PROFIL PRACOWNIKA: Monika Wiśniewska-Kin

O mojej pracy

Profesor uczelni - Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem, Wydział Nauk o Wychowaniu

 

Stanowisko: Profesor Uczelni

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

 • Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:
 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ;
 • przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. 53 Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni;
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
 • realizacja powierzonych przez bezpośredniego przełożonego innych obowiązków służbowych. Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:
 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni,

 

Dyżury

Profesor uczelni - Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem, Wydział Nauk o Wychowaniu

środa: 9.00-11.00

Biografia

Kwalifikacje:

1993 - 1998 – magister pedagogiki, specjalność: pedagogika wieku dziecięcego, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ.

1995 – 2000 – magister filologii, specjalność: filologia polska, Wydział Filologiczny UŁ

2004 – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Tytuł rozprawy: Słownictwo z zakresu życia psychicznego w języku dzieci. Zasób – tworzenie – rozumienie.

Promotor: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, recenzenci: prof. dr hab. Maria Dudzikowa i dr hab. Wiesława Leżańska.

2014 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki, specjalność: wczesna edukacja.

Tytuł rozprawy: Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy. Recenzenci: prof. dr hab. Maria Dudzikowa, prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, prof. dr hab. Ewa Filipiak, prof. dr hab. Małgorzata Żytko, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Kursy i szkolenia

„Poetyka i lingwistyka kognitywna” Wydział Filologiczny UŁ.

„Glottodydaktyka przedszkolna i wczesnoszkolna”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEM w Gdańsku.

„Klucz do uczenia się wg koncepcji L. Wygotskiego”, Akademia Rozwoju Osobowego PERFECTA w Łodzi.

Przebieg pracy zawodowej:

1998 – 2004 – asystent w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ.

2001 – 2004 - nauczyciel kontraktowy w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu.

2004 – 2015 - adiunkt w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ.

2015 - profesor UŁ w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i wczesnoszkolnej Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ. – kierownik Zakładu Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem WNoW UŁ

2020 – kierownik Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego WNoW UŁ

2020 – Prodziekan ds. Nauki Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Działalność naukowa, badawcza, wdrożeniowa, dydaktyczna, organizacyjna, współpraca z zagranicą i otoczeniem społeczno - gospodarczym

Członkostwo w organizacjach naukowych, towarzystwach, stowarzyszeniach, zespołach:

Edukacji Elementarnej przy KNP PAN (od roku 2008-2011)

Samokształceniowym Doktorów przy KNP PAN (od roku 2009 do 2017).

Dydaktyki przy KNP PAN (od roku 2016 do 2019)

Członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Członkostwo w komisjach:

Komisji ds. bioetyki badań naukowych UŁ (od 2016 r. do 2020 r.)

Komisji ds. oceny jakości kształcenia (od 2016 r. do 2020 r.))

Osiągnięcia

ORCID: 0000-0002-6300-8435

Najważniejsze nagrody, odznaczenia i wyróżnienia

za działalność naukową:

 • Nagroda międzynarodowa World Invention Intellectual Property Associations WIIPA Pod patronatem Ministerstwa Rozwoju
 • Złoty Medal International Invention and Innovation Show Intarg Social innovation at the service of the common good
 • Nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe

za działalność wdrożeniową:

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki 2022 za projekt wdrożeniowy Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie

za działalność dydaktyczną:

 • Nominacja i wyróżnienie w konkursie Książka Roku IBBY za artystyczną książkę obrazkową: „Zamieniam się w słuch, czyli opowieści dźwiękiem malowane”
 • Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

Prace zwarte autorskie i współautorskie

 • M. Wiśniewska-Kin, Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć – rozumienie pojęć przez dzieci, Kraków 2007, Impuls.
 • M. Wiśniewska-Kin, „Miłość jest jak wiatrak”, czyli o poznawczej naturze metafor dziecięcych, Łódź 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • M. Wiśniewska-Kin, Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy, Łódź 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • M. Wiśniewska-Kin, E. Rybska, Świat w optyce dziecka. Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy, Łódź 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • M. Wiśniewska-Kin, Skuteczne zdziwienie. Wyzwalająca myślenie nauka czytania, Łódź 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • M. Wiśniewska-Kin, A. Gemel, Metafora wizualna w dyskursie dziecięcym, Łódź 2022, Wydawnictwo UŁ - w tym książki dla nauczycieli i uczniów:
 • M. Wiśniewska-Kin, M. Ignerska, Zamieniam się w słuch. Opowieści dźwiękiem malowane, Łódź 2020, Wyd. UŁ.

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Dziecięce zdolności poznawcze w zakresie rozumienia pojęć z wybranych przestrzeni:

 • nabywanie przez dzieci kompetencji komunikacyjnej i sprawności językowej,
 • związek rozwijania sprawności językowej i kompetencji komunikacyjnej z rozumieniem pojęć ogólnych (w grupie pojęć wolicjonalnych, mentalnych i emocjonalnych).

Potencjalne możliwości rozumienia metafor (u dzieci w młodszym wieku szkolnym):

 • dziecięce zdolności metaforyzacyjne ujawniające się w procesie konceptualizowania nazw uczuć,
 • sposoby rozwijania i usprawniania umiejętności metaforyzacyjnych dzieci w procesie dydaktycznym,
 • możliwości poszerzenia przestrzeni dyskursu edukacyjnego o dydaktyczny i metodyczny wymiar metafory.

Pobudzanie i wspieranie zdolności poznawczych przez inicjowany dyskurs dziecięcy w inspirującym środowisku edukacyjnym:

 • konfrontowanie horyzontu pojęciowego i aksjologicznego podręczników, z językowo-kulturowym obrazem świata wyłaniającym się z wypowiedzi dzieci,
 • analiza dyskursu dziecięcego jako formy edukacji wyzwalającej,
 • badanie dyskursu podręcznikowego jako narzędzia dominacji w transmisyjnej koncepcji edukacji.


Kulturowo-społeczny kontekst i warunki rozwijania dziecięcych zdolności poznawczych:

 1. diagnoza przyczyn stagnacji szkoły wobec konserwatyzmu dydaktycznego oraz poszukiwanie środków zaradczych dla przedszkola i szkoły,
 2. „kultura edukacji” w programach nauczania i podręcznikach szkolnych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (w zakresie początkowej nauki czytania i pisania).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności