PROFIL PRACOWNIKA: Piotr Korzeniowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obowiązki badawcze: 1)prowadzenie działalności naukowej, obejmującej: a) badania naukowe: -badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, -badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń; b)prace rozwojowe, będące działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Obowiązki organizacyjne i inne

1)udział w pracach komisji przeprowadzających rekrutację na studia oraz do szkoły doktorskiej;

2)udział w pracach związanych z potwierdzaniem efektów uczenia się;

3)udział w postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu profesora, w tym pełnienie funkcji promotora, promotora pomocniczego, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, oraz udział w pracach komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie i pracach komisji habilitacyjnej;

4)udział w innych pracach i wdrażanych programach związanych z rozwojem poziomu badawczo-dydaktycznego Uczelni, zlecanych przez Rektora, prorektora lub dziekana;

5)udział w pracach organizacyjnych Uczelni związanych z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową;

6)stałe podnoszenie kompetencji zawodowych;

7)przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć i konsultacji, właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i naukowej);

8)znajomość obowiązujących przepisów powszechnych i wewnętrznych w sprawach należących do zakresu obowiązków pracownika, w szczególności Statutu UG, Regulaminu Studiów oraz Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego;

9)dbanie o mienie Uczelni oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone pracownikowi mienie;

10) przestrzeganie obowiązujących w Uczelni przepisów w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej;

11) przestrzeganie tajemnicy służbowej w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu;

12) zachowanie tajemnicy informacji dotyczących danych osobowych pracowników i studentów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (również po rozwiązaniu stosunku pracy);

13) dbanie o wizerunek i dobre imię Uczelni;

wykonywanie poleceń służbowych wydanych przez bezpośredniego przełożonego związanych z pracą zawodową i zadaniami służbowymi.

BIOGRAM

Jestem autorem ponad 140 publikacji i opracowań naukowych, w tym autorem 6 monografii. Z tego po otrzymaniu stopnia doktora habilitowanego opublikowałem ponad 90 publikacji, na które składa się 5 monografii i artykuły naukowe.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe dotyczą czterech głównych płaszczyzn badawczych obejmujących: (I) prawo i politykę ochrony środowiska, (II) unijne i międzynarodowe prawo ochrony środowiska, (III) prawo administracyjne, (IV) gospodarcze prawo środowiska (przed i po habilitacji). Od początku wiodącym tematem mojej pracy naukowej była koncepcja teoretyczna ochrony prawnej środowiska w systemie prawa administracyjnego.

OSIĄGNIECIA

Od 1 marca 2011 r. do 30 grudnia 2011 r. oraz od 4 stycznia 2012 r. do 30 grudnia 2013 r. prowadziłem prace naukowe w Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi.Od lat prowadziłem lub prowadzę wykłady, konwersatoria, ćwiczenia oraz seminaria na Wydziale Prawa i Administracji UŁ dla studentów z kierunków Prawo, Administracja oraz dla studentów Wydziałów: Ekonomiczno-Socjologicznego, Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk Geograficznych z następujących przedmiotów: Prawo ochrony środowiska, Prawo administracyjne, Prawo procesu inwestycyjno-budowlanego, Polityka ochrony środowiska, Prawo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Od 19 marca 2014 r. jestem sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

Tel. sekretariatu 42-635-46-09: 42-635-46-00

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

Dyżury

piątek: 19:00-20:30 Aplikacja Microsoft Teams