PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Wrzesień

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- Prowadzenie zajęć dydaktycznych mające na celu kształcenie i wychowywanie studentów;

- Prowadzenie działalności naukowej.

BIOGRAM

Wykształcenie

1996 – 2001r. studia magisterskie Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Chemii Kierunek Fizyka. Praca magisterska na temat: „Kształt widma cząstek alfa emitowanych z grubych tarcz jądrowych”.

2001 – 2006r. studia doktoranckie Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Chemii Kierunek Fizyka. Rozprawa doktorska na temat: „Ocena ekspozycji zawodowej na promieniowanie jonizujące pracowników Zakładów Medycyny Nuklearnej”. Obrona rozprawy odbyła się 21. 02. 2007 roku.

2010r. studia podyplomowe Zarządzanie oświatą; Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki.

2022r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu za cykl prac pod tytułem: "Ocena narażenia na promieniowanie jonizujące pracowników wykonujących procedury z zakresu medycyny nuklearnej w ujęciu optymalizacji ochrony radiologicznej personelu".


Doświadczenie zawodowe
01. 10. 2002 – 30. 09. 2007 byłam asystentem na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego. W tym czasie podjęłam studia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Chemii, kierunek Fizyka. W trakcie studiów moje zainteresowania naukowe skierowałam w stronę fizyki medyczny zajmując się zagadnieniami związanymi z ochroną radiologiczną personelu medycznego pracującego w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Zgłębiając zagadnienia dotyczące dozymetrii indywidualnej podczas współpracy z Zakładem Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zaangażowałam się w roku 2004 w badania prowadzone przez Klinikę Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczące narażenia personelu medycznego podczas wykonywania zabiegów biopsji węzła wartowniczego u pacjentów cierpiących na nowotwór piersi i czerniaka. Wówczas to zgłębiłam problem oceny narażenia personelu dokonywanej przy użyciu wysokoczułych detektorów termoluminescencyjnych począwszy od strony stosownych materiałów oraz metody pomiaru dawek promieniowania jonizującego na ręce personelu uczestniczącego w procedurze lokalizacji oraz biopsji węzła wartowniczego poprzez zagadnienia dotyczące kalibracja detektorów na specyfice i trudnościach pomiarowych kończąc.

Doświadczenia zebrane w tym czasie umożliwiły mi próbę oceny ekspozycji zawodowej na promieniowanie jonizujące pracowników Zakładów Medycyny Nuklearnej, która stała się później podstawą mojej rozprawy doktorskiej. Wynikiem tej kompleksowej analizy narażenia personelu było nie tylko wskazanie, że dozymetr pierścionkowy stosowany standardowo w zakładach medycyny nuklearnej do pomiaru dawek promieniowania jonizującego na ręce pracowników rejestruje dawkę średnio 5-krotnie niższą niż dawka, jaką otrzymują opuszki trzech najbardziej narażonych palców: wskazującego, kciuka i środkowego ale przede wszystkim zbadanie zależności pomiędzy dawką mierzoną rutynowo za pomocą dozymetru pierścionkowego a dawką otrzymywaną przez inne fragmenty dłoni. Badania, które przeprowadziłam w pięciu niezależnych Zakładach Medycyny Nuklearnej umożliwiają (bez potrzeby uregulowań prawnych) bieżącą kontrolę wielkości narażenia rąk personelu przy użyciu opracowanych czynników korekcyjnych w oparciu dawkę zarejestrowaną przez dozymetr pierścionkowy. Publikacja o tytule: „Hand exposure to ionising radiation of nuclear medicine workers” będąca owocem tych badań otrzymała we wrześniu 2010 roku nagrodę zespołową II stopnia Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W kwietniu 2007 roku zdobyłam uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu R. Od 01. 10. 2007 do 30 czerwca 2023 roku byłam adiunktem na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego. W tym czasie w kręgu moich zainteresowań nadal pozostawał problem narażenia personelu zatrudnionego w zakładach medycyny nuklearnej. Tym razem jednak skoncentrowałam się na narażeniu, którego źródłem jest promieniowanie jonizujące pochodzące od innych niż 99mTc radionuklidów m.in. 131I oraz 153Sm. W dniach 7 – 18. 07. 2008 roku uczestniczyłam w szkole letniej WE-Heraeus Physics Summer School: Protection of Humans and Their Environment Against Ionising w Niemczech. Byłam członkiem grupy badawczej w eksperymencie radiobiologicznym przeprowadzonym w Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, którego wyniki zostały zaprezentowane w Warszawie podczas XIV Międzynarodowego Kongresu Badań Radiacyjnych (28 – 1. 09. 2011). Badanie wyników dotyczących ekspozycji rąk pracowników zakładów medycyny nuklearnej podczas podawania radiojodu zostały przedstawione podczas corocznego kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Nuklearnej, Birmingham, Wielka Brytania, 15 – 19. 10. 2011. W tym samym roku temat „Badanie narażenia personelu i środowiska w Zakładach Medycyny Nuklearnej”, którego podstawą było dokonanie oceny narażenia personelu i otoczenia od promieniotwórczego Sm-153 podawanego pacjentom w leczeniu przerzutów nowotworów do kości, uzyskał finansowanie z funduszu wydziałowego w ramach konkursu dla młodych pracowników naukowych. Temat ten realizowałam również we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi.

