PROFIL PRACOWNIKA: Tomasz Cieślak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzę zajęcia dotyczące najnowszych zjawisk kultury, współczesnego życia literackiego, przemian form poetyckich i prozatorskich. Moje zainteresowania naukowe skupiają się na współczesnej polskiej poezji, krytyce literackiej, życiu literackim oraz historii i współczesnej kulturze literackiej Łodzi.

BIOGRAM

Jestem łodzianinem od urodzenia. W 1990 r., po ukończeniu studiów polonistycznych, zostałem zatrudniony w UŁ. Pracę doktorską (1997), pisaną pod kierunkiem prof. Aliny Kowalczykowej, poświęciłem różnym kreacjom Boga w poezji dwudziestolecia międzywojennego. W rozprawie habilitacyjnej (2012) skupiłem się na analizie źródeł, inspiracji i powiązań intertekstualnych najnowszej poezji polskiej. Opublikowałem szkice i rozprawy dotyczące m.in.: Leśmiana, Tuwima, Wata, Szymborskiej, Różewicza, Herberta, Białoszewskiego, Kornhausera, Zadury, Sommera, Świetlickiego, Różyckiego, Honeta, Owczarka, Roberta. Byłem współredaktorem i współautorem wielu książek zbiorowych, między innymi: dwutomowego opracowania Literatura polska 1990–2000, Kraków 2002; Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, Kraków 2009; Cielesność w polskiej poezji najnowszej, Łódź 2010. Wydałem dwie monografie autorskie: W poszukiwaniu ostatecznej tajemnicy. Szkice o polskiej literaturze XX wieku i najnowszej, Łódź 2009 i Nowa poezja polska wobec poprzedników. Lektura relacyjna, Łódź 2011. W ostatnich latach zająłem się badaniami kultury literackiej Łodzi, współredagując "Budzi się Łódź...." Obraz miasta w literaturze do 1939 roku, Łódź 2020 oraz Słownik kultury literackiej Łodzi do 1939 roku, Łódź 2022, jestem współautorem i współredaktorem wieloautorskiej monografii City of Modernity. Łódź, Wiesbaden 2023. Dwukrotnie byłem inicjatorem powstania, a następnie opiekunem studenckich kół naukowych - zajmującego się najnowszą literaturą oraz własną twórczością poetycką.

ZAINTERESOWANIA

Głównym obszarem moich zainteresowań jest dwudziestowieczna i najnowsza polska poezja oraz krytyka literacka. Odrębne pole mojej działalności naukowej stanowią kwestie pogranicza kulturowego oraz zagadnienia regionalnego życia literackiego.

OSIĄGNIECIA

Kilkukrotnie otrzymałem nagrody naukowe i organizacyjne Rektora UŁ. W l. 2017–2020 był prorektorem UŁ ds. studenckich. W tym czasie wprowadziłem w życie program Studenckich Grantów Badawczych, byłem pomysłodawcą i współorganizatorem programu współpracy UŁ ze szkołami średnimi regionu łódzkiego Zdolny uczeń - świetny student.

KONTAKT I DYŻURY