PROFIL PRACOWNIKA: Alina Wróbel

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Wyżej wskazane stanowisku obejmuje działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną oraz organizacyjną, wykonywaną na rzecz Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ oraz macierzystej Uczelni, realizowaną we współpracy ze środowiskiem akademickim naszego kraju oraz wybranymi ośrodkami akademickimi z zagranicy. Najważniejsze działania realizowane na rzecz społeczności akademickiej to:

- organizacja i udział w konferencjach oraz seminariach naukowych;

- organizacja i udział w posiedzeniach Zespołu Teorii Wychowania (w tym pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Sekcji Teorii Wychowania KNP PAN na kadencję 2020-2023) oraz Zespołu Pedagogiki Ogólnej, działających pod patronatem KNP PAN;

- od 23.02.2016 r. współprowadzenie z prof. dr. hab. Bogusławem Śliwerskim, Ogólnopolskiego Seminarium Doktorskiego i Habilitacyjnego na WNoW UŁ;

- udział w opiniowaniu dorobku naukowego w postępowaniach awansowych, prowadzonych w ośrodkach akademickich naszego kraju.

Działalność realizowana na wyżej wskazanym stanowisku związana jest także z:

- członkostwem w Radzie Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ oraz udziałem w jej posiedzeniach;

- udziałem w pracach Komisji Uniwersytetu Łódzkiego ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinach Pedagogika i Psychologia;

- pełnieniem funkcji Prodziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ds. Kształcenia i Programów Studiów; w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2020 r.

- pełnieniem funkcji Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego od 01. 09.2020r. oraz członka Senatu Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020-2024.

BIOGRAM

Najważniejsze awanse naukowe:

- 05.07.1991 r. - UŁ, Wydział Filozoficzno-Historyczny, tytuł magistra pedagogiki,

- 21.09.2005 r. - UŁ, Wydział Nauk o Wychowaniu, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. " Wychowanie
a manipulacja. Konteksty teoretyczne a praktyka pedagogiczna"
Promotor: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

- 28.10.2015 r. - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, stopień doktora habilitowanego nauk społecznych
w dyscyplinie pedagogika

Przebieg zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego:

- od 01.09.1996 r. - asystent w Katedrze Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

- od 01.11.2005 r. - adiunkt w Katedrze Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

- od 01.11.2016 r. - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

ZAINTERESOWANIA

- pogranicze pedagogiki ogólnej i teorii wychowania;

- filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania;

- intencjonalność działania wychowawczego;

- manipulacja jako sposób wywierania wpływu, forma przemocy i zjawisko społeczne;

- pedagogika humanistyczna i jej antropologiczne podstawy;

- współczesne zwroty badawcze i ich znaczenie dla uprawiania nauk o wychowaniu;

- komparatystyka współczesnej myśli pedagogicznej.

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

piątek: 12:30-14:30 Dyżur w trakcie sesji zimowej - pok. 211 bud.B

Pomorska 46/48 91-408 Łódź

Narutowicza 68 90-136 Łódź

tel: 42-665-57-22

Dyżury

piątek: 12:30-14:30 Zamiar skorzystania z dyżuru proszę zgłosić drogą e-mail. Miejsce: ul. Pomorska 46/48, budynek B, pok. nr 210