PROFIL PRACOWNIKA: Monika Król

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-badawczy.

ZAINTERESOWANIA

OSIĄGNIĘCIA


https://www.old.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/monika-a-krol.html#panel-mono

KSIĄŻKI, KOMENTARZE, ROZDZIAŁY

 1. B. Jeżyńska, M.A. Król, Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej, 2021, Wydawnictwo UŁ, Wolters Kluwer
 2. Programowanie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich [w:] Z zagadnień systemu prawa. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Czechowskiego, red. A. Niewiadomski, K. Marciniuk, P. Litwiniuk, 2021, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 3. Uwarunkowania prawne ochrony parków zabytkowych w Polsce [w:] Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego, red. I. Wieczorek, , 2021, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź, https://www.nist.gov.pl/informacje/wydawnictwo-nist,17.html
 4. Cele wsparcia wspólnotowego udzielanego producentom rolnym [w:] Nadużycie prawa przez beneficjenta Wspólnej Polityki Rolnej, red. P. Litwiniuk, Warszawa, 2020, Wydawnictwo SGGW
 5. Conflict of interests in Polish legal land consolidation procedure [w:] M. Pavlovič (zost.), Zborník z XXI. ročníka medzinárodnej vedeckej česko-poľsko-slovenskej konferencie práva životného prostredia, 2020, Wolters Kluwer, Bratislava
 6. Monika A. Król, Iwona Wieczorek, Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza, redakcja naukowa, 2020, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego Łódź, https://www.nist.gov.pl/informacje/wydawnictwo-nist,17.html
 7. Prevention Instruments Against African Swine Fever and Legal Protection of Wild Game in Poland [w:] E. Kruk, G. Lubeńczuk, H. Spasowska-Czarny (red.), Legal Protection of Animals, 2020, Maria Curie-Skłodowska University Press
 8. Realizacja interesu publicznego jako standard prawa ochrony środowiska [w:] Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, red. B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki, 2020, Wolters Kluwer Polska
 9. Significant current developments in Rural Law, M.A. Król, P. Czechowski (red.). B. Jeżyńska, I, Lipińska, P. Litwiniuk, K. Marciniuk, A. Niewiadomska, A. Niewiadomski, M. Żuchowska – Grzywacz, 2019, XXX European Congress of Agricultural Law, 18-21 September 2019, Poznań (Poland), Referat narodowy, Komisja III, https://www.cedr.org/wp-content/uploads/2019/09/CommIII-POL.pdf
 10. Gospodarowanie zasobami wodnymi na obszarach wiejskich a prawna ochrona Morza Bałtyckiego przed eutrofizacją [w:] Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej, re. D. Łobos-Kotowska, P. Gała, M. Stańko, 2018, Fundacja FAPA, http://fapa.org.pl/publikacjePDF/Wsp%C3%B3%C5%82czesne%20problemy%20prawa%20rolnego%20i%20cywilnego.%20Ksi%C4%99ga%20jubileuszowa%20Profesor%20Teresy%20Kurowskiej.pdf
 11. Monika A. Król, Beata Jeżyńska, Generation change in agriculture. De lege lata - de lege ferenda remarks [w:] XV World Congress of Agricultural Law. Contemporary Challenges of Agricultural Law: among Globalization, Regionalization and Locality, ed. R. Budzinowski, 2018, Wydawnictwo UAM, Poznań
 12. Ochrona środowiska jako problem globalny [w:] Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof.zw.dr.hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
 13. Reglamentacja korzystania z powierzchni ziemi [w:] P. Korzeniowski, I. Wieczorek (red.), Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej, 2018, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego Łódź, https://www.nist.gov.pl/index/pobierzplik/id/2393
 14. Agricultural Competitiveness: Drivers and Obstacles in National Law, T. Kurowska, D. Łobos-Kotowska, M.A. Król, I. Lipińska, R. Pastuszko, XXIX EUROPEJSKI KONGRES PRAWA ROLNEGO, Europejskie Stowarzyszenie Prawa Rolnego CEDR, Lille, Francja, 21-23 września 2017, Referat narodowy, Komisja II , 2017, hasło dostępu: charolais17, http://www.cedr.org/congresses/lille/lille.php
 15. Instrumenty ochrony środowiska i ładu przestrzennego na obszarach wiejskich w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekście procesu integracji europejskiej [w:] Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, red. P. Litwiniuk, 2017, FAPA
 16. Legal instruments of nature protection against negative Influence of agricultural activity in Poland [w:] Ilona Jancarova, J. Dudova et al., Sustanable development and conflicts of interests in nature protectionin in Czechia, Poland and Slovakia, 2017, Masaryk University. Faculty of Law, Iuridica, Editio Scientia, vol. 600, https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Jancarova_Sustainable_development.pdf
 17. Środowiskowy wymiar płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – zagadnienia prawne [w:] B. Jeżyńska, E Kruk (red.), Prawne instrumenty ochrony środowiska, , 2016, UMCS Lublin, https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/1024/053847-prawne-instrumenty-ochrony-srodowiska-red-b-jezynska-e-kruk-.pdf
 18. Market organisation - Legal Framework and implementation in Poland, Europejskie Stowarzyszenie Prawa Rolnego, oficjalna strona Kongresu Prawa Rolnego, 2015, http://www.cedr.org/congresses/potsdam/potsdamcom1.php , hasło Angela15
