PROFIL PRACOWNIKA: Andrzej Rykała

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik naukowo-dydaktyczny

ZAINTERESOWANIA

Geografia polityczna, geografia historyczna, geografia religii, historia

OSIĄGNIĘCIA

Książki (autorskie i redagowane):

Suliborski A., Klima E., Rykała A., Walkiewicz D., 2000, Funkcjonowanie powiatów w aglomeracji łódzkiej. Powiat łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ, Łódź, s. 132;

Rykała A., 2007, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 296.

August Grabski, Andrzej Rykała, Witold Sienkiewicz, Jacek Wijaczka, Marcin Wodziński, Hanna Zaremska, 2010, Atlas historii Żydów polskich, Demart, Warszawa, s. 424.

Lech A., Radziszewska K., Rykała A. (red.), 2010, Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 377 s.

Sobczyński M., Rykała A. (red.), 2011, Historical regions in the structures of European Union, "Region and Regionalism”, no 10, vol. 1, General issue and policy of European Union toward historical regions, Łódź–Opole, s. 155.

Rykała A., 2011, Mniejszości religijne w Polsce – geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, s. 370.

Rykała A. (red.), 2012, Granice – mniejszości narodowe i religijne – dziedzictwo, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 1, Łódź.

Rykała A. (red.), 2013, Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 2, Łódź.

Rykała A. (red.), 2014, Krajobrazy (regiony) historyczno-polityczne, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 375.

Rykała A. (red.), 2015, Wybrane aspekty funkcjonowania granic, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 339.

Sobczyński M., Rykała A., 2015 (red.), Borderlands and Contemporary Changes of the Politics in Border Regions, „Region and Regionalism”, No. 12, vol. 1, Opole–Łódź.

Sobczyński M., Rykała A. (red.) 2015, Geographical-political aspects of transborder conservation of natural and cultural heritage, “Region and Regionalism”, No. 12, vol. 1, Borderlands and contemporary changes of the politics in border regions. Łódź–Opole, s. 238.

Rykała A. (red.), 2015, Mniejszości narodowe i etniczne w interpretacjach przestrzennych, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, t. 5, s. 308.

Grabski A., Rykała A., Wijaczka J., Wodziński M., Zaremska H., Żbikowski A., Żyndul J., 2019, Dzieje Żydów polskich, Wydawnictwo Demart, Warszawa, s. 456.

Rykała A., 2020, W reakcji na powojenną przemoc antysemicką. Samoobrona Żydów w Łodzi – uwarunkowania społeczno‑polityczne i przestrzenne, Łódź, s. 224.

Sobczyński M., Heffner K., Rykała A. Solga B. (red.), 2021, Rivers in the lives of nations in their economy and politics, „Region and Regionalism”,vol. 14, Opole–Łódź.

Uczestnictwo w grantach i projektach naukowych:

Grant Prezydenta Miasta Łodzi, realizowany przez Interdyscyplinarny Zespół Badawczy UŁ: Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku – współkierownik.

Grant Narodowego Centrum Nauki, Struktura etniczno-religijna ludności współczesnej Polski pod kierunkiem prof. Marka Sobczyńskiego.

Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki, tytuł projektu: Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku i jej wpływ na relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość. – członek zespołu (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Department of Hebrew and Jewish Studies University College London i The Institute for the History of Polish Jewry and Israel – Poland Relations, The Goldstein – Goren Diaspora Research Center, Tel Aviv University).

Interdyscyplinarny projekt badawczy (grant) pod kierunkiem prof. Anny Landau-Czajki: Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich, sfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022. Partnerzy projektu: Instytut Judaistyki UJ w Krakowie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku IH PAN.

Interdyscyplinarny projekt UMŁ i Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego: Diagnoza dla Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi.

Projekt naukowy Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW: Emigracja Żydów do Ameryki Łacińskiej.

Projekt pozyskiwania i przedstawiania danych w formie opracowań kartograficznych na potrzeby wystawy stałej w Muzeum Getta Warszawskiego.

Projekt naukowy finansowany ze środków Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma: Historia Żydów na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych do współczesności.

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 31 (Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych) pokój: 405, 404, 403, 402 90-142 Łódź

Dyżury

środa: 10:00-12:00 pokój 403