Zakład Prawa Ochrony Pracy

Opis zadań

Zakład Prawa Ochrony Pracy prowadzi działalność naukową i dydaktyczną . W zakresie działalności naukowej podejmuje badania, m.in. w przedmiocie aksjologii prawa ochrony pracy, zakresu podmiotowego i przedmiotowego tego prawa, form prawnych ochrony zdrowia i życia zatrudnionych, ochrony pracy grup szczególnego ryzyka, tym ochrony osób w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem oraz osób w wieku starszym, nadzoru nad ochroną pracy, w tym nadzoru sprawowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. W ramach działalności dydaktycznej Zakład Prawa Ochrony Pracy prowadzi wykłady z zakresu ochrony pracy dla różnych kierunków studiów prowadzonych na WPiA UŁ , a także na Wydziale Chemicznym UŁ oraz od kilkunastu lat organizuje Studia Podyplomowe BHP.

Dane kontaktowe

Zakład Prawa Ochrony Pracy

Skład osobowy