Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji - American Corner

Opis zadań

Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji „American Corner UŁ” jest jednostką Uniwersytetu Łódzkiego promującą wiedzę o kulturze, polityce i historii Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W Centrum znajduje się biblioteka gromadząca zbiory anglojęzyczne z różnych dziedzin wiedzy, m.in. z zakresu historii, ekonomii, prawa czy polityki zagranicznej, a także bogatą kolekcję amerykańskiej literatury pięknej. Centrum organizuje spotkania o tematyce związanej z USA i językiem angielskim dla różnych grup wiekowych, ale przede wszystkim dla studentów i licealistów. Centrum zlokalizowane jest w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego na 2. piętrze nowego gmachu.

Do głównych zadań zespołu American Corner UŁ należą:

  • prowadzenie działalności informacyjnej, w tym obsługa i szkolenie użytkowników;
  • redagowanie strony Centrum i mediów społecznościowych;
  • organizowanie wystaw artystycznych i spotkań z przedstawicielami nauki i kultury amerykańskiej;
  • współpraca z pracownikami Ambasady USA w Polsce;
  • opieka nad księgozbiorem Centrum, w tym sporządzanie list zamówień, ewidencja i opracowanie zbiorów oraz ich udostępnianie;
  • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości;
  • współpraca z Biblioteką UŁ oraz innymi Wydziałami UŁ w zakresie działalności naukowej i kulturalnej.


Dane kontaktowe

Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji - American Corner

  • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-62-64 e-mail:

Skład osobowy