PROFIL PRACOWNIKA: Sławomira Skrzypek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do moich obowiązków na stanowisku pracy należy:

 • Zarządzanie środkami finansowymi Wydziału w ramach realizacji i wykonania rocznych planówrzeczowo-finansowych, obejmujących zadania wynikające z powierzonych kompetencji.
 • Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Wydziału.
 • Kreowania polityki zatrudnienia na Wydziale.
 • Wydawanie zarządzeń i innych aktów prawnych dotyczących Wydziału.
 • Praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach.
 • Organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Wydziału i Uczelni oraz uczestnictwo w nich.

 

 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe.
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
 • Udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia).
 • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę.
 • Kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem, w szczególności nad doktorantami.

 

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, wykładu z Nowoczesnych Technik Analizy Instrumentalnej, opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć, przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, egzaminów dyplomowych.
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia.
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

BIOGRAM

Praca magisterska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego - czerwiec 1986

Asystent naukowy: 10.1987- 09.1997,

Praca doktorska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego - czerwiec 1997

Adiunkt: 01.10.1997 - 30.11.2012

Rozprawa habilitacyjna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego - październik 2012

Profesor nadzwyczajny: 1.12.2012 – 1.11.2019

Kierownik Zakładu Elektroanalizy i Elektrochemii 1.10.2013 - do chwili obecnej

Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 1.10.2014 - do chwili obecnej

Profesor od 1.11.2019

Dziekan Wydziału Chemii: od 1.09.2016


1. Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turcja, stypendium naukowe: sierpień 2005, współpraca z grupą prof. S. Yilmaza.

2. Ankara University, Ankara, Turcja, stypendium naukowe w ramach programu Erasmus: wrzesień 2013, współpraca z prof. S.A. Ozkan i prof. B. Uslu.

3. Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norwegia, stypendium w ramach programu Erasmus: październik 2007, wrzesień 2009, wrzesień 2010, maj 2011, współpraca z prof. F. Banica.

4. Karl–Franzens University, Graz, Austria, stypendium w ramach programu CEEPUS
(CIII–CZ–0212–05): marzec 2010, kwiecień 2016, współpraca z prof. K. Kalcherem.

5. University of Pardubice, Pardubice, Czechy, coroczne międzynarodowe spotkania robocze koordynatorów sieci CEEPUS (CIII–CZ–0212–05): listopad 2009, listopad 2010,
listopad 2011, listopad 2012, listopad 2015; staż naukowy w ramach programu CEEPUS: czerwiec 2014.

6. University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia, staż naukowy w ramach programu CEEPUS
(CIII–CZ–0212–05): czerwiec 2016, kontynuacja współpracy z prof. Valerią Guzsvany.

7. University of Ljubljana, Lublana, Słowenia, staż naukowy w ramach programu CEEPUS
(CIII–SI–0905–04): czerwiec 2017, współpraca z prof. Poloncą Trebse.

8. Brno University of Technology, Brno, Czechy, staż naukowy w ramach programu CEEPUS
(CIII–SI–0905–04): wrzesień 2017, kontynuacja współpracy z prof. Josefem Caslavskim.

9. University of Zagreb, Zagrzeb, Chorwacja, staż naukowy w ramach programu CEEPUS
(CIII–HR–1108–01): październik 2017, współpraca z prof. Davorem Kovacevicem.

10. Canakkale, Canakkale Onsekiz Mart Uniwersity, Turcja, marzec 2019, Erasmus Teaching Mobility

11.Ege University, Izmir, Turcja, marzec 2020, Erasmus Teaching Mobility


ZAINTERESOWANIA

Badania woltamperometryczne i oznaczanie pestycydów i innych biologicznie aktywnych związków na elektrodach stałych (BDDE, Hg (Ag) FE, GCE). •

Modyfikacja powierzchni elektrod (cienkie warstwy tlenków metodą zol-żel, nanomateriały: nanorurki, grafen, różne rodzaje polimerów przewodzących: polianilina, PEDOT, nafion, elektrody z enzymami immobilizowanymi jako czujniki bioelektrochemiczne). •

Właściwości elektrokatalityczne powłok metalicznych w procesach elektroutleniania związków organicznych. •

Badania mechanizmów i kinetyki procesów elektrodowych z wykorzystaniem konwencjonalnych metod elektrochemicznych i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. •

Badania wybranych układów redoks (ferrocen, nitroksydy). •

Związki z grupą guanidynową jako katalizatory redukcji wodoru: zastosowanie w woltamperometrycznej analizie farmaceutyków w próbkach biologicznych. •

Teoretyczne i doświadczalne badanie katalitycznej reakcji wydzielania wodoru w obecności zaadsorbowanego katalizatora metodą woltamperometrii fali prostokątnej. •

Badanie procesu adsorpcji i przenoszenia elektronów wybranych związków guanidyny

OSIĄGNIECIA

 • Nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowo–badawcze
  w 2001 roku; cykl publikacji na temat: “Chemia funkcjonalizowanych kwasów fosforu czterowiązalnego”.

 

 • Nagroda Rektora UŁ zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowo–badawcze
  w 2006 roku; cykl publikacji na temat: “Elektrochemiczne i chromatograficzne metody oznaczania związków siarki i związków biologicznie czynnych”.

 

 • Nagroda Rektora UŁ zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowo–badawcze
  w 2010 roku; cykl publikacji na temat: “Chromatograficzne, woltamperometryczne
  i spektrofotometryczne metody oznaczania i wykrywania związków biologicznie czynnych
  ”.

 

 • Nagroda Rektora UŁ indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowo–badawcze
  w 2014 roku; cykl publikacji z zakresu elektroanalizy.
 • Nagroda Rektora UŁ zespołowa I stopnia w 2015 roku za cykl publikacji na temat: "Woltamperometryczne i chromatograficzne badania związków biologicznie czynnych".

 

 • Nagroda Rektora UŁ zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowo–badawcze
  w 2017 roku; cykl publikacji na temat: “Zastosowanie technik elektrochemicznych w badaniu związków biologicznie czynnych oraz charakterystyce materiałów biomedycznych”.

 

 • Nagroda Rektora UMCS zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowo–badawcze
  w 2017 roku; cykl publikacji na temat: “Kinetyka i mechanizmy elektrodowe, oznaczanie wybranych związków organicznych oraz charakterystyka procesu adsorpcji na granicy faz elektroda/ roztwór i ciało stałe/ roztwór”.

 

 • Nagroda Rektora UŁ zespołowa za szczególne osiągnięcia w obszarze nauk ścisłych finansowanych z funduszu spójności w 2017 roku, cykl publikacji na temat: Nanomateriały węglowe w woltamperometrycznej analizie związków biologicznie czynnych
 • 8.Nagroda Rektora UŁ zespołowa za szczególne osiągnięcia w obszarze nauk ścisłych finansowanych z funduszu spójności w 2018 roku, cykl publikacji
 • 9. Nagroda Rektora UŁ zespołowa za szczególne osiągnięcia w obszarze nauk ścisłych finansowanych z funduszu spójności w 2019 roku, cykl publikacji

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat dziekana: 42-635-57-44

Sekretariat Katedry Chemii Nieorganicznej: 42-635-58-04

tel: 42-635-57-85