 19. Monika A. Król, A. Kaźmierska - Patrzyczna, Prawne aspekty funkcjonowania parków narodowych - wybrane zagadnienia [w:] Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, praca zbior. pod red. Z. Bukowskiego, P. Czechowskiego, Z. Cieślaka i in., Warszawa 2015, 2015
 20. Monika A. Król, A. Niewiadomski, Rodzinne gospodarstwa rolne w systemie prawnym ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju [w:] Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego, praca zbior. pod red. M. Podstawki, Warszawa 2015, 2015
 21. Rola gospodarstw rodzinnych w prawnej ochronie zasobów środowiska i różnorodności biologicznej [w:] Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, praca zbior. pod red. P. Litwiniuka, Warszawa 2015, 2015
 22. Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi societas, ibi ius 2014• Administracyjne kary pieniężne za bezprawne usunięcie drzew lub krzewów, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Badanie zanieczyszczenia gleby lub ziemi, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Banki genów [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Inspekcja rybołówstwa, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V Prawo Ochrony Środowiska red. tomu J. Stelmasiak, M. Górski ., autor• Karta wędkarska [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Kompensacja przyrodnicza, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Kwota połowowa w rybołówstwie morskim, [w:] [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Licencje połowowe, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Monitoring stanu gleby lub ziemi [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Obowiązek rekultywacji gruntów, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Obwód rybacki [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Ochrona biosfery w rolnictwie, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Ochrona ex situ, [w:] Wielka Encyklopedia, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Ochrona in situ, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Ochrona powierzchni ziemi [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Ochrona różnorodności biologicznej [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Ochrona użytkowa żywych zasobów przyrody [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi societas, ibi ius 2014 • Ochrona zasobów i jakości gruntów [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Ochrona zasobów ryb [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Ochrona zieleni urbanizacyjnej, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Ogrody botaniczne, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Ogrody zoologiczne, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Operat rybacki [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Opłaty z tytułu usunięcia drzew lub krzewów, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Organy administracji rybołówstwa morskiego [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Organy ochrony przyrody [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Ośrodek rehabilitacji zwierząt [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Państwowa Rada Ochrony Przyrody [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Państwowa Straż Rybacka, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Plan ochrony obszarów chronionych, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Plany zadań ochronnych, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Powierzchnia ziemi [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Prawna ochrona krajobrazu, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Racjonalna gospodarka rybacka [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Rejestr statków rybackich [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Rejestry w ochronie przyrody [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Remediacja,[w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Rolnictwo ekologiczne, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Ruchy masowe ziemi [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Rybactwo śródlądowe [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Rybołówstwo morskie, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Wspólna Polityka Rybołówstwa [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Zapobieganie erozji gleb, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Zarządzanie ochroną przyrody, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014• Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Zezwolenie na wykonywanie rybactwa [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 • Znakowanie żywności ekologicznej [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. B. Hołyst, t. V, Prawo Ochrony Środowiska, red. tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Fundacja Ubi sicietas, ibi ius 2014 , 2014
 23. Dekada prawnej ochrony biosfery w działalności rolniczej [w:] Dziesięć lat doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. I, pr. zb. red. J. Sługocki, Wrocław 2014, 2014
 24. M.A. Król, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Zadania administracji publicznej w gospodarowaniu wodami [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, TNOiK, Toruń 2014, 2014
