PROFIL PRACOWNIKA: Tomasz Piestrzyński

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w szczególności:

 • kieruje realizacją zadań organizacyjnych, naukowych, dydaktycznych i usługowych podległej jednostki, stosownie do przepisów prawnych oraz poleceń władz Uczelni;
 • jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz bibliotekach zakładowych i odpowiada za realizowaną w nich politykę kadrową, z zastrzeżeniem § 85 Statutu UŁ;
 • koordynuje działalność i sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek zakładowych w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ;
 • opracowuje sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej;
 • odpowiada za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi Bibliotece Uniwersyteckiej środkami i majątkiem.

Do zadań Pełnomocnika do spraw otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych należy:

 • upowszechnianie dostępu do publikacji i wyników badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych i baz danych;
 • wspieranie działań zmierzających do tworzenia otwartych zasobów dydaktycznych i naukowych;
 • inicjowanie rozwiązań zapewniających społeczeństwu otwarty dostęp do publikacji i wyników badań naukowych;
 • prowadzenie działań informacyjnych i szkoleniowych promujących politykę otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych;
 • informowanie o programach publikowania otwartego prowadzonych przez wydawców w ramach podpisanych przez Uniwersytet Łódzki licencji i umów;
 • koordynowanie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury Repozytorium UŁ;
 • reprezentowanie Uniwersytetu Łódzkiego w pracach Koalicji Otwartej Edukacji;
 • współpraca z Prorektorem ds. nauki i jednostkami UŁ w zakresie zadań wynikających z pełnionej funkcji.
 • monitorowanie i raportowanie Rektorowi UŁ postępów we wdrażaniu otwartego dostępu w Uniwersytecie Łódzkim;

KONTAKT I DYŻURY