PROFIL PRACOWNIKA: Jolanta Bonar

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kierownik Zakładu Współczesnych Strategii Wczesnej Edukacji

Kierownik projektu: Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni;
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); kierowanie projektem wdrożeniowym Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.01.00-00-KN43/18. realizowanego od 1.02. 2019 do 30.11.2021.
 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
 • wsparcie uczestników szkół doktorskich w realizacji badań i rozwoju naukowym.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; praca w Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia; członek Komisji oceniającej w ramach wewnętrznych konkursów UŁ finansowanych z programu "Inicjatywa doskonałości - Uczelnia Badawcza".
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;

BIOGRAM

Pracuję na Uniwersytecie łódzkim od 1986 roku.

 • 1993 rok - Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 • 2013rok - Stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki. UAM w Poznaniu

Moje zainteresowania naukowe, praca badawcza i dydaktyczna dotyczą dwóch subdyscyplin: pedagogiki wczesnoszkolnej oraz pedagogiki twórczości.

Sytuują się w kilku przenikających się obszarach tematycznych i dotyczą: pedagogiki wczesnoszkolnej - teorii i praktyki edukacyjnej - kierunków przemian; dziecka i wspierania jego rozwoju; metodyki twórczego wychowywania dzieci i młodzieży; kompetencji nauczycieli wczesnej edukacji.

Jestem autorką publikacji naukowych oraz współautorką pakietu edukacyjnego Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym i Programu nauczania zintegrowanego dla pierwszego etapu kształcenia w szkole podstawowej Przygoda z klasą i cyklu podręczników dla klas I – III.

KONTAKT I DYŻURY