 25. M.A. Król, K. Bańkowska, Wynagradzanie za środowiskowe dobra publiczne dostarczane przez rolnictwo [w:] M. Pierzchała, M. Woźniak, Dobra publiczne w administracji, Toruń 2014, 2014
 26. Mechanizmy i efekty Wspólnej Polityki Rybołówstwa [w:] 10 lat Polski w UE: osiągnięcia w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich, FAPA, Warszawa 2014, 2014
 27. Monika A. Król, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Przyrodnicze dobra chronione [w:] Z. Duniewska (red.), Dobra chronione w prawie administracyjnym, Łódź 2014, 2014
 28. Wpływ regulacji rolno-środowiskowej na możliwość zagospodarowania terenów wiejskich [w:] A. Fogel (red.), M. Geszprych, A. Kosieradzka-Federczyk, M.A. Król, I. Zachariasz, Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny. Przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2014, 2014
 29. Legal framework of environmental law for agricultural production, National report for Poland, LUCERN 2013 Commission_II_Pologne Europejskie Stowarzyszenie Prawa Rolnego, oficjalna strona Kongresu Prawa Rolnego , 2013, http://www.cedr.org/congresses/luzern/pdf
 30. Monika A. Król, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Szczecin-Łódź-Poznań 2013, współredakcja naukowa monografii wieloautorowej, 2013
 31. Sytuacja prawna prowadzącego działalność rolniczą na obszarach Natura 2000 [w:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, Monika A. Król, Szczecin-Łódź-Poznań 2013, 2013
 32. Monika A. Król, Małgorzata Kłosińska, Nachhaltiges Landmanagement in Polen [w:] Nachhaltiges Landmanagement. Konzeption eines integrierten Systems für nachhaltiges, Landmanagement zur Anpassung an den Klimawandel, „Paper der Interdisziplinären Forschungsarbeitsgemeinschaft für Gesellschaft, Umwelt und Siedlung“ 2012, nr 3, , 2012
 33. Obszary o wysokich wartościach przyrodniczych i ich znaczenie w ochronie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich [w:] Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, pr. zb. pod red. M. Górskiego, M. Niedziółki, R. Steca, D. Strus, Warszawa 2012, 2012
 34. „Zasada wzajemnej zgodności” - nowy instrument ochrony środowiska [w:] Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, 2011
 35. Moduł „Gospodarka leśna” [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011,* Cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Inwentaryzacja stanu lasów [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Nadzór nad gospodarką leśną [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Określenie obowiązków i zadań właścicieli lasów w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Opiniowanie nieodpłatnego udostępnienia sadzonek drzew i krzewów leśnych [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Plan urządzenia lasu [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Przekazanie gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych w związku ze zmianą ich przeznaczenia na cele nierolnicze, nieleśne lub nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011,* Przekazanie w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) gruntów Skarbu Państwa do zalesiania, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Przekwalifikowanie gruntu rolnego w leśny, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Uproszczony plan urządzenia lasu, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości przeznaczonej na drogi krajowe, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie lasu takiego charakteru, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zagrożonych wystąpieniem organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Zawiadomienie o wyłożeniu uproszczonego planu urządzenia lasu, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na cele rolnicze, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Zwrot kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011 , 2011
 36. Moduł „Gospodarka łowiecka” [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Administrowanie w zakresie łowiectwa, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Dokonywanie podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów w obrębie województwa, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Określenie terminu zakończenia zbioru gatunków roślin w regionie, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Opiniowanie i uzgadnianie planów łowieckich, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Prowadzenie mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Prowadzenie rejestru przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Skracanie okresów polowań na terenie województwa, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Wydzierżawianie obwodów łowieckich, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Wypłata odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Zastosowanie odstrzału redukcyjnego, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Zgoda na przetrzymywanie zwierzyny, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011 , 2011
 37. Moduł „Ochrona powierzchni ziemi oraz gruntów rolnych i leśnych” [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Dokonywanie rekultywacji gruntów, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Gospodarowanie środkami budżetu województwa na cele ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych i leśnych, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Nakładanie obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Obowiązek dokonania zabiegów przeciwdziałających erozji i ruchom masowym ziemi, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Podwyższenie wymiaru i spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wyłączenia gruntów, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi, jakości gruntów rolnych, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze, nieleśne, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Przyznanie środków budżetu województwa na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz wypłaty odszkodowań* Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Umorzenie całości lub części zobowiązań należności i opłat rocznych, jednorazowego odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011 , 2011
 38. Moduł „Ochrona zwierząt” [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Czasowe odebranie właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Ograniczanie populacji zwierząt [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich), [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt przez rolników, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Program zapobiegania bezdomności zwierząt, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, s. 189; Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Zezwolenie na wprowadzanie nowej technologii chowu zwierząt [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011 , 2011
 39. Moduł „Rolnictwo” [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011,* Koordynowanie i wykonywanie prac scaleniowo-wymiennych [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Lokalna grupa działania [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Przyznanie pomocy na poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe gatunków roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru oraz znajdujących się we wspólnotowym katalogu odmian [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Postępowanie scaleniowe lub wymienne [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Powołanie i odwołanie dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Powoływanie i odwoływanie członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Przekazanie zadań izbom rolniczym [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Sporządzenie spisu uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Uczestnictwo w obradach walnego zgromadzenia izby rolniczej [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Wnioskowanie o utworzenie rejonu zamkniętego wytwarzania materiału siewnego [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Wykaz miejscowości w danym województwie położonych na terenach górskich i podgórskich [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Zasięganie opinii właściwej miejscowo izby rolniczej [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Zatwierdzanie regulaminu Rady Społecznej Doradztwa [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011* Zmiana zaliczenia gminy, wsi do okręgu podatkowego [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, red. M. Stahl, B. Jaworska – Dębska, cz. II, Zadania i kompetencje, Difin, Warszawa 2011 , 2011
 40. Prawna ochrona bioróżnorodności w działalności prowadzonej na terenach objętych jedną z obszarowych form ochrony przyrody [w:] Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, red. M. Górski, Łódź-Poznań 2011 , 2011
 41. Humanitarna ochrona zwierząt [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska, pr. zb. red. P. Korzeniowski, Warszawa 2010, 2010
 42. Korzystanie z zasobów leśnych [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska, pr. zb. red. P. Korzeniowski, Warszawa 2010, 2010
 43. Korzystanie z zasobów zwierzyny łownej [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska, pr. zb. red. P. Korzeniowski, Warszawa 2010, 2010
 44. Prawa i obowiązki wynikające z ochrony powierzchni ziemi [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska, pr. zb. red. P. Korzeniowski, Warszawa 2010, 2010
 45. Rolnictwo ekologiczne [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska, pr. zb. red. P. Korzeniowski, Warszawa 2010, 2010
 46. Prawne podstawy obrotu produktami rolnictwa ekologicznego [w:] Obrót gospodarczy w prawie rolnym, pr. zb. pod red. B. Jeżyńskiej, Lublin 2009, 2009
 47. Ograniczenia prawa własności w sferze korzystania z nieruchomości gruntowej związane z prowadzeniem działalności wytwórczej w rolnictwie [w:] Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, red. K. Skotnicki, K. Winiarski, Częstochowa 2004, 2004
 48. Koncepcja rolnictwa ekologicznego [w:] Prawo rolne. Problemy teorii i praktyki, red. R. Budzinowski, Wydawnictwo Krajowej Rady Notarialnej, Kluczbork 2002, 2002
 49. Prawna ochrona powierzchni ziemi w ustawodawstwie polskim na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, maszynopis BUŁ, Łódź 2001, 2001
 50. Regulacje prawne ekologicznych podstaw ochrony powierzchni ziemi [w:] Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej, red. S. Prutis, Białystok 1998, 1998
 51. Legal protection of agricultural land in Poland [w:] Agrarian Questions. The politics of farming anno 1995. Book of abstracts, Wageningen 1995, 1995

PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

 1. Ewolucja regulacji prawnej w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w Polsce [w:] Prawo ochrony środowiska, red. Marek Górski, Warszawa, 2021, Wolters Kluwer
 2. Instrumenty organizatorskie w ochronie przyrody [w:] Prawo ochrony środowiska, M. Górski (red.), Warszawa, 2021, Wolters Kluwer
 3. Ochrona powierzchni ziemi (współautor A. Kaźmierska-Patrzyczna) [w:] Prawo ochrony środowiska, M. Górski (red.), Warszawa, 2021, Wolters Kluwer
 4. Ochrona przyrody. Zagadnienia ogólne [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa, , 2021, Wolters Kluwer
 5. Ochrona różnorodności biologicznej w prawie międzynarodowym i europejskim [w:] Prawo ochrony środowiska, M. Górski (red.), Warszawa , 2021, Wolters Kluwer
 6. Ochrona różnorodności biologicznej. Wprowadzenie [w] Prawo ochrony środowiska, red. Marek Górski, 2021, Wolters Kluwer
 7. Zakres regulacji ustawy o ochronie przyrody [w:] Prawo ochrony środowiska, M. Górski (red.), Warszawa, 2021, Warszawa
 8. Ochrona różnorodności biologicznej [w:] Prawo administracyjne materialne, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Warszawa , 2020, Wolters Kluwer
 9. Gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich [w:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, 2019, Wolters Kluwer
 10. Ewolucja regulacji prawnej w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w Polsce [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa , 2018, Wolters Kluwer
 11. Instrumenty organizatorskie w ochronie przyrody [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa, 2018, Wolters Kluwer
 12. Ochrona biosfery w działalności rolniczej [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa , 2018, Wolters Kluwer
 13. Ochrona powierzchni ziemi (współautor A. Kaźmierska-Patrzyczna) [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa, 2018, Wolters Kluwer
 14. Ochrona przyrody. Zagadnienia ogólne [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa, 2018, Wolters Kluwer
 15. Ochrona różnorodności biologicznej w prawie międzynarodowym i europejskim [w:]M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa , 2018, Wolters Kluwer
 16. Ochrona różnorodności biologicznej. Wprowadzenie [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa , 2018, Wolters Kluwer
 17. Zakres regulacji ustawy o ochronie przyrody [w:] M. Górski (red.) Prawo ochrony środowiska, Warszawa , 2018, Wolters Kluwer
 18. Zasady prawa ochrony przyrody [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa , 2018, Wolters Kluwer
 19. Ewolucja regulacji prawnej w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w Polsce [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa , 2014
 20. Instrumenty organizatorskie w ochronie przyrody [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa, 2014
 21. Ochrona biosfery w działalności rolniczej [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa , 2014
 22. Ochrona przyrody. Zagadnienia ogólne [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa, 2014
 23. Ochrona różnorodności biologicznej w prawie międzynarodowym i europejskim [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa , 2014
 24. Ochrona różnorodności biologicznej. Wprowadzenie [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa , 2014
 25. Zakres regulacji ustawy o ochronie przyrody [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa , 2014
 26. Zasady prawa ochrony przyrody [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa , 2014
 27. Użytkowa ochrona różnorodności biologicznej w lasach [w:] Prawo ochrony różnorodności biologicznej, red. M. Górski, J. Rembowska-Miłkowska, Warszawa , 2013
 28. Użytkowa ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie, rybactwie i rybołówstwie [w:] Prawo ochrony różnorodności biologicznej, red. M. Górski, J. Rembowska-Miłkowska, Warszawa , 2013

https://www.old.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/monika-a-krol.html#panel-mono

