Profil pracownika: Marek Majewski

O mojej pracy

Profesor uczelni - Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;

 

 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

 

 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

 

 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

 

 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

 

 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

 

 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

 

 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;

 

 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;

 

 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

 

 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

 

 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

 

 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

 

 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni;

 

 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);

 

 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;

 

 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;

 

 • realizacja powierzonych przez bezpośredniego przełożonego innych obowiązków służbowych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

 

 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;

 

 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;

 

 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;

 

 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;

 

 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych.
Dyżury:

czwartek: 10-12

Biografia

Urodziłem się 2 grudnia 1973 roku w Łodzi. Po ukończeniu XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi rozpocząłem studia matematyczne (specjalność zastosowania matematyki) na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 roku jestem pracownikiem Katedry Równań Różniczkowych i Informatyki na Wydziale Matematyki UŁ. W roku 2003 uzyskałem stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki, a w 2018 stopień doktora habilitowanego.
W swej pracy naukowej zajmuję się głównie ciągłą zależnością układów równań różniczkowych, teorią sterowania i optymalizacji.
Żona Magdalena - nauczyciel matematyki.

Osiągnięcia

Autor lub współautor 24 publikacji w czasopismach naukowych, 15 w recenzowanych materiałach konferencyjnych oraz 10 krótkich abstraktów konferencyjnych.

Zainteresowania

Kierunki pracy naukowej:

 • Warunki wystarczające i konieczne optymalności dla układów opisanych przez równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe.
 • Półciągła zależność zbiorów rozwiązań optymalnych układów sterowania od parametrów (stabilność rozwiązań optymalnych).
 • Ciągła zależność rozwiązań równań różniczkowych od parametrów.
 • Ciągłe układy typu 2-D (np. ciągły układ typu Fornasini-Marchesini).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności