Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

Opis zadań

Profil naukowy jednostki obejmuje zagadnienia z zakresu:

- teorii równań różniczkowych i różniczkowo-całkowych zwyczajnych i cząstkowych, w tym równań ułamkowego rzędu oraz równań stochastycznych; badane są głównie zagadnienia istnienia i jednoznaczności rozwiązań oraz ich ciągła zależność od parametrów

- teorii sterowania optymalnego układami opisanymi przez równania różniczkowe i różniczkowo-całkowe zwyczajne i cząstkowe, w tym równania ułamkowego rzędu; badane są głównie zagadnienia istnienia rozwiązań optymalnych i ich ciągła zależność od parametrów oraz warunki konieczne optymalności.


Działalność dydaktyczna katedry dotyczy się głównie:

- teorii równań różniczkowych

- teorii optymalizacji ciągłej i dyskretnej

- programowania podstawowego i obiektowego

- teorii grafów i sieci

- eksploracji danych.

Dane kontaktowe

Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

Skład osobowy