PROFIL PRACOWNIKA: Przemysław Kabalski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • recenzowanie prac naukowych w tym, w szczególności związanych z rozwojem naukowym innych osób;
 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo, a w przypadku prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych wymiar ten zwiększa się o 2 godziny realizowane w weekendy zjazdowe;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych;

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w pierwszej kolejności w czasopismach z ministerialnej listy czasopism oraz monografiach z ministerialnej listy wydawców (I i II poziomu);
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni;
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
 • realizacja powierzonych przez przełożonego innych obowiązków służbowych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
 • praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych, w tym także w procesie rekrutacji na studia oraz do Szkoły Doktorskiej;
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów itp.;

inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych.

BIOGRAM

O PRACY NA UCZELNI

Prowadzę zajęcia z rachunkowości (głównie z międzynarodowych regulacji rachunkowości).

Prowadzę badania naukowe organizacyjnych, społecznych, psychologicznych, kulturowych itp. aspektów rachunkowości, w tym badania zawodów związanych z rachunkowością (księgowego, biegłego rewidenta, controllera itp.).


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Przemysław Kabalski, Stereotypy płciowe dotyczące rachunkowości w silnie sfeminizowanym zawodzie księgowego w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2022, vol. 46, nr 1, s. 157-184 [DOI].

Przemysław Kabalski, Marzena Syper-Jędrzejak, Joanna Szwajcar, Aleksandra Baszczyska, Marta Nowak, Wypalenie zawodowe biegłych rewidentek i rewidentów w Polsce Skala, przyczyny, skutki (978-8-3669-2217-4), Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., Katowice 2022 [URL].

Przemysław Kabalski, Księgowość w Polsce jako zawód kobiecy. Skala, przyczyny, okoliczności, skutki (978-8-3958-9688-0), Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., Katowice 2021 [URL].

Joanna Szwajcar, Przemysław Kabalski, Aleksandra Baszczyńska, Ocena środowiska pracy księgowych w Polsce pod kątem ryzyka wypalenia zawodowego (978-8-3657-6644-1), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020 [URL].

Przemysław Kabalski, Postrzeganie księgowych przez polską młodzież licealną – badanie pilotażowe, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2019, nr 102 (158), s. 91-110 [DOI] [URL].

Przemysław Kabalski, Ewelina Zarzycka, Czynniki sytuacyjne a stopień konwergencji rachunkowości finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2018, nr 100 (156), s. 81-95 [DOI] [URL].

Przemysław Kabalski, Ewelina Zarzycka, Konwergencja rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej w Polsce w świetle badań ankietowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2018, nr 96 (152), s. 81-94 [DOI] [URL].

Przemysław Kabalski, Ewelina Zarzycka, The convergence of financial and management accounting in Poland, „Financial Sciences. Nauki o Finansach” (2080-5993), 2018, vol. 23, nr 2, s. 9-19 [DOI] [URL].

Lena Grzesiak, Przemysław Kabalski, Wybrane teorie ekonomiczne i społeczne jako podstawa badań audytu wewnętrznego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 522, s. 171-181 [DOI].

Przemysław Kabalski, Lena Grzesiak, Funkcje audytu wewnętrznego w opinii polskich audytorów, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2017, nr 91 (147), s. 9-20 [DOI].

Joanna Cewińska, Lena Grzesiak, Przemysław Kabalski, Ewa Kusiadeł, Holland’s personality types versus preferences in accounting, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2017, nr 93 (149), s. 23-59.

Przemysław Kabalski, Wioletta Przygodzka, Osobowość zawodowa, środowisko zawodowe i zadowolenie z pracy na przykładzie centrum usług księgowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2017, nr 95 (151), s. 31-40 [DOI] [URL].

Irena Sobańska, Przemysław Kabalski, Ustrój społeczno-gospodarczy a tematyka publikacji książkowych z zakresu rachunkowości na przykładzie Polski - zarys historyczny (1945-2015), [w:] S. Sojak (red.), ABACUS - od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości (978-8-3231-3610-1), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016, s. 201-222.

Przemysław Kabalski, Lena Grzesiak, Audyt wewnętrzny w świetle wybranych teorii, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2016, nr 87 (143), s. 19-28 [DOI].

Anna Szychta, Przemysław Kabalski, Implementation of IFRS in Poland: Main Effects and Problems, [w:] D. Bensadon, N. Praquin (red.), IFRS in a Global World. International and Critical Perspectives on Accounting (978-3-3192-8223-7), Springer, Cham 2016, s. 373-391 [DOI].

Przemysław Kabalski, IFRS translator competence profile in the light of the cognitive-communicative theory of translation, [w:] (red.), Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. 21 International Scientific Conference - Proceeding of Selected Papers (978-8-0214-5413-2), Wydawnictwo Brno University of Technology, Brno 2016, s. 446-454.

Przemysław Kabalski, Joanna Cewińska, Ewa Kusidel, Lena Grzesiak, Profil osobowości studentów rachunkowości i wymogi współczesnego systemu rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2016, nr 90 (146), s. 87-104 [DOI].

