czasopisma. W 2001 roku otrzymałam nagrodę Rektora UŁ zespołową II stopnia za monografię i cykl prac z zakresu mykenologii.

1.3. Literaturoznawstwo.

W roku 1995 zostałam przyjęta na studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zdecydowałam się realizować pod kierunkiem prof. dra hab. Ignacego Ryszarda Danki temat badawczy Kreta i Kreteńczycy w twórczości Kallimacha z Cyreny. Kallimach z Cyreny, najwybitniejszy poeta epoki hellenistycznej, wielokrotnie odwoływał się do tematyki kreteńskiej, wydobywając na światło dzienne mało znane wersje lokalnych mitów związanych z wyspą Kretą i przytaczając liczne opowieści ajtiologiczne dotyczące kultu i obrzędów starożytnych Kreteńczyków. Epigramaty Kallimacha odnoszące się do mitycznych i historycznych postaci są cennym źródłem naszej wiedzy o mieszkańcach Krety, a także o funkcjonujących w świadomości antycznego społeczeństwa stereotypach na ich temat. Moja praca miała charakter pionierski, gdyż zagadnienia kreteńskie, poruszane przez aleksandryjskiego poetę, nie były dotychczas podejmowane w badaniach naukowych. W roku 1999 obroniłam rozprawę doktorską i uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych. Niektóre partie tej dysertacji opublikowałam w postaci artykułów naukowych. Przetłumaczyłam na język polski cały zachowany dorobek Kallimacha z Cyreny. W badaniach naukowych podejmowałam także rozmaite kwestie kallimachejskie, które nie dotyczyły tematyki kreteńskiej. W 2002 roku uzyskałam nagrodę Rektora UŁ indywidualną I stopnia za cykl 11 prac dotyczących twórczości Kallimacha z Cyreny.

1.4. Językoznawstwo historyczno-porównawcze.

Językoznawstwem zainteresowałam się już w trakcie studiów, co było niezaprzeczalną zasługą wybitnego filologa klasycznego, znakomitego indoeuropeisty i wspaniałego dydaktyka – prof. dra hab. Ignacego Ryszarda Danki, późniejszego promotora mojej pracy magisterskiej i dysertacji doktorskiej. Pod Jego kierunkiem poznałam metodologię językoznawstwa historyczno-porównawczego i odbyłam gruntowny kurs gramatyki historycznej języka greckiego i łacińskiego. Już jako pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Filologii Klasycznej uczęszczałam na prowadzone przezeń zajęcia z języka staroindyjskiego (sanskrytu). Znajomość sanskrytu, podobnie jak greki i łaciny, umożliwia prowadzenie pogłębionych badań historyczno-porównawczych w zakresie językoznawstwa indoeuropejskiego. Gdy w 2002 roku tworzono zakłady w obrębie Katedry Filologii Klasycznej byłam już całkowicie zafascynowana problematyką językoznawczą i dlatego zgłosiłam akces do Zakładu Językoznawstwa i Indoeuropeistyki. Pozostając pod opieką dwóch znakomitych profesorów – Ignacego Ryszarda Danki i Krzysztofa Tomasza Witczaka podejmowałam badania lingwistyczne zorientowane głównie na wszechstronną analizę leksyki greckiej przy zastosowaniu metody historyczno-porównawczej.

Na comiesięcznych zebraniach Sekcji Indoeuropejskiej Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego Międzynarodowej Komunikacji Językowej poznałam podstawy językoznawstwa indoeuropejskiego i uczyłam się rekonstruowanego prajęzyka indoeuropejskiego pod kierunkiem prof. zw. dra hab. I. R. Danki i dra Józefa Macjona. Jako wolontariuszka pomagałam realizować zadania naukowo-badawcze wykonywane w Pracowni Słownika Języka Indoeuropejskiego działającej przy Katedrze Filologii Klasycznej UŁ. Brałam udział w przygotowaniu artykułów hasłowych do planowanego Słownika etymologicznego języka indoeuropejskiego, dzięki czemu poznałam tajniki badań indoeuropeistycznych. Samodzielnie przygotowałam jedną z partii Słownika etymologicznego indoeuropejskiego dla użytkowników języka polskiego (wszystkie hasła na literę o-). Cykl publikacji językoznawczych został w 2007 roku uhonorowany nagrodą zespołową III stopnia.

1.5. Leksykografia grecka.

1.6. Dialektologia grecka.

1.7. Onomastyka grecka.

1.8. Zagadnienia kreteńskie.

Chociaż moje dokonania mają różnoraki charakter i obejmują kilka dyscyplin humanistycznych, to zdecydowana większość mojego dorobku naukowego dotyczy wyspy Krety. Można zatem powiedzieć, że cała moja kariera naukowa nierozerwalnie kojarzy się z zagadnieniami kreteńskimi. Do tematyki kreteńskiej powracałam stale, kierowana rozmaitymi impulsami i pasjami, które pieczołowicie kultywuję do dnia dzisiejszego: po początkowej fascynacji religią grecką i filologią mykeńską zajęłam się kwestiami literackimi i kulturowymi, a następnie serce moje oddałam językoznawstwu.

1.9. Inne pola badawcze.

Epigrafika, etymologia, fauna i flora śródziemnomorska, geografia świata antycznego, medycyna antyczna, patrologia.

Mój rozwój naukowy można doskonale prześledzić na przykładzie tematyki najważniejszych rozpraw wymaganych do uzyskania kolejnych stopni naukowych: moja praca magisterska (1995) dotyczyła religii wczesnogreckiej i miała charakter religioznawczy; moja dysertacja doktorska z zakresu literaturoznawstwa (2000) odnosiła się do poezji hellenistycznej i kultury antycznej. Stopień doktora habilitowanego uzyskałam na podstawie cyklu 18 publikacji dotyczących leksyki greckiej.

W roku 2018 wybrałam dwie dyscypliny wiodące: językoznawstwo (75%) oraz literaturoznawstwo (25%).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności