PROFIL PRACOWNIKA: Krzysztof Tomasz Witczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Od roku 2016 jestem zatrudniony na stanowisku profesora (zwyczajnego) w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ.

BIOGRAM

Kariera naukowa:

1992 magister filologii klasycznej.

1996 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

2005 doktor habilitowany.

2012 profesor zwyczajny (tytularny).

ZAINTERESOWANIA

Podstawowe pola badawcze:

filologia klasyczna, językoznawstwo klasyczne, językoznawstwo greckie, językoznawstwo łacińskie, indoeuropeistyka, językoznawstwo indoeuropejskie, językoznawstwo historyczne, językoznawstwo porównawcze, religioznawstwo porównawcze, hellenistyka, mykenologia, dialektologia grecka, onomastyka, regionalistyka.

W 2018 zadeklarowałem dwie podstawowe dyscypliny badawcze: językoznawstwo (75%) oraz literaturoznawstwo (25%).

OSIĄGNIECIA

Nagrody rektorskie:/ dziekańskie

1998 nagroda Rektora UŁ indywidualna II-stopnia za cykl prac literaturoznawczych dotyczących rzymskiej elegii miłosnej,

1999 nagroda Rektora UŁ indywidualna II-stopnia za cykl prac religioznawczych.

2000 nagroda Rektora UŁ indywidualna I-stopnia za cykl prac z językoznawstwa indoeuropejskiego.

2001 nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia za książkę i cykl prac mykenologicznych,

2005 nagroda Rektora UŁ indywidualna I stopnia za książkę i cykl prac z zakresu językoznawstwa indoeuropejskiego.

2007 nagroda Rektora UŁ zespołowa III stopnia za cykl prac z zakresu językoznawstwa indoeuropejskiego.

2008 nagroda Rektora UŁ indywidualna I-stopnia z językoznawstwa indoeuropejskiego.

2011 nagroda Rektora UŁ indywidualna I-stopnia za ksiażkę i cykl prac dotyczących badań regionalnych.

2018 nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia za cykl prac z zakresu onomastyki słowiańskiej,

2019 nagroda Rektora UŁ indywidualna I-stopnia za cykl prac z zakresu etymologii indoeuropejskiej

2020 nagroda Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2019


Dorobek naukowy.

Do roku 2010 opublikowałem, 372 publikacji naukowych. Obecnie mam ich ponad 500.


Wybrane publikacje punktowane za lata 2019-2021 ułożone według aktualnej punktacji.

200 pkt.

 1. The Sea-Leopard and the Oxyrrhynchus Shark (Ael. NA 11, 24), „Philologia Classica” 15(1), 2020, s. 37–46. (współaut. )
 2. The Origin of the Latin Fifth Declension, „Philologia Classica” 19(2), 2021. [w druku]

140 pkt.

 1. Is Old Norse gammi an Inherited or a Borrowed Word?, "Scandinavian Philology" 18(1), 2020, s. 72-84. (współaut.)
 2. Collective Nouns Denoting Trees in the Scandinavian Languages, „Scandinavian Philology” 18(2), 2020, s. 261-283. (współaut.)

100 pkt.

 1. Liczba podwójna w archaicznej poezji rzymskiej, „Roczniki Humanistyczne” 67, z. 3, 2019, s. 107–123.
 2. Ausgestorbene Meeresküstenungetüme τροχοί resp. rotae, „Erga-Logoi“ 7(2), 2019, s. 7–18. (współaut.)
 3. Zagadnienie periodyzacji literatury łacińskiej doby republiki rzymskiej, „Roczniki Humanistyczne” 68, z. 3, 2020, s. 131–151.
 4. Are There Traces of a Finno-Ugric Substratum in Proto-Slavic?, „Slavistična Revija” 68(1), 2020, s. 73–89.
 5. Праславянские *grȍ и *grozȁ: этимологические рассуждения [Proto-Slavic *grȍmъ and *grozȁ: Etymological Considerations], „Slavistična Revija“ 68(4), 2020, s. 527–542.(współaut.)
 6. Marine lobsters in Ancient Greek and Latin, „Rivista di Filologia ed Istruzione Classica” 149(1), 2021. [w druku]. (współaut.)
 7. Zapożyczenia zwrotne w języku polskim na tle porównawczym [Back-borrowings in the Polish language from a comparative point of view], „Rasprave. Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje” 46(1), 2021, s. [1-18].
 8. Proto-Indo-European *moghtis f. ‘might, power, strength’, „The Journal of Indo-European Studies” 49(1–2), 2021. [w druku] (współaut.)
 9. The Mediterranean Spearfish in Ancient Greek and Latin, „Erga-Logoi“ 9, 2021. [w druku] (współaut.)
 10. Reflections on the Thracian Sea-Nymph Aba, „Vestnik drevnej istorii“ No. 1, 2022. [w druku]

70 pkt.

 1. Zagadnienie ugrofińskiego substratu w językach bałtyckich, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 75, 2019, s. 187–202.
 2. Homary i homarce w świecie antycznym, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graece et Latine“ 29(1), 2019, s. 43–51. (współaut.)
 3. Considerations on the origin of Armenian gom ‘stable, stall, pigsty’, „Prace Językoznawcze“ 22(4), 2020, s. 237–252.
 4. Prasłowiański dialektyzm *glěmyzьdjь ‘ślimak, żółw, małż’, „Slavia” 89(4), 2020, s. 432–442.
 5. Ugrofinizmy w języku jaćwieskim, „Acta Baltico-Slavica” 44, 2020, s. 142-167.
 6. Greek Durative Verbs with the Nasal Infix and Suffix, „Fluminensia” 32(2), 2020, s. 85-97.
 7. The Golden Jubilee of Prof. Ignacy Ryszard Danka’s Doctorate, „Eos” 107(1–2), 2020, s. 187-196. (współaut.)
 8. Ugrofinizmy w języku staropruskim, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 12(1), 2021, s. 237–250.
 9. Niewydane tłumaczenie epigramów Sarbiewskiego, czyli uwagi o działalności przekładowej prof. Zofii Abramowiczówny (An unedited translation of Sarbiewski’s epigrams, or remarks on the translational achievements by Zofia Abramowicz), „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graece et Latine” 31(2), 2021. [w druku]
 10. Zbadań nad wpływem ugrofińskim na prasłowiańską terminologię drzewną, „Slavia“ 91, 2022. [w druku]

40 pkt.

 1. Hipoteza Witolda Mańczaka o ugrofińskim substracie w językach bałtyckich, „LingVaria” 14, z. 2(28), 2019, s. 43–53.
 2. Późnolakońska nazwa rzepy, „LingVaria” 14, z. 1(27), 2019, s. 279-292. (współaut.)
 3. Cicadas in the Hesychian Lexicon, „Graeco-Latina Brunensia” 24, z. 2, 2019, s. 53–65. (współaut.)
 4. The undying controversy of the presence of Slavs on the island of Crete. Remarks on a new book by Pantelis Haralampakis, „Studia Ceranea” 9, 2019, s. 725–733. (współaut.)
 5. Rozważania nad etymologią gromu, „Poradnik Językowy” 2020, nr 10, s. 9-19.
 6. Nazwa miejscowa Swolszewice, dawniej Swodziszewice [The Place Name Swolszewice, earlier Swodziszewice], „Acta Onomastica” 63(1), 2022. [w druku]

20 pkt.

 1. Słowniczek polsko-jaćwięski w świetle onomastyki / The Polish-Yatvingian Glossary in the light of onomastic data, [w:] K. Rutkowski, A. Rygorowicz-Kuźma (red.), Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz, Białystok 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 633–661.
 2. Łacińskie nazwy chorób pochodzenia indoeuropejskiego, [w:] S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska (red.), Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, Kielce 2019: Wydawnictwo UJK, s. 25–38.
 3. Słowianie na Krecie w świetle faktów językowych, „Jezikoslovni Zapiski“ 25(2), 2019, s. 143-160. (współaut.)
 4. Kontrowersje wokół nazw służebnych poświadczonych na ziemi wieluńskiej, [w:] Blisko i daleko V. Sympozjum Regionalistów – Praszka 2019, red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, D. Kasprzyk, ISBN 978-83-948025-8-5, Wieluń–Praszka-Łódź 2020: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum w Praszce, Uniwersytet Łódzki, s. 197–210. (współaut.)
 5. Zapożyczenia ugrofińskie w języku prasłowiańskim, [w:] Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andreae Bańkowski II, red. U. Wójcik, Częstochowa 2021: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. s. 13–31.
 6. Rodilniške oblike na -erum in -us v arhaični latinščini [Old Latin genitives in -erum and -us], „Keria: Studia Latina et Graeca" 23(1), 2021, s. 5-18.
 7. Czy Klaudiusz Elian opisał wymarłe śródziemnomorskie brzegowce?, [w:] Studia nad antykiem, t. 7, red. E. Gryksa, Katowice 2021: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [w druku] (współaut.) .

KONTAKT I DYŻURY