PROFIL PRACOWNIKA: Marcin Mielczarek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. W ramach prac dydaktycznych zajmuję się m.in.: prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, przeprowadzaniem egzaminów i zaliczeń, prowadzeniem i recenzowaniem prac dyplomowych.

2. W ramach prac naukowych zajmuję się badaniami m.in. w następujących obszarach: czas pracy, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, status prawny wybranych grup zawodowych, dokumentacja pracownicza, wybrane zagadnienia z pogranicza prawa pracy, prawa wyznaniowego i prawa ochrony danych osobowych.

3. W ramach prac organizacyjnych jestem zaangażowany w organizację konferencji naukowych w ramach Katedry Prawa Pracy oraz Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją.


BIOGRAM

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W 2012 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym” uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy.

ZAINTERESOWANIA

Autor publikacji z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących czasu pracy, statusu prawnego bezrobotnego, dokumentacji pracowniczej, zakazu dyskryminacji religijnej w zatrudnieniu oraz w dostępie i korzystaniu z usług i instrumentów rynku pracy, a także wybranych aspektów neutralności światopoglądowej państwa, równouprawnienia oraz autonomii i niezależności związków wyznaniowych w kontekście prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-63-73

Kopcińskiego 8/12 pokój: 3.37 90-232 Łódź