W 2011 roku (a następnie w 2013 roku) byłam wykonawcą projektu realizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) koordynatorem był Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) w Warszawie. Grant: Ocena narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące od izotopów promieniotwórczych w zakładach medycyny nuklearnej. Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) nr II.B.14 w ramach II etapu programu wieloletniego: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy na lata 2011 - 2013. W 2012 roku ponownie uzyskałam finansowanie z funduszu wydziałowego w ramach konkursu dla młodych pracowników naukowych na realizację tematu: „Ocena narażenia personelu podczas diagnostyki techniką PET/CT”. Pod koniec 2012 roku rozpocząłem badania dotyczące ekspozycji pacjentów poddawanych rentgenowskim badaniom stomatologicznym. W 2013 roku rozpoczęłam wstępne badanie w jednym z ośrodków radioterapii dotyczące rozkładu pól promieniowania neutronowego wokół akceleratorów cząstek naładowanych stosowanych w tej gałęzi medycyny.

W tym samym roku zainteresowałam się kwestią narażenia personelu medycznego w czasie realizacji procedur diagnostycznych z użyciem fluorodeoksyglukozy (18F-FDG). W 2014 roku rozszerzyłam obszar zainteresowania o procedury produkcji i iniekcji tego radiofarmaceutyku. W obszarze mojego zainteresowania znalazła się ekspozycja skóry rąk jak i soczewek oczu czy tarczycy pracowników jednostek produkujących radiofarmaceutyki na bazie radionuklidów krótkożyciowych. Rezultatem tych badań są nie tylko publikacje naukowe, które ukazały się m.in. w Journal of Radiological Protection, Physica Medica, Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine czy Radiation Protection Dosimetry, ale również rozprawa doktorska, której byłam promotorem pomocniczym (obrona pracy odbyła się 7 listopada 2018 roku). Pozostając nadal w zakresie szerokiego wykorzystania materiałów termoluminescencyjnych kontynuowałam rozpoczęte w 2015 roku badania zjawiska fototransferu w dozymetrii termoluminescencyjnej (PTTL) do wyznaczania dawek w szczególnych warunkach. W rezultacie tych badań powstała praca, która ukazała się w Radiation and Environmental Biophysics. W 2018 roku rozpoczęłam badania związane z oceną narażenia na promieniowanie jonizujące pacjentów województwa łódzkiego poddawanych rentgenowskim badaniom stomatologicznym. Badania te kontynuowałam w ramach projektu MINIATURA-3, który uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w 2019 roku. Współpraca z Tor Vergata University of Rome zaowocowała publikacją naukową, która ukazała się w czasopiśmie Radiation Physics and Chemistry. Od 01. 07. 2023 roku jestem zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Pracowni Promieniowania Jądrowego i Dozymetrii, Katedry Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Projekty badawcze

Lp.