Anna Szychta, Justyna Dobroszek, Przemysław Kabalski, Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy. (978-8-3808-8071-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.

Przemysław Kabalski, Why accounting science should be more normative?, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2016, vol. 88 (144), s. 61-72 [DOI].

Przemysław Kabalski, Lena Grzesiak, Wpływ płci na preferencje w zakresie polityki rachunkowości, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 2 część 3, s. 249-260.

Przemysław Kabalski, Joanna Szwajcar, Feminizacja studiów z zakresie rachunkowości w Polsce - przyczyny i skutki, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2015, nr 137/81, s. 85-106.

Przemysław Kabalski, Księgowy jako zawód konwencjonalny - dekonstrukcja stereotypu, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2015, nr 1, s. 149-164.

Przemysław Kabalski, Business partner - new role of management accountants, [w:] (red.), Proceedings Paper: International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT) (978-1-6059-5204-8), Wydawnictwo DESTECH PUBLICATIONS, INC., Lancaster 2014, s. 156-165.

Przemysław Kabalski, Joanna Szwajcar, Dorobek naukowy Profesor Alicji Jarugowej. Nurt sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2014, nr 136/80, s. 7-19.

Irena Sobańska, Przemysław Kabalski, Partner biznesowy - nowa rola specjalisty rachunkowości zarządczej, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2014, nr 7, s. 19-25.

Przemysław Kabalski, Konwergencja rachunkowości finansowej i zarządczej pod wpływem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2012, nr 66(122), s. 57-74.

Przemysław Kabalski, Małgorzata Wyganowska, Katarzyna Tobór-Osadnik, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a homo sovieticus i postawy pracownicze polskich księgowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2012, nr 65(121), s. 71-98.

Radosław Ignatowski, Maciej Frendzel, Przemysław Kabalski, Najnowsze zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (978-8-3722-8306-1), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.

Przemysław Kabalski, The IASB’s Management Commentary and Modern Paradigms of Management, „International Journal of Business and Management” (1833-3850), 2012, vol. 7, nr 6, s. 90-98.

Przemysław Kabalski, Alicja Jaruga, Od niemieckich ksiąg handlowych do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości . Zarys historii regulacji rachunkowości w Polsce., [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w Rachunkowości (978-8-3752-5765-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 47-89.

Współczesne nurty badawcze w Rachunkowości (978-8-3752-5765-6), pod red. Irena Sobańska, Przemysław Kabalski, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.

Przemysław Kabalski, Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język (978-8-3752-5701-4), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.

Przemysław Kabalski, Komentarz zarządu IASB a współczesne paradygmaty zarządzania przedsiębiorstwem, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2011, vol. 117, nr 61, s. 25-42.

Przemysław Kabalski, Radosław Ignatowski, Maciej Frendzel, Ujawnienia informacji w sprawozdaniach finansowych. MSR 1, MSSF 7, MSSF 8 (978-8-3722-8275-0), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.

Przemysław Kabalski, Commends on the Objective of Financial reporting in the Proposed New Conceptual Framework, „Eurasian Journal of Business and Economics” (1694-5948), 2010, nr 2, s. 95-111.

Przemysław Kabalski, Integrated Information about the multifaceted performance of the entity, „Comparative Economic Research-Central and Eastern Europe” (1508-2008), 2010, vol. 13, nr 3, s. 73-92.

Przemysław Kabalski, Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania środowiskiem, [w:] --- (red.), Rozwój zrównoważony - zarządzanie technologiami, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2010, s. 159-178.

Alicja Jaruga, Maciej Frendzel, Radosław Ignatowski, Przemysław Kabalski, Mięzdynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009. Najnowsze zmiany (978-8-3722-8241-5), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.

Przemysław Kabalski, Polityka rachunkowości w spółce stosując MSSF (978-8-3722-8238-5), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.

Przemysław Kabalski, Koncepcja klasyfikacji kosztów w rachunku zysków i strat z perspektywy łańcucha wartości., „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2008, nr 46, s. 81-96.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Nagroda zespołowa drugiego stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za współautorstwo podręcznika pt. Rachunkowość zarządcza – 2011 r.
 • Nagroda zespołowa drugiego stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za współautorstwo podręcznika pt. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne – 2007 r.
 • Druga nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepszy podręcznik akademicki za pracę zbiorową pt. Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe – 2003 r.
 • Pierwsza nagroda w kategorii prac doktorskich w konkursie na najlepsze prace z dziadziny rachunkowości organizowanym przez Zarząd Główny i Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – 2001 r.

KONTAKT I DYŻURY

Numer do sekretariatu Katedry Rachunkowości: 42-635-52-24

Matejki 22/26 90-237 Łódź

Dyżury

środa: 10:20-11:20 Zapraszam również na konsultacje zdalne (przez MS Teams) w różne dni tygodnia - w celu uzgodnienia terminu napisz na adres: przemyslaw.kabalski@uni.lodz.pl