PROFIL PRACOWNIKA: Marcin Michalak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obowiązki dydaktyczne

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; wykaz prowadzonych przedmiotów: Kształtowanie polityki rachunkowości, Strategiczna Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość zarządcza/controlling, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Analiza finansowa,
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem w roli promotora pomocniczego;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

Obowiązki badawcze

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w pierwszej kolejności w czasopismach z ministerialnej listy czasopism oraz monografiach z ministerialnej listy wydawców (I i II poziomu);
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni;
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.

Obowiązki organizacyjne

 • praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
 • praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych;
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych;
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.


BIOGRAM

Pracownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersyetetu Łódzkiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

DYDAKTYKA

Wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, analizy finansowej oraz rachunkowości zarządczej na:

 • studiach podyplomowych prowadzonych przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ: Rachunkowości zarządczej i controllingu, Rachunkowości i zarządzania finansowego, Rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, Rachunkowości wg MSSF;
 • studiach menedżerskich typu Executive MBA, miniMBA oraz miniGlobalMBA prowadzonych przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania na Wydziale Zarządzania UŁ;
 • Polsko-Francuskich studiach typu MBA w zakresie zarzadzania organizowanych przez Ośrodek Badań i Studiów Francuskich UŁ,
 • studiach podyplomowych Komercjalizacji Nauki i Technologii oraz na szkoleniach menedżerskich z zakresu finansowania nowych przedsięwzięć organizowanych przez Centrum Innowacji UŁ;
 • studiach podyplomowych Zarządzanie Apteką, organizowanych przez PAM Center na Wydziale Zarządzania UŁ,
 • studiach podyplomowych "Analityka Marketingowa" w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie
 • studiach FBA - Akademia Firm Rodzinnych w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • studiach podyplomowych z zakresu MSSF w Sopockiej Szkole Wyższej

KARIERA NAUKOWA

 • 2014 - do dziś adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2020 - do dziś Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2022 - do dziś pełnomocnik Dziekana ds. Finansowych w zakresie projektów komercyjnych
 • 2017 - 2020 pełnomocnik Dziekana ds. Finansowych, członek kolegium dziekańskiego
 • 2014 stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, tytuł rozprawy: „Pomiar i komunikowanie wartości ekonomicznej majątku trwałego w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa”
 • 2012-2014 – wykładowca w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Wydziale Zarządzania UŁ
 • 2003-2012 – asystent w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Wydziale Zarządzania UŁ
 • 2006 - stypendium University of Texas (USA, Austin) w ramach programu Master of Science in Science and Technology Commercialization w IC2 Institute (University of Texas, USA)
 • 2001-2006 – studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UŁ

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE POZA UCZELNIĄ

 • ekspert Banku Światowego w zakresie tworzenia regulacji rachunkowości (2015-2016)
 • ekspert przy Komitetecie Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów (2015-2016 oraz 2019-2020)
 • specjalista Biuro prawne Urzędu Miasta st. Warszawy (2014, 2016, 2017, 2018)
 • pełnomocnik procesowy Urzędu Miasta st. Warszawy w postępowaniu przed SO w W-wie (2014-2018) w postępowaniu z zakresu „rażąco niskiej ceny”;
 • pełnomocnik procesowy stron przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu z zakresu „rażąco niskiej ceny” (2013-2015)
 • działalność consultingowa w Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi od 2003r. do dziś;
 • działalność consultingowa w T.G. Rafib od 2001r.;
 • trener na szkoleniach biznesowych MDDP Akademia Biznesu, m.in. z zakresu: analizy finansowej, finansów dla nie finansistów, finansów dla kancelarii prawnych;
 • trener na szkoleniach z zakresu rachunkowości w ramach kursów certyfikowanych The Professional Diploma In Marketing organizowanych przez firmę Questus certyfikowaną przez Chartered Institute of Marketing (UK),
 • ekspert portalu dla księgowych i biegłych rewidentów Vademecum Głównego Księgowego, (2005-2011) - autor odpowiedzi na ponad 1000 pytań użytkowników
 • autor komentarzy i analiz dla praktyków: Vademecum Głównego Księgowego, Vademecum Biegłego Rewidenta (Wolters Kluwers), Biuletynu Rachunkowości, Monitor Księgowego (Infor), Nowe standardy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza i controlling (Infor), Rzeczpospolita, dodatek „Dobra firma”; Gazeta prawna
 • wykładowca Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów;
 • trener na szkoleniach zamkniętych organizowanych dla firm polskich i międzynarodowych w tym m.in.: Audi/Volkswagen Group Polska, Toyota Motor Poland, International Paper, Dell, Kompania Piwowarska SA, Nemak Sp. z o.o., BP Polska, MAN Accounting Center, Poczta Polska, Takeda SSC, PGNiG, Bank BPH, Bank PKO BP, Orlen SA, PGE Dystrybucja Sp. z o.o., PGE Obrót SA, Ferax Irill sp. z o.o., KGHM SA, Polfa Warszawa, Polfa Pabianice, PNB Paribas Leasing, PKO Leasing, PGE GiE Grupa BOT, Zespół Elektroni Wodnych Niedzica SA, Tate & Lyle BPO, Weyerhaeuser, Elkomtech SA, Sonoco Poland-Packaging Services, Polska Żegluga Morska P.P., Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. K. Izabella Zyglicka i wspól, Gessel Kancelaria Prawna i wielu innych.

PROJEKTY WDROŻENIOWE (POWIĄZANE Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ)

 • Opinie, opracowania i pisma procesowe w postępowaniach prawnych w zakresie rażąco niskiej ceny, oceny zdolności ekonomicznej i finansowej, odszkodowań i innych (2013 do terez)
 • Współautor kompleksowego systemu informacyjnego do zarządzania Uniwersytetem Łódzkim
 • współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego;
 • współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości "Wartości niematerialne i prawne", opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Współautor wielu projektów wdrożeniowych z zakresu rachunkowości finansowej (dokumentacja polityki rachunkowości, ZPK, organizacji i dokumentacji systemów podatkowych) oraz z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach branży: energetycznej, tekstylnej, motoryzacyjnej, hotelarskiej, transportowej, flotowej, w tym m.in. dla: Audi/Volkswagen Group Polska, Toyota Motor Poland, Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Południowego Koncernu Węglowego S.A., Elektrowni Kozienice S.A., Spółek Grupy GiE BOT S.A., Koncernu Energetycznego ENERGA S.A., Fota SA, Koksownia Viktoria SA i jej spółek zależnych, Orbis SA, PKP Cargo SA, Ferax Irill Sp. z o.o. (właściciel marki Gatta), Armada Fleet Management SA, Kia Góraszka Sp. z o.o., Verte Sp. z o.o., BZPG Stomil SA, PEC Oświęcim.

ZAINTERESOWANIA

 • sprawozdawczość finansowa w kontekście potrzeb jej odbiorców – kształtowanie polityki rachunkowości oraz interpretacja informacji
 • integracja podsystemu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej
 • utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych – pomiar i raportowanie (MSR 36, KSR 4, SFAS 144)
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • rachunek kosztów w systemie zamówień publicznych
 • lean accounting/lean management
 • NPM – New Public Management
 • dydaktyka w rachunkowości, ze wszczególnym uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego i holistycznego

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-62-73

Matejki 22/26 pokój: 159 90-237 Łódź