PROFIL PRACOWNIKA: Stanisław Goźdź-Roszkowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

W zakresie działalności naukowej:

Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo, specjalizacja lingwistyka prawa (juryslingwistyka, legilingwistyka), szczególnie w obszarze analizy dyskursu i argumentacji prawniczej;

Przygotowywanie i publikowanie tekstów naukowych prezentujących wyniki badań;

Przedstawianie wyników badań na konferencjach, sympozjach, seminariach krajowych i zagranicznych;

Pozyskiwanie grantów w konkursach na projekty naukowe i strukturalne, krajowe i międzynarodowe; kierowanie pozyskanymi projektami;

Przygotowywanie ocen dorobku naukowego, recenzji i innych opinii naukowych;

Udział w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych;

Uczestnictwo w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych;

Uczestnictwo w zespołach oceniających wnioski o finansowanie badań, wnioski o przyznanie nagród naukowych, wnioski w innych konkursach mających charakter naukowy lub dydaktyczny;

Współpraca z sektorem gospodarczym;

Działalność w zakresie popularyzacji nauki;

W zakresie działalności dydaktycznej:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia: Wstęp do dyskursu korporacyjnego, International legal English, Język angielski w kontekstach instytucjonalnych, Seminarium magisterskie w obszarze komunikacji specjalistycznej.

Sprawowanie opieki nad studentami ubiegającymi się o nadanie tytułu zawodowego licencjata oraz magistra;

Sprawowaniu opieki nad osobami ubiegającymi się o nadanie stopnia doktora;

W zakresie działalności organizacyjnej:

kierowanie Katedrą Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Specjalistycznej, a w szczególności:

nadzór nad badaniami prowadzonymi w jednostce;

nadzór nad działalnością dydaktyczną;

organizacja konferencji, sympozjów, seminariów;

działalność promocyjna na rzecz nadzorowanego kierunku studiów,

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania akademickie:

języki i komunikacja specjalistyczna, analiza dyskursu prawa, argumentacja i retoryka prawnicza, zachowania językowe sędziów

Zainteresowania pozaakademickie:

kultura brytyjska i amerykańska, muzyka klasyczna, literatura


OSIĄGNIECIA

Monografie autorskie i wieloautorskie

Goźdź-Roszkowski, S. Pontrandolfo, G. (2022). Law, Language and the Courtroom.
Legal Linguistics and the Discourse of Judges.
London: Routledge

Buras-Marciniak, Anetta, Goźdź-Roszkowski, S. (2020) Języki specjalistyczne w komunikacji interkulturowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Goźdź-Roszkowski, S. Pontrandolfo. (2018) Phraseology in Legal and Institutional Settings
A Corpus-based Interdisciplinary Perspective.
London: Routledge

Goźdź-Roszkowski, S. & Makowska, A. (2017). Languages for Specific Purposes in Educational Contexts.Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bogucki, Ł., Goźdź-Roszkowski, S., Stalmaszczyk P. (2015).Ways to Translation. Łódź – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Goźdź-Roszkowski, S. (2011) Patterns of Linguistic Variation in American Legal English. A Corpus-based Study. Franfurt am Main: Peter Lang.


Wybrane artykuły w czasopismach i tomach zbiorowych

Goźdź-Roszkowski, S. (2021). Corpus Linguistics in Legal Discourse. International Journal for the Semiotics of Law


Goźdź-Roszkowski, S. (2020). Communicating Dissent in Judicial Opinions: A Comparative, Genre-Based Analysis. International Journal for the Semiotics of Law 33, 381–401.

Goźdź-Roszkowski, S. (2020). Move Analysis of Legal Justifications in Constitutional Tribunal Judgments in Poland: What They Share and What They Do Not. International Journal for Semiotics of Law 33, 581–600

Goźdź-Roszkowski, S. (2022). Evaluative language and strategic manoeuvring in the Justification of Judicial Decisions. The case of Teleological-Evaluative Argumentation. W: Goźdź-Roszkowski S. & Pontrandolfo, G. (red.) Law, Language and the Courtroom. Legal Linguistics and the Discourse of Judges, str. 98-111. London: Routledge.

Goźdź-Roszkowski, S. (2021). Hostility to religion or protection against discrimination? Evaluation and argument in a case of conflicting principles. W: Janet Giltrow, Frances Olsen and Donato Mancini (red.) Legal Meanings The Making and Use of Meaning in Legal Reasoning. Vol. 1 w serii Foundations in Language and Law [FLL], str. 57 – 76. De Gruyter Mouton


Goźdź-Roszkowski, S. (2020). Wymiar gatunkowy zdania odrębnego i jego uzasadnienia na przykładzie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Zarys problematyki. W: Buras-Marciniak, Anetta, Goźdź-Roszkowski, S. (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Języki specjalistyczne w komunikacji interkulturowej, s. 21-31, doi: 10.18778/8220-071-3.03 [open access]

Goźdź-Roszkowski, S. (2019) „It is not just a fact that the law requires this, but it is a reasonable fact”: Using the Noun that-pattern to explore stance construction in legal writing. W: Fanego Teresa & Paula Rodriguez-Puente (red.). Corpus-based Research on Variation in English Legal Discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 123-146.

Goźdź-Roszkowski, S. (2018). Between corpus-based and corpus-driven approaches to textual recurrence: Exploring semantic sequences in judicial discourse. W: Kopaczyk Joanna & Jukka Tyrkko (red.) Applications of Pattern-driven Methods in Corpus Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, str.131-158.

Goźdź-Roszkowski, S. (2018). Facts in law: a comparative study of ‚fact that’ and its phraseologies in American and Polish judicial discourse. W: S. Goźdź-Roszkowski and G. Pontrandolfo Phraseology (red.) Legal and Institutional Settings. A Corpus-Based Interdisciplinary Perspective. London and New York: Routledge, str.143-159.

Uczestnictwie w pracach zespołów badawczych

Kierownik projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki.2018/31/B/HS2/03093

Tytuł projektu: Wyrażanie ocen i negocjowanie postaw w uzasadnieniach wyroków Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych oraz Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Perspektywa konfrontatywna

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

e-mail: stanislaw.gozdz@uni.lodz.pl

Pomorska 171/173 90-236 Łódź