PROFIL PRACOWNIKA: Jarosław Płuciennik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Działalność naukowa, dydaktyczna, organizacyjna. Badania naukowe i publikacje, prowadzenie wykładów, seminariów, warsztatów, ćwiczeń. Redakcja naukowa czasopisma naukowego, popularyzacja nauki

BIOGRAM

Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, ur. w 1966 r. w Ostrowie Wielkopolskim, mieszkam od czasu studiów w Łodzi. Profesor nauk humanistycznych, kulturoznawca, literaturoznawca, kognitywista, historyk idei. Moje zainteresowania poza kognitywną teorią to filozofia i historia kultury, kultury nordyckie oraz ekokrytyka, jak również badania nad szkolnictwem wyższym, cyfrowa humanistyka i otwarte zasoby edukacyjne. Jestem autorem ok. 180 publikacji w wielu językach z zakresu kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i kognitywistyki w tym 8 autorskich indywidualnych książek i współredagowanych wielu innych tomów zbiorowych. Tłumaczyłem także książki i artykuły naukowe z języka angielskiego i szwedzkiego.

Byłem prorektorem UŁ ds. jakości i programów kształcenia w latach 2012-2016. Stąd moje zainteresowania badaniem szkolnictwa wyższego. Byłem także pełnomocnikiem Rektora ds. Otwartych Zasobów Edukacyjnych w kadencji 2016-2020. Od wiosny 2020 r. do 2021 r. byłem członkiem Zespołu doradczego ds. polityki klimatyczno-środowiskowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas staży zagranicznych studiowałem także język szwedzki i kulturę skandynawską oraz kognitywną semantykę (1994-1996). Doktorat pt. Retoryka wzniosłości w dziele literackim obroniłem w 1999 r. Kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy pt. Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia miałem w 2003 r.

ZAINTERESOWANIA

Kognitywistyka (szczególnie, teoria figur retorycznych oraz narratologia i teoria umysłu), flozofia i historia kultury (zwłaszcza porównawczo kultur skandynawskich i polskiej, wolność słowa, demokracja i nowoczesność), wielojęzyczność oraz ekokrytyka (np. Greta Thunberg i kulturowe konteksty jej wystąpień), jak również badania nad szkolnictwem wyższym (demokracja uniwersytecka, idea uniwersytetu), cyfrowa humanistyka (także jako metodologia) i otwarte zasoby edukacyjne.

OSIĄGNIECIA

Ostatnie moje prace książkowe to Odwaga poetyki. Aktywizm, opór, psalmy (2019), Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet, pod red. J. Płuciennika, M. Czajkowskiej i M. Wróblewskiego, WUŁ, Łódź 2018; Psalmy polskie czasu reformy. Tetrapla łódzka na 500 lat Reformacji, wyd. D. Kowalska, K. Płachcińska, J. Płuciennik, WUŁ, Łódź 2017; Lyndal Roper, Marcin Luter. Prorok i buntownik, tłum. M.Potz i L. Chmielewska, pod red. naukową M. Hintz, J. Płuciennik, J. Sojka, WUŁ, Łódź 2017; On-line/ Off-line. Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle. Eds. Peter Gärdenfors, William Powers, Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski, Łódź-Kraków: WUŁ, WUJ 2015; Infinity in Language (razem w Kennethem Holmqvistem) (2008), Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej (2009) oraz Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik and I. Hübner (2009).

Od 2010 r. jestem Redaktorem Naczelnym międzynarodowego półrocznika naukowego o ponad 60-letniej tradycji pt. Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Problems of Literary Genres.

Wypromowałem 8 doktorantów(-ek).

Wielokrotnie nagradzany byłem przez Rektorów UŁ i Konferencję Rektorów łódzkich uczelni państwowych i PAN, odznaczony Medalem KEN (2011) i Złotą Odznaką UŁ (2013). Wykładałem gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Muzycznej w Łodzi i na Uniwersytecie w Lund. Wykładałem także w Seton Hall University w New Jersey, USA. Prowadziłem studia i badania w Lund University Cognitive Science w Szwecji, w Westminster College i Clare Hall w Cambridge, w Instytucie Kultury w Bolzano i w CEU w Budapeszcie. Byłem kierownikiem międzynarodowych projektów EU: LLOM, iProfessionals oraz Boys Reading, iProUŁ 2014 oraz Otwarty UŁ. Byłem Przewodniczącym Komisji Kultury i Sztuki Polskiej Akademii Nauk Odział w Łodzi od 2015 r. Członek Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk (w kadencji 2020-2023), w jego ramach członek Zespołu ds. międzynarodowych oraz Zespołu ds. społecznych. Jestem i byłem członkiem wielu międzynarodowych i polskich towarzystw naukowych.

Napisałem i opublikowałem sto kilkadziesiąt artykułów naukowych.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 511-528-243

e-mail: jaroslaw.pluciennik@uni.lodz.pl

Dyżury

poniedziałek: 10:00-11:30 Proszę o kontakt mejlowy dzień wcześniej
wtorek: 11:30-12:45 Proszę o kontakt mejlowy dzień wcześniej