Rodzaj projektu

Źródło finansowania

Jednostka

Tytuł projektu

Rola w projekcie

Rok realizacji/
Stopień realizacji projektu

1

Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców

MNiSW

Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Badanie narażenia personelu i środowiska w Zakładach Medycyny Nuklearnej

Kierownik
i wykonawca

2011/
Zrealizowany

2

Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców

MNiSW

Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Ocena narażenie personelu podczas diagnostyki techniką PET/CT

Kierownik
i wykonawca

2012/
Zrealizowany

3

II etap programu wieloletniego NCBiR 2011 – 2013 „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

NCBiR

Państwowy Zakład Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Warszawa

Ocena narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące od izotopów promieniotwórczych w zakładach medycyny nuklearnej

Wykonawca

2011/
Zrealizowany

4

MINIATURA-3

NCN

Uniwersytet Łódzki,

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Rentgenowska diagnostyka stomatologiczna czynnikiem narażenia na promieniowanie jonizujące populacji województwa łódzkiego

Kierownik

2020/
Zrealizowany

Od 2011 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (obecnie pełnię funkcję skarbnika w oddziale łódzkim);

Od 2023 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

ZAINTERESOWANIA

Naukowe:

- ochrona radiologiczna pacjentów i personelu medycznego;

- dozymetria promieniowania jonizującego;

- medycyna nuklearna;

- ocena narażenia na promieniowanie jonizujące.

Inne:

- książki;

- muzyka;

- podróże bliższe i dalsze z moją rodziną.

OSIĄGNIECIA

Wybrane publikacje:


1. Nicolai E., Wrzesień M. Risk factors for eye lens opacity in nuclear medicine workers – An overview. Radiation Physics and Chemistry 2024 214: 111260;

2. McCann A., Cherbuin N., Covens P., Dabin J., Haruz-Waschitz S., Gallo L., Datz H., Wierts R., Wrzesien M., Zorz A., Cooke J., Dowling A., Kollaard R. Finger doses due to 68Ga-labelled pharmaceuticals in PET departments-results of a multi-centre pilot study. Journal of Radiological Protection 2023 1: 43;

3. Wrzesień M. Calibration of the LiF - thermoluminescent detectors used for personal dose equivalent Hp(3) assessment. Zeitschrift für Medizinische Physik 2020 30: 222–226;

4. Albiniak Ł., Wrzesień M. Using Monte Carlo methods for Hp(0.07) values assessment during the handling of 18F‑FDG. Radiation Environmental Biophysics 2020: 59: 643–650;

5. Wrzesień M. The effect of work system on the hand exposure of workers in 18F-FDG production centres. Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine 2018 41: 541–548;

6. Wrzesień M., Napolska K. Investigation of radiation protection of medical staff performing medical diagnostic examinations by using PET/CT technique. Journal of Radiological Protection 2015 35: 197–207;

7. Wrzesień M., Olszewski J. Hand exposure of nuclear medicine workers during administration of radioiodine. Radiation Protection Dosimetry 2012 151: 147–152;

8. Wrzesień M. 18F-FDG production procedures as a source of eye lens exposure to radiation. Journal of Radiological Protection 2018 38: 382–393;

9. Wrzesień M., Albiniak Ł. 68Ga-DOTA-TATE—a source of eye lens exposure for nuclear medicine department workers. Journal of Radiological Protection 2018 38: 1512–1523;

10. Wrzesień M., Królicki L., Albiniak Ł., Olszewski J. Is eye lens dosimetry needed in nuclear medicine? Journal of Radiological Protection 2018 38: 763–774;

11. Wrzesień M., Olszewski J. Wrist dosimeter in nuclear medicine – An alternative for the ring dosimeter? Physica Medica: European Journal of Medical Physics 2018 54: 117–120;

12. Wrzesień M. Thyroid exposure during 18F-FDG production procedures. Radiation Protection Dosimetry 2018 182:464–471;Nagroda naukowa:

Nagroda zespołowa II stopnia w zakresie higieny radiacyjnej za publikację „Hand exposure to ionising radiation of nuclear medicine workers” Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, 20 – 23 września 2010 r.

Nagroda dydaktyczna:

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, 14 październik 2019 r.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 149/153 90-236 Łódź

Pomorska 149/153 90-236 Łódź