PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Rejniak-Majewska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

2000 - tytuł magistra historii sztuki uzyskany w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

2004 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskany w Instytucie Filozofii UŁ.

2019 - stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk o sztuce, nadany uchwałą Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2004 pracowała jako adiunkt w Katedrze Estetyki Uniwersytetu Łódzkiego, od 2013 w Katedrze Etyki UŁ (Instytut Filozofii). Od 2020 zatrudniona w Katedrze Badań Kulturowych Uniwersytetu Łódzkiego (Instytut Kultury Współczesnej).

W roku 2013 półroczny staż naukowo-dydaktyczny na University of Chicago (prowadzenie zajęć dla studentów historii sztuki i slawistyki). W roku 2015 trzymiesięczny staż badawczy w Institut National d’Histoire de l’Art (Département des Études et de la Recherche w Paryżu. https://www.inha.fr/fr/recherche/chercheurs-invites/en-2015-1/rejniak-majewska.html

ZAINTERESOWANIA

 • sztuka modernizmu i awangardy w Europie i USA,
 • migracje artystyczne,
 • historiografia artystyczna,
 • dzieje krytyki artystycznej,
 • estetyka filozoficzna i teoria sztuki XVIII-XX w.,
 • filozofia i teoria kultury
 • nowoczesne i ponowoczesne koncepcje podmiotowości i doświadczenia,
 • relacje estetyki i polityki, kształtowanie sfery publicznej
 • teoria i historia fotografii,
 • filozofia i antropologia obrazu,
 • badania kultury wizualnej.

OSIĄGNIECIA

Książki:

 • Obraz zwielokrotniony. Reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1910–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
 • Polityka doświadczenia. Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2017.
 • Puste miejsce po krytyce. Modernizm i materialistyczna rewizja autonomii sztuki, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2014.

Redakcja:

 • Organiczność i awangarda – dział tematyczny w piśmie „Konteksty: Polska Sztuka Ludowa” 2019, R. LXXII, nr 4 (327), s. 115–185.
 • „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” 2020, nr 36 – numer tematyczny Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Międzyestetyką filozoficzną a sztuką nowoczesną współredakcja: Paweł Polit.
 • „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica –Aesthetica – Practica” 2019, nr 33 – numer tematyczny AestheticPolarities. Urban Creativity and City Dwelling; współredakcja: Wioletta Kazimierska-Jerzyk.
 • Wasyl Kandyński, Punkt i linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, przeł. S. Fijałkowski, Łódź, Wydawnictwo Officyna 2019 [Posłowie: Chaosmos, czyli o gramatyce i fizjonomice form].
 • Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy, red. T. Majewski, W. Marzec, A. Rejniak-Majewska, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014.


Artykuły (wybór):

 • Powroty do Kobro. Rekonfiguracje mitu i figura „wielkiej artystki”, „Rocznik Historii Sztuki”, t. XLVII, 2022, ss. 163-173
 • Mikropolityki awangardy. O „słabych strategiach” i paradoksach (nie)zaangażowania, „Teksty Drugie” 2022, nr 1
 • Muzeum jako awangardowa idea i praktyka, „Biuletyn Historii Sztuki” 2021, t. 83, nr 4.
 • Skazani na fikcje? Historia spekulatywna, kontr(f)aktualność i żywe archiwa, „Pamiętnik Teatralny” 2021, t. LXX, nr 1 (277), ss. 179-195.
 • Jak istnieje sfera publiczna? Uwagi do agonistycznej krytyki teorii Habermasa, "Władza sądzenia" 2020, nr XIX, ss. 37-53.
 • Pomiędzy „izmami”. Jan Brzękowski jako krytyk i teoretyk nowej sztuki, „AUL. Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” 2020, nr 36
 • Film jako instalacja. Przestrzeń, narracja i afekt w ekspozycji Mieke Bal „Madame B.”, „Artium Quaestiones”, vol. XXXIII, ss. 39–66.
 • Estetyzacja bez granic? O (konfliktowej) komplementarności etyki i estetyki, „AUL Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” 2019, nr 34, ss. s. 91–198.
 • Natura, czyli plastyczność. Mikrofotografia i sztuka abstrakcyjna, „Konteksty: Polska Sztuka Ludowa” 2019 R. LXXII, nr 4 (327), s. 148–155.
 • Poręczne obrazy, wymowne przedmioty. Retoryka rzeczowości w „L’Esprit Nouveau” Ozenfanta i Le Corbusiera, „Artium Quaestiones” 2018, vol. XXIX, s. 91–119.
 • Wizualne archeologie nowoczesności: Walter Benjamin i Sigfried Giedion, Filo-Sofija. Czasopismo Komisji Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego” 2017, R. XVII Nr 3(38), s. 149–156.
 • Idiomy uniwersalizmu i imiona własne. Frank Stella a amerykański formalizm, „Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2017, nr 4, s. 55–70.
 • “Nothing is missing”. Heteroglozje video, „Kwartalnik Filmowy”, nr 80, 2012 (współautorstwo Tomasz Majewski), s. 192–202.
 • Dzieło utopijne, historia odczarowana? O ‚Nieznanym arcydziele’ Hansa Beltinga, “Teksty Drugie”, nr 6(96), 2005, s. 177–191.
 • Przestrzeń, ciało i znaczenie w sztuce minimalistycznej, „Przegląd Filozoficzny”, vol. 15, nr 3(59), 2006, s. 169–185.

Przekłady (wybór):

 • Martin Jay, Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, Universitas, Kraków 2008.
 • Anne Friedberg, Wirtualne okno. Od Albertiego do Microsoftu (współtłumaczenie z Michałem Pabisiem-Orzeszyną), Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.
 • Anette Vowinckel, Niemiecko-żydowscyfotoreporterzy na wygnaniu. Opowieść o sieciach współpracy i sukcesie, [w:] Historiawizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków, red. M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2020, s. 315-360.
 • Ewa Plonowska-Ziarek, Od śmierci podmiotu do historii narodzin – Foucault, Arendt, Silverman, [w:] Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość, red. R. Sendyka, T. Sapota, R. Nycz, Wyd. IBL, Warszawa 2016.
 • Krzysztof Ziarek, U siebie, nie u siebie – przynależności Heideggera, [w:] Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość, red. R. Sendyka, R. Nycz, Wyd. IBL,Warszawa 2016.
 • Mark Seltzer, Kultura rany, [w:] Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, Universitas, Kraków 2015, s. 313–358.
 • Ruth Leys, Freud i trauma, [w:] Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, Universitas, Kraków 2015, s. 110–137.
 • Michael Weingrad, Instytut Badań Społecznych i Kolegium Socjologii, [w:] Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy, red. T. Majewski, W. Marzec, A. Rejniak-Majewska, NCK, Warszawa 2014, s. 59–98
 • Ann Laura Stoler, Rozkład pozostaje. Od ruin do rujnacji, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2013, nr 4. http://widok.hmfactory.com/index.php/one/article/view/125/199
 • Michel Foucault, Inne przestrzenie, „Teksty Drugie”, nr 6, 2005, s. 117–125. https://www.academia.edu/5203815/Michel_Foucault_Inne_przestrzenie_Teksty_Drugie_nr_6_2005

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 3.07 90-236 Łódź

Dyżury

środa: 13:30-15:00