Katedra Filologii Klasycznej

Opis zadań

Działalność naukowa

Filologia klasyczna jest nauką, która wpisuje się w długą tradycję badań nad językami klasycznymi – greką i łaciną. Jest najstarszą z nauk filologicznych. Zapoczątkowana przez renesansowych humanistów, została wydzielona jako odrębna gałąź nauk humanistycznych w XVIII w. przez niemieckiego filologa Fryderyka Augusta Wolfa.Obok zagadnień czysto językowych i literackich filologia klasyczna zajmuje się praktycznie wszystkimi aspektami historii, kultury, sztuki oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem i zakresem oddziaływań języków klasycznych.

 • Pragmatyka tłumaczenia tekstów starożytnych wobec najnowszej myśli teoretycznej przekładu
 • Fragmenty greckich dramatów satyrowych - przekład wraz z komentarzem
 • Opętanie językowe Likofrona – studium poświęcone analizie twórczości literackiej aleksandryjskiego tragika
 • Poetyka dramatu starożytnego
 • Tragedia grecka w oczach scholiastów
 • Scholia i scholiaści starożytnej Grecji i Rzymu
 • Śmiech w dramacie greckim epoki klasycznej
 • Typologia postaci komediowej w twórczości Arystofanesa
 • Komizm w eposie Wergiliusza
 • Twórczość poetycka Kardynała Bessariona jako przykład liryki późnobizantyńskiej
 • Problematyka traktatów Corpus Hermeticum
 • Etyka Platona i Arystotelesa
 • Płeć w pismach biologicznych Arystotelesa
 • Społeczny status kobiet w kulturze Greków
 • Małżeństwo, pederastia i przyjaźń od Ksenofonta do Plutarcha
 • Recepcja mitów antycznych w dramacie nowożytnym i teatrze współczesnym
 • „Zbożne” i „bezbożne” w kulturze starożytnych Greków
 • Agraphoi nomoi a eusebeia
 • Rzymskie Ambarvalia i sacrum Deae Diae – tożsamość idei religijnej, różnorodność obrzędów
 • Parentalia, Lemuria i Compitalia – ceremonie ku czci zmarłych oraz ich zawiązek z sakralnym cyklem agrarnym
 • Carmentalia, Matronalia, Nonae Caprotinae, Tigillum sororium – uroczystości kobiece w kalendarzu sakralnym starożytnych Rzymian
 • De verborum significatu jako źródło badań nad obrzędowością sakralną starożytnych Rzymian
 • Innowacje w nauczaniu języka łacińskiego
 • Zagadnienia starorzymskie w świetle Nocy Attyckich A. Gelliusza
 • Badania nad twórczością epigramatyczną Rufinosa
 • Izokratesa list "Ad Alexandrum" w kontekście toczonych w Grecji IV-go wieku p.n.e. polemik nad treścią i celem wychowania przyszłej klasy politycznej
 • Religijność Ksenofonta jako przejaw światopoglądowego standardu obowiązującego w realiach społecznych Grecji przełomu V i IV wieku p.n.e.
 • Starożytna retoryka polityczna
 • Myśl polityczna starożytności i renesansu włoskiego
 • Wpływ myśli starożytnej na włoski renesans
 • Recepcja Muz w kulturze nowoczesnej i ponowoczesnej
 • Podróże starożytnych Rzymian
 • Kurorty w starożytnym Rzymie
 • Greckie nazewnictwo geograficzne
 • Studia historyczno-porównawcze nad greckimi nazwami roślin
 • Dialektologia grecka w ujęciu diachronicznym
 • Zanik liczby podwójnej w języku łacińskim

Działalność dydaktyczna

Studia na filologii klasycznej oferowane przez Uniwersytet Łódzki czerpią wzorce z rozwiązań wypracowanych przez niemiecko i anglojęzyczną filologię klasyczną; łączą tradycję z nowoczesnością, kształcą specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiadających nie tylko głęboką wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych.

Studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską pozwalają uzyskać wiedzę w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a także, w zależności od wybranej specjalizacji, znajomość języka włoskiego na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Obok zagadnień czysto językowych i literackich student zapoznaje się z praktycznie wszystkimi aspektami historii, kultury, sztuki oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem i zakresem oddziaływań antyku grecko-rzymskiego. Studia klasyczne i śródziemnomorskie kształcą specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiadających nie tylko wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych.

Studia magisterskie na kierunku filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę w zakresie języka łacińskiego i greckiego, a także literatury i kultury starożytnej oraz ich recepcji w kulturze współczesnej.

W ramach specjalizacji literaturoznawczej Katedra Filologii Klasycznej proponuje zajęcia poświęcone: tłumaczeniu, analizie i interpretacji tekstów z poszczególnych epok literatury greckiej i łacińskiej; filozofii starożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań pomiędzy filozofią i literaturą antyczną; recepcji literatury i filozofii antycznej.

Specjalizacja językoznawcza przewiduje poszerzenie wiedzy z zakresu: językoznawstwa ogólnego i historyczno-porównawczego w obrębie języków indoeuropejskich; gramatyki historycznej języka greckiego oraz łacińskiego; dialektów italskich i greckich; rozwoju języka łacińskiego w kierunku języków romańskich, ze szczególnym uwzględnieniem języka włoskiego.


Dane kontaktowe

Katedra Filologii Klasycznej

 • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-665-53-74 e-mail: www: filklas.uni.lodz.pl

Skład osobowy