ARTYKUŁY

 1. Prawna ochrona zwierząt łownych a instrumenty zwalczania afrykańskiego pomoru świń, 2021, "Studia Iuridica". t. 88 , https://studiaiuridica.pl/resources/html/article/details?id=225898
 2. Legal Instruments to Protect the Environment from the Effects of Excessive Chemistry in Agriculture on the Example of Plant Protection Products Regulation, 2020, Studia Iuridica Lublinensia, vol. XXIX, z. 2, https://journals.umcs.pl/sil/article/view/10467
 3. Prawne instrumenty ochrony środowiska przed skutkami nadmiernej chemizacji w rolnictwie na przykładzie regulacji środków ochrony roślin, 2020, Studia Iuridica Lublinensia, polska wersja językowa, vol. XXIX, z. 2, https://journals.umcs.pl/sil/article/view/10467/pdf_1
 4. Monika A. Król, Jan P. Tarno, Przyznanie sumy pieniężnej jako środek dyscyplinowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym , 2019, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, Rok XV, nr 1 (82)
 5. Review of the Legislation Regulating the Use of Land. Legal and Administrative Issues, 2018, "Studia Iuridica Lublinensia" vol. 27, No 4 (2018), https://journals.umcs.pl/sil/article/view/6709/pdf
 6. Skuteczność implementacji rolnośrodowiskowych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w ocenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego , 2018, "Studia Iuridica" , t. 78, https://www.wuw.pl/data/include/cms/Studia_Iuridica_78_2018.pdf
 7. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie prawnej ochrony powierzchni ziemi , 2018, Studia Iuridica Agraria, t. XVI
 8. Ocena modelu prawnej ochrony środowiska we Wspólnej Polityce Rolnej, Studia Iuridica Lublinensia vol. XXVI, t.1, 2017, UMCS Lublin, file:///C:/Users/Monika/Desktop/5234-19819-2-PB.pdf
 9. The common organisation of agricultural market regarding to the legal framework established at European level and implementation in Poland, 2016, “CEDR Journal of Rural Law” 2016, Vol. 2, Number 2, ss.12-30;, http://www.cedr.org/publications/journal/CEDR-JRL-2-2016.pdf
 10. Legal protection framework of environmental law for agricultural production in Poland. "Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie. Finanse i Marketing" nr 13 (62), 2015, SGGW, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2015_T13_nr62.pdf
 11. M.A. Król, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Prawne instrumenty ochrony krajobrazu wiejskiego w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do gruntów rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskichna lata 2014-2020, Universita Karlova v Praze, vol. LXI, Acta Universittis Carolinae. Iuridica nr 2. , 2015, http://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404051366.pdf
 12. Nowe rozwiązania prawne w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, "Studia Iuridica Agraria" 2015, t. XIII, 2015
 13. Rozwiązania prawne w zakresie zabezpieczenia warunków pracy kobiet i przeciwdziałania wypadkom z udziałem dzieci w rolnictwie w aktach międzynarodowych i wybranych państwach europejskich, "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia" 2015, t. 53, 2015, SGGW, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2015_T13_nr62.pdf
 14. Międzynarodowe i europejskie podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" 2014, z. 51-52, 2014
 15. Ekologizacja Wspólnej Polityki Rolnej, Zeszyty Naukowe "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” nr 10 (59) , 2013, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2013_T10_nr59.pdf
 16. Producent rolny jako podmiot korzystający ze środowiska, „Studia Iuridica Agraria”, tom. XI, red. tomu St. Prutis, Temida 2, Białystok 2013, 2013
 17. Monika A. Król, Małgorzata Kłosińska, Nachhaltiges Landmanagement in Polen [w:] Nachhaltiges Landmanagement. Konzeption eines integrierten Systems für nachhaltiges, Landmanagement zur Anpassung an den Klimawandel, „Paper der Interdisziplinären Forschungsarbeitsgemeinschaft für Gesellschaft, Umwelt und Siedlung“ 2012, nr 3, 2012
 18. Racjonalna gospodarka rolna na obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody, „Studia Iuridica Agraria”, t. IX, red. St. Prutis, Białystok 2012, 2012
 19. Rola programów rolnośrodowiskowych w ochronie obszarów cennych pod względem przyrodniczym, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2012, t. LXXXVI,, 2012
 20. Dobre praktyki w rolnictwie jako przejaw realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, "Przegląd Prawa Ochrony Środowiska" 2010, z. 1, 2010
 21. Przejawy europeizacji w prawie rolnym,”Studia Iuridica Agraria” , t. VII, Białystok 2009, 2009
 22. Wpływ regulacji prawno-rolnej na zakres korzystania z gruntu rolnego, "Studia Prawno- Ekonomiczne" 2005, t. LXXII, 2005
 23. Środki prawne regionalizacji w ustawodawstwie rolnym, „Studia Iuridica Agraria”, red. T. Kurowska, S. Prutis, t. III, Białystok 2002, 2002
 24. Prawna ochrona krajobrazu wiejskiego w kontekście integracji europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 2000, z. 10, 2000
 25. Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i ich wyłączenie z produkcji rolnej w procesie planowania przestrzennego, "Samorząd Terytorialny", z. 7-8, 1998, 1998
 26. Instrumenty prawne ochrony jakościowej gruntów rolnych, "Studia Prawno-Ekonomiczne 1997, t. LV, 1997
 27. Europejskie systemy prawa ochrony ziemi a polskie rozwiązania prawne, "Studia Prawno- Ekonomiczne” 1994, t. L, 1994

