Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego

Opis zadań

Opis obszaru i kierunków badań:

Prowadzone badania koncentrują się na rozpoznawaniu środowiska edukacyjnego i kreowaniu zmian rzeczywistości edukacyjnej za sprawą wdrażania konstruktywnych rozwiązań.

Podstawowe kierunki badań:

Dziecko i dzieciństwo w perspektywie inspirujących i opresywnych dyskursów kulturowych: dzieciństwo jako zespół doświadczeń, przeżyć i działań dziecka, dziecięcy świat przeżywany zanurzony w sferze publicznej i prywatnej, dziecięce zdziwienie światem oraz spontaniczna i oryginalna aktywność w jego oswajaniu. W badaniach tego typu dziecko jawi się jako naukowiec, filozof czy myśliciel.

Kulturowo-społeczny kontekst i warunki rozwijania dziecięcych zdolności (twórczych, językowych, literackich, baśniowych, teatralnych, logicznych, badawczych, artystycznych etc.): sposoby „doświadczania świata” (poszukiwania, odkrywania, nazywania, porządkowania, wartościowania, ucieleśnionego rozpoznawania) z perspektywy dziecka poznającego, uczącego się, oceniającego, rozwijającego swój wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe – naturalne, odkrywane, wreszcie nabywane – przekształcające się w potrzeby, stające się kompetencjami.

Przyczyny stagnacji instytucji edukacyjnych oraz poszukiwanie środków zaradczych dla współczesnej szkoły: rozpoznanie przesłanek ideologicznych wpisanych w praktykę edukacyjną, odinfantylizowanie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przełamanie schematycznej roli kształcenia zinstytucjonalizowanego przez zastosowanie, m. in. metody projektów czy planu daltońskiego.

Najważniejsze publikacje:

 • Bonar J., Using Creative Activities to Discover Children’s Understanding of the World The, „New Educational Review” no. 4, 2019.
 • Bonar J., Buła A., Edukacyjna wartość dziecięcych pytań, Łódź 2019, Wyd. UŁ.
 • Kaliszewska-Henczel M., Fairy Tales in Chains of Education, „Elementary Education in Theory and Practice”, vol. 15, no. 2(56), 2020.
 • Kisiel W., „Dźwiekoznaki – literaki”. Wyzwalamy myślenie ruchem, Łódź 2020, Wyd. UŁ.
 • Kowalewski M., Ocenianie wspierające w budowaniu jakości praktyki edukacyjnej szkoły, Łódź 2021, Wyd. UŁ.
 • Kwella M., Helen Parkhurst – na drodze do planu daltońskiego, „Biografistyka Pedagogiczna”, t. 6, nr 2, 2021.
 • Leżańska W., Płóciennik E., Pedagogika przedszkolna z metodyką, Łódź 2021, Wyd. UŁ.
 • Maj A., Koncepcja stu języków dziecka w przedszkolach Reggio Emilia. O przełamaniu hegemonii języka werbalnego w dziecięcym procesie uczenia się, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 1(36), 2017.
 • Wiśniewska-Kin M., Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy, Łódź 2013, Wyd. UŁ.
 • Wiśniewska-Kin M., Skuteczne zdziwienie. Wyzwalająca myślenie nauka czytania, Łódź 2020, Wyd. UŁ.

Najważniejsze projekty badawcze:

Projekt wdrożeniowy NCBiR POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18. „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”. Projekt zespołowy pod kierownictwem dr hab. Jolanty Bonar, prof. UŁ (w latach 2019-2021)

Projekt badawczy MNiSW Inkubator Innowacyjności 2.0. „Dwa Języki – Jedna Droga” – innowacyjny pakiet edukacyjny do nauki czytania i pisania w dwóch językach, polskim i angielskim, dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt zespołowy pod kierownictwem dr hab. Moniki Wiśniewskiej-Kin, prof. UŁ (w latach 2019-2020)

Krótki opis współpracy realizowanej z ośrodkami akademickimi

Uniwersytet w Groningen w Holandii - dydaktyczne wykłady on-line (webinary) na temat podejścia edukacyjnego Plan Daltoński, dla studentów Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego (prowadzący Piet van der Ploeg).

Reggio Children (Reggio Emilia, Włochy) - dydaktyczne wykłady on-line (webinary) oraz wizyty studyjne on-line w placówkach wczesnej edukacji w Reggio Emilia, na temat podejścia edukacyjnego Reggio Emilia, dla studentów Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Współpraca odbywała się w ramach projektu wdrożeniowego „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”. Beneficjentami współpracy byli studenci oraz pracownicy Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego.

Najważniejsze nagrody

Projekt Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie został dwukrotnie wyróżniony na INTARG – Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji. Zdobył nagrodę międzynarodową World Invention Intellectual Property Associations przyznaną przez Międzynarodową Organizację WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations z Tajwanu) oraz złoty medal International Invention and Innovation Show Intarg.

Zdobył nagrodę Ministra Edukacji i Nauki 2022 w obszarze działalności wdrożeniowej, wyróżnienie Łódzkie Eureka 2020 w kategorii Nauka. Został wyróżniony w konkursie Książka Roku 2020 IBBY.

Pracownicy Katedry zdobyli indywidualne i zespołowe nagrody i wyróżnienia:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Mistrz Pedagogii
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągniecia naukowe/dydaktyczne/organizacyjne

Dane kontaktowe

Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego

 • Pomorska 46/48 91-408 Łódź
tel: 42-665-50-87 e-mail:

Skład osobowy

Lista jednostek