Sekcja Rękopisów

Opis zadań

Do podstawowych zadań Sekcji Rękopisów Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego należą:

 • realizacja polityki gromadzenia i uzupełniania rękopisów (m.in. analiza katalogów aukcyjnych i typowanie zbiorów do zakupu, współpraca z Oddziałem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów);
 • opracowanie i wprowadzanie do bazy opisów bibliograficznych i rekordów kartotekowych, w kliencie oprogramowania aktualnie użytkowanego w Bibliotece UŁ, zgodnie z obowiązującymi formatami, zarówno z bieżącego wpływu, jak i w ramach katalogowania retrospektywnego;
 • sporządzanie rekordów egzemplarza i opracowanie techniczne rękopisów;
 • ewidencjonowanie rękopisów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i wewnętrznymi regulacjami Biblioteki;
 • organizacja i prowadzenie księgozbioru podręcznego;
 • udostępnianie rękopisów;
 • magazynowanie i porządkowanie rękopisów;
 • udział w skontrach rękopisów;
 • realizacja planowej polityki ochrony rękopisów (m.in. typowanie obiektów do konserwacji, współpraca z Pracownią Konserwacji Zbiorów);
 • udział w przygotowaniu i realizacji projektów związanych z ochroną i udostępnianiem rękopisów;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej poprzez realizację kwerend, przygotowywanie eksponatów na wystawy, udział w konferencjach czy prezentowanie rękopisów studentom i gościom;
 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości.


Charakterystyka zbiorów

Sekcja Rękopisów Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego to najmłodsza jednostka oddziału, wyodrębniona w latach 70. XX wieku. Gromadzi spuścizny literackie i naukowe, zabytkowe rękopisy o dużej wartości historycznej i artystycznej, korespondencję oraz regionalia dokumentujące życie intelektualne Łodzi i województwa, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego Uniwersytetu Łódzkiego.

Zbiory Sekcji Rękopisów obejmują:

 • spuścizny (m.in. K.K. Baczyńskiego, P. Hulki-Laskowskiego, S. Skwarczyńskiej, E. Zegadłowicza);
 • archiwa instytucji, wydawnictw i organizacji (m.in. materiały Biura Badań Czytelnictwa, „Dziennika Łódzkiego”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów);
 • archiwa rodzinne (m.in. rodziny Wysockich herbu Godziemba z XVII/VIII wieku i Rozwadowskich z Zakrzewia z XIX/XX wieku.);
 • korespondencję (m.in. J. Dunina, J. Giedroycia, I. Lazari-Pawłowskiej, M. Piechala, K. Stromengera, J. Tuwima);
 • pamiętniki, relacje, diariusze, wspomnienia (m.in. W. Mrozowskiego, Cz. Jankowskiego, S. Skwarczyńskiej, L. Tyrowicza);
 • kroniki (Kronika ruchu esperanckiego w Łodzi 1908–1916).

W zbiorach znajdują się również pojedyncze rękopisy, wśród których na uwagę zasługują: iluminowany modlitewnik z XV wieku Liber precum latinarum et gallicarum…, listy i dokumenty królewskie z XVI–XVIII wieku (m.in. Zygmunta III Wazy, Jana II Kazimierza, Stanisława Augusta Poniatowskiego), rękopisy świeckie i kościelne (księgi cechowe, reguły klasztorne), herbarz szlachty polskiej W. Kurnakowskiego z barwnymi rysunkami z 1790 roku, listy A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego, S. Wyspiańskiego, T. Kotarbińskiego, Cz. Miłosza i zbiór pamiątek po E. Orzeszkowej.

Do dyspozycji czytelników pozostaje księgozbiór podręczny, zawierający fachową literaturę z zakresu rękopisoznawstwa i archiwistyki oraz materiały pomocnicze: słowniki językowe, biograficzne, drukowane katalogi i encyklopedie.

Dane kontaktowe

Sekcja Rękopisów

 • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-65

Skład osobowy