INNE PUBLIKACJE

 1. Recenzja wydawnicza monografii Adrianny Ogonowskiej, Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ss. 259, 2021, Studia Administracyjne, 2021, 2(14), https://wnus.edu.pl/sa/pl/issue/1233/article/19611...
 2. M.A. Król, Modele funkcjonowania samorządu rolniczego w Unii Europejskiej i wybranych krajach spoza Unii, 2019 , Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, BAS-656/19A
 3. M.A. Król, Prawna ochrona przyrody w działalności rolniczej prowadzonej na terenach objętych jedną z obszarowych form ochrony przyrody, 2019 , NIST Ekspertyzy i Opracowania nr 89, https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1572939305...
 4. Monika A. Król, A. Suchoń, P. Wojciechowski, Sprawozdanie z XXX Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego Poznań 18-21 września 2019 r. "Food sovereignity, food security and the contribution of agricultural law", 2019, "Przegląd Prawa Rolnego" 2019, nr 2
 5. Review of the monograph by A. Barczak, A. Ogonowska, "Działalność uchwałodawcza rady gminy w zakresie ochrony środowiska. Wzory uchwał z komentarzem", C.H. Beck, Warsaw 2019, 2019, "Studia Administracyjne" nr 11, Uniwersytet Szczeciński
 6. Recenzja monografii pt. Rozważania o…, red. G. Dobrowolski, Katowice, 2018, "Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska" 2018, nr 1-2
 7. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w prawnej ochronie powierzchni ziemi, 2018 , NIST Opinie i Analizy nr 42, https://www.nist.gov.pl/files/zalacznik/1564657990...
 8. M.A. Król, Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Przegląd instytucji prawnych i instytucjonalnych oraz analiza powiązań z systemem zabezpieczenia społecznego. Rozwiązania w Polsce i wybranych krajach członkowskich , 2013, Warszawa FAPA
 9. M.A. Król, Model doradztwa rolniczego w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa, , 2013, FAPA, https://docplayer.pl/1346934-Model-doradztwa-rolni...
 10. M.A.Król, Przegląd współczesnych instrumentów wspierających zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych i wymianę pokoleniową w rolnictwie w wybranych krajach europejskich, 2013, Warszawa, FAPA
 11. M. A. Król, Niesformalizowana dzierżawa gruntów rolnych w Polsce ramy prawne i skutki praktyczne, Warszawa, 2012, FAPA, http://docplayer.pl/17912551-Niesformalizowana-dzi...
 12. M.A. Król, Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem struktur organizacyjnych, jak również dostępności informacji w ramach KSOW, 2010, Ekspertyza KSOW, Warszawa MRiRW

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-65-70

Kopcińskiego 8/12 (Pokój Kierownika Zakładu) pokój: 4.77 90-232 Łódź

Dyżury

piątek: 11:00-12:00 Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 17 lutego 2023