Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Opis zadań

Do zadań Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego należą:

 1. współudział w organizowaniu pracy naukowej i dydaktycznej pracowników, studentów i uczniów Uniwersytetu Łódzkiego poprzez:
  • gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z kierunkami badań oraz potrzebami dydaktycznymi Uniwersytetu,
  • opracowanie, ewidencję, magazynowanie i ochronę zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
  • udostępnianie zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do prac naukowo-badawczych, dydaktyki i popularyzacji wiedzy,
  • zapewnienie możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231);
 2. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej poprzez:
  • udzielanie informacji o zbiorach i innych zasobach wiedzy,
  • organizowanie dostępu do źródeł elektronicznych i innych zasobów wiedzy;
 3. prowadzenie prac badawczych z zakresu informatologii, bibliologii i dziedzin pokrewnych oraz realizacja projektów naukowych;
 4. prowadzenie zajęć dydaktycznych, szkoleń i praktyk:
  • zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów UŁ,
  • szkolenia dla studentów i pracowników UŁ w zakresie korzystania ze źródeł informacji naukowej i bibliograficznej,
  • praktyki dla studentów i pracowników UŁ;
 5. współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz informacji bibliograficznej i bibliotecznej;
 6. wykorzystanie w pracy bibliotekarskiej nowoczesnych metod i środków, zgodnie ze standardami i osiągnięciami światowymi;
 7. działanie na rzecz instytucji, urzędów regionu i kraju poprzez udostępnianie zbiorów i źródeł informacji, zgodnie z regulaminem korzystania ze zbiorów BUŁ;
 8. dokumentowanie dorobku naukowego pracowników i doktorantów UŁ;
 9. ochrona zbiorów cennych i rzadkich.

Dane kontaktowe

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-57 e-mail: www: www.lib.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek