Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych

Opis zadań

Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi działania w kilku podstawowych obszarach związanych ze wsparciem nauki i dydaktyki na Uniwersytecie Łódzkim. Odpowiada także za rozpowszechnianie informacji o funkcjonowaniu Biblioteki UŁ i organizowanych przez nią wydarzeniach.

Do podstawowych zadań Oddziału należą:

  • przygotowanie analiz i zestawień bibliometrycznych i naukometrycznych w oparciu o bazy danych (m.in. Scopus, Web of Science), również na potrzeby III Kryterium;
  • organizacja dostępu do sieciowych zasobów informacji i koordynowanie umów z wydawcami i dostawcami e-zasobów;<s></s>
  • praca z systemami ewidencji dorobku naukowego, w tym import publikacji;<s></s>
  • prowadzenie szkoleń, zajęć dydaktycznych i organizacja praktyk studenckich oraz wycieczek;<s></s>
  • realizacja kwerend bibliograficznych i działalność informacyjna;<s></s>
  • promowanie polityki otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych, konsultacje w zakresie programów publikowania otwartego na UŁ, modelu open access w nauce, a także danych badawczych i Planów Zarządzania Danymi;<s></s>
  • administrowanie i informowanie o jego zasobach;<s></s>
  • działalność promocyjna i informacyjna dotycząca funkcjonowania Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (strona internetowa, media społecznościowe, wydarzenia naukowe i kulturalne, projekt Wirtualny Asystent, projekt Ambasador BUŁ).

Dane kontaktowe

Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych

  • Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź
tel: 42-635-60-16 e-mail: www: http://www.lib.uni.lodz.pl/

Skład osobowy