PROFIL PRACOWNIKA: Tatiana Wrocławska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik badawczo-dydaktyczny.

Zakres zadań w zakresie obowiązków badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych określa załącznik do Regulaminu pracy UŁ i obejmuje w szczególności: prowadzenie zajęć dydaktycznych, prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach, rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników, aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.

BIOGRAM

Doktor nauk prawnych, od 2007 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Działalność dydaktyczną prowadzę od 2002 r. w ramach kierunków: administracja, prawo, kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimi, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, a także jako wykładowca na uczelniach zagranicznych w ramach Erasmus + oraz w charakterze tutora UŁ. Jestem autorką ponad 50. opracowań naukowych, obejmujących publikacje o zróżnicowanym charakterze (rozdziały w monografiach naukowych, komentarze do aktów normatywnych, artykuły w czasopismach, glosy). Prowadzę badania grantowe oraz aktywnie uczestniczę w przedsięwzięciach naukowych o zasięgu krajowym i miedzynarodowym. Od 2016 r. pełnię funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Doktorantów UŁ (od 2021 Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów UŁ).

ZAINTERESOWANIA

Działalność dydaktyczna koncentruje się w obszarach tematycznych właściwych dla indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Wśród wykładanych przedmiotów i tematów wymienić należy w szczególności zagadnienia z zakresu praw i obowiązków stron stosunku pracy, trwałości zatrudnienia, dyskryminacji, równego traktowania, zatrudnienia cudzoziemców, bezrobocia i rekrutacji pracowników oraz swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej.

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień szeroko rozumianego prawa pracy i interdyscyplinarnych powiązań tej dziedziny prawa.

W ramach aktualnych badań analizuję tworzenie systemowych rozwiązań wspierających dłuższą aktywność zawodową osób w wieku starszym z uwzględnieniem idei zrównoważonej pracy w cyklu życia.

OSIĄGNIECIA

Współpraca z Centrum Wspierania Rad Pracowników w ramach ogólnopolskiej akcji (opieka merytoryczna nad przygotowywaniem opinii prawnych od 2011 r.), w tym od 2016 r. na podstawie umowy WPiA z INSPRO;

Udział w grantach: w charakterze głównego wykonawcy - w ramach grantu NCN - Opus 5 : “W poszukiwaniu modelu przeciwdziałania bezrobociu wśród osób starszych – analiza prawna” w latach 2014-2017; w charakterze wykonawcy w grancie NCN - Opus 13 (2021, 2022): "W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia. Analiza prawno porównawcza"; wykonawca w grancie "MIstrzowie Dydaktyki" (2021/2022). Złożone wnioski grantowe: NCN OPUS 3,4,5, Daina 1, Dialog, Gospostarteg III, w tym w ramach postępowań grantowych ze strony zagranicznych ośrodków naukowych w latach 2020 i 2021;

Utrzymuję wieloletnią współpracę międzynarodową z litewskimi ośrodkami naukowymi i badawczymi (Uniwersytet Wileński, Instytut Prawa w Wilnie);

Organizator i wykonawca przedsięwzięcia naukowego - Centrum Naukowego Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych "COMPASS";

Staże i wizyty studyjne: Uniwersytet Wileński Litwa), Uniwersytet Komeńskiego (Comenius University) w Bratysławie, Uniwersytet w Ghent (Belgia);

Nagrodzona nagrodami zespołowymi Rektora I i II stopnia za publikacje naukowe;

Prelegentka na licznych konferencjach międzynarodowych.

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat Katedry Prawa Pracy: 42-635-64-42

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

Dyżury

wtorek: 17:45-19:15 Dyżur stacjonarny/zdalny. Uprzejmie proszę o uprzedni kontakt e-mailowy w celu ustalenia formy spotkania.