PROFIL PRACOWNIKA: Monika Bartkiewicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • rekrutacja - nadzór i organizacja procesu rekrutacji na studia I i II stopnia, rekrutacja studentów z zagranicy na zasadach innych niż dla obywateli polskich i na warunkach obywateli polskich.
 • tok studiów - planowanie i organizacja procesu kształcenia, nadzór nad realizacją programu studiów, nadzór nad dokumentacją przebiegu studiów, wydawanie decyzji administracyjnych w określonych w regulaminie studiów, rozstrzygnięcia w sprawach studenckich związanych z przebiegiem studiów, nadzór nad realizacją praktyk, nadzór nad realizacją i organizacją wymiany studenckiej, sprawy dyscyplinarne studentów, sprawy studentów niepełnosprawnych, rozliczenie pensum dydaktycznego.
 • jakość kształcenia - nadzór nad funkcjonowaniem systemu jakości kształcenia, tworzenie i modyfikacja programów studiów, zatwierdzanie sylabusów i koordynatorów przedmiotów, nadzór nad ankietami studenckimi.
 • nadzór nad kołami naukowymi, współpraca z samorządem studenckim, organizacjami studenckimi.
 • współpraca z otoczeniem gospodarczym.


Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami w ustalonym wymiarze godzin tygodniowo;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

KONTAKT I DYŻURY

Stefana Banacha 22 90-238 Łódź

Dyżury

wtorek: 10:30-12:00

tel: 42-635-58-71

Stefana Banacha 22 pokój: C220 90-238 Łódź

Dyżury

wtorek: 10:30-12:00 Pokój A209 lub A220