PROFIL PRACOWNIKA: Marek Barwiński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik badawczo-dydaktyczny, prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, turystyka zrównoważona

BIOGRAM

 • 1989-1995 – studia geograficzne na Uniwersytecie Łódzkim – specjalizacja w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych;
 • 1995 – magisterium w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na Uniwersytecie Łódzkim, tytuł pracy Łemkowie i Łemkowszczyzna;
 • od 1996 – stanowisko asystenta w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • 2002 – doktorat w zakresie geografii politycznej na Uniwersytecie Łódzkim, temat pracy Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, promotor: dr hab. Marek Sobczyński;
 • od 2002 – stanowisko adiunkta w nowopowstałym Zakładzie Geografii Politycznej pod kierownictwem dr hab. Marka Sobczyńskiego, w ramach Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ;
 • 2007-2012 – przewodniczący Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego;
 • 2012-2016 – członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego;http://www.ptg.pan.pl/
 • od 2012 – członek Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej;http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/
 • 2013 – kolokwium habilitacyjne na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, w oparciu o rozprawę Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 • od 2014 – członek polsko-ukraińskiej Komisji Ekspertów ds. doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii;
 • od 2014 – stanowisko profesora Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych (od października 2016 r. Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych);
 • 2016-2020 oraz 2020-2024 – prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ ds. studenckich i ekonomicznych;
 • od 2020 - członek Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk;http://www.kng.pan.pl/index.php
 • 0d 2021 - przewodniczący jury zawodów finałowych Olimpiady Geograficznej;
 • od 2022 - kierownik Katedry Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych WNG UŁ;

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

 • geografia polityczna (problematyka granic i pograniczy, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, współczesnych obszarów konfliktogennych);
 • geografia historyczna;
 • geopolityka;
 • geografia polityczna, społeczna i turystyczna Azji i Ameryki Północnej:

OSIĄGNIECIA

Publikacje książkowe:

 • Barwiński M., 2004, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Łódź.
 • Barwiński M. (red.), 2010, Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, tom 2, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź.
 • Sobczyński M., Barwiński M. (red.), 2013, The Eastern Dimension of the United Europe Region and Regionalism, no 11, vol. 1., Łódź-Opole.
 • Barwiński M., 2013, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, Łódź.
 • Barwiński M. (red.), 2015, Geografia historyczna i polityczna w badaniach Marka Kotera. Wybór prac, Łódź.
 • Sobczyński M., Barwiński M. (red.), 2017, Borderlands of Nations, Nations of Borderlands, Region and Regionalism, no. 13, vol. 1, Łódź-Opole.
 • Konopska B., Barwiński M., 2021. Kształtowanie granic Polski po I wojnie światowej. Metodyczne problemy badań źródeł kartograficznych i tekstowych, Warszawa.

Wykaz wszystkich publikacji http://geopol.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=marek...

Granty naukowe:

 • 2009-2010 – grant Prezydenta Miasta Łodzi, Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, wykonawca
 • 2011-2013 – grant Narodowego Centrum Nauki, Struktura etniczno-religijna ludności współczesnej Polski pod kierunkiem prof. Marka Sobczyńskiego, wykonawca
 • 2011-2013 – opiekun naukowy grantu Narodowego Centrum Nauki, Wpływ przemian politycznych na Litwie i Łotwie na sytuację mniejszości polskiej w XX i początkach XXI wieku – studium porównawcze, realizowanego przez mgr Katarzynę Leśniewską
 • 2018-2023 – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konkurs „Szlakami Polski Niepodległej”, Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych pod kierunkiem prof. Beaty Konopskiej, UMCS Lublin, wykonawca

Nagrody i wyróżnienia http://geopol.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=marek...

KONTAKT I DYŻURY

Narutowicza 88 90-139 Łódź

Kopcińskiego 31 90-142 Łódź

telefon do sekretariatu 42-635-45-90: 42-635-45-91

Kopcińskiego 31 pokój: 405 90-142 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 08:30-10:00 dyżur dziekański, pokój 11 N, konsultacje godz. 12-14 pokój 405 K
środa: 08:30-10:00 dyżur dziekański, pokój 11N