Profil pracownika: Bożena Bukowska

O mojej pracy

Profesor - Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 

1. Prowadzę badania z zakresu wpływu różnych ksenobiotyków środowiskowych (pestycydów, bisfenoli, uniepalaczy, ftalanów, nanocząstek plastiku) na komórki krwi człowieka.

2. Badam właściwości biologiczne ekstraktów roślinnych.

3. Prowadzę badania ekotoksykologiczne w których analizowane są parametry stresu oksydacyjnego w różnych gatunkach ryb i owadach.

4. Jako P.O. Kierownika Katedry nadzoruję badania prowadzone w mojej jednostce oraz odpowiadam za sprawy organizacyjne Katedry

5. Prowadzę wykłady kursowe z toksykologii, ekotoksykologii, chemicznych podstaw biomonitoringu oraz wykład monograficzny: Chemia i Toksykologia Żywności.

6. Kieruję pracami licencjackimi i magisterskimi

7. Jestem opiekunem naukowym i promotorem rozpraw doktorskich

 

Dyżury:

środa: 10.00-12.00

Biografia

WYKSZTAŁCENIE I PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ

1983 - 1987 Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Opocznie, klasa o profilu biologiczno-chemicznym

1987 - 1992 Magister biologii specjalność biologia molekularna – Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Praca magisterska pt. ”Wpływ kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego na hemoglobinę człowieka” wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Wirgiliusza Dudy.

1992 - 1996 Doktorantka – Studium Doktoranckie Cytogenetyki, Genetyki Molekularnej i Radiobiologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UŁ

1996 Doktor nauk biologicznych w zakresie biofizyki – Pracy doktorska pt. „Oddziaływanie herbicydów fenoksylowych z wybranymi hemoglobinami kręgowców”, promotor prof. dr hab. Wirgiliusz Duda.

1996-2008 Adiunkt – Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ

2008 Doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biofizyki – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki. Rozprawa habilitacyjna pt. „Oddziaływanie herbicydów fenoksyoctowych i produktów ich transformacji z erytrocytami człowieka”.

1.01.2009 Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego – Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ

28.07.2014 Profesor nauk biologicznych

1.10.2015 Stanowisko profesor w Katedrze Biofizyki Skażeń Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

2017 - 2020 Kierownik Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Dyrektor Instytutu Biofizyki.

od 1.10.2020 i obecnie P.O Kierownika Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Jestem członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Biofizycznego (członek Zarządu Głównego PTBiof), European Biophysical Societies' Association oraz

Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego i Federation of European Toxicologists & European Societies of Toxicology (EUROTOX).

Od 2020 roku jestem Przewodniczącą Komisji Doktorskiej Biofizycznej na Uniwersytetcie Łódzkim.

Osiągnięcia

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

Otrzymałam kilkakrotnie nagrodę zespołową (za cykle publikacji) I oraz II stopnia od Pana Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Byłam promotorem w dwóch pracach doktorskich nagrodzonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego (2020 rok) oraz Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (2019 rok).

Łączna liczba moich prac naukowych: 110; SCOPUS 84; Wystąpienia na konferencjach: 115; Całkowity IF = 175,421; Liczba punktów MNiSW = 2977.

Liczba cytowań w literaturze światowej (wg. bazy SCOPUS): 1501, indeks H: 20.

W latach 2013-2017 byłam głównym wykonawcą projektu badawczego NCN pt: „Analiza mechanizmu działanie wybranych bisfenoli na ludzkie erytrocyty i komórki jednojądrzaste krwi obwodowej ”, Projekt nr: 2012/07 / NZ7 / 01174, „OPUS 4”. Promotor: dr hab. Jaromir Michałowicz, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska, Uniwersytet Łódzki

W latach 2014–2015 byłam opiekunem naukowym projektu badawczego NCN mojej doktorantki pt: „Analiza właściwości prooksydacyjnych, proapoptotycznych i genotoksycznych glifosatu, jego metabolitów i produkcyjnych zanieczyszczeń w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej człowieka". Nr projektu: 2013/11/N/NZ7/00371, promotor: mgr Marta Kwiatkowska, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska, Uniwersytet Łódzki.

W latach 2019–2020byłam opiekunem naukowym projektu badawczego NCN mojej doktorantki pt: „Struktura i funkcja błony erytrocytów człowieka narażonych na działanie wybranych bromoorganicznych środków zmniejszających palność (in vitro) ”Projekt nr: 2017/27/N/NZ7/00548, Kierownik projektu: dr Monika Jarosiewicz, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska, Uniwersytet Łódzki.

Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne

Uczestniczę w procesie dydaktycznym realizowanym na Wydziale BiOŚ na wszystkich trzech poziomach kształcenia. Prowadziłam/prowadzę wykłady kursowe „Toksykologia”, „Ekotoksykologia” oraz „Toksykologia z ekotoksykologią”, „Chemiczne podstawy biomonitoringu,”, „Biofizyka skażeń”, „Analiza biochemiczno-biofizyczna”, „Mechanizmy przemian pestycydów w środowisku przyrodniczym”. Wprowadziłam do programów studiów wykład monograficzny „Chemia i toksykologia żywności”.

W latach 2000/01 i 2001/02 byłam sekretarzem, a także prowadziłam zajęcia dydaktyczne pt. „Toksykologia – chemiczne i fizyczne skażenia” na Podyplomowych Studiach Przyrody i Terenowej Edukacji Ekologicznej w Suszku. W 2005/06 była sekretarzem i wykładowcą na Podyplomowych Studiach: Ochrona Środowiska i Ekologia Przemysłowa, gdzie prowadziłam wykłady: „Zagrożenie biosfery i jej ochrona” oraz „Toksykologia”. Studia te były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Prowadziła także zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli „Przyroda” pt. „Chemia w życiu codziennym”. Prowadziłam także wykład „Toksykologia sądowa” na studiach podyplomowych Biologia sądowa w latach 2013/2014 oraz 2014/2015 oraz wykłady z Toksykologii na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi na Wydziale Chemii UŁ w latach 2016/2017 oraz 2017/2018 oraz 2020/2021.

Byłam opiekunem dwóch studentek w ramach programu Zdolny uczeń – świetny student. W 2009 roku pełniłam naukowa opiekę nad studentką z Chorwacji w ramach wymiany międzynarodowej praktyk studenckich (ang. IAESTE The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).

Najważniejsza aktywność promocyjna 2018, 2019 i 2020 rok

1. 1.08.02.2018 r. WykładToksykologia wczoraj i dziś” dla klas o profilu medycznym z III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie.

2. 02.02.2018 r. Wywiad dla Gazety Wyborczej nt. „Smog w Łodzi. Mamy się czego bać. On nas zabija”

3. 23.02.2018 r. WykładStare i nowe zagrożenia środowiskowe – toksykologia użytkowa wczoraj i dziś” w ramach Instytutu Biologii Kreatywnej.

4. 25.05.2018 r.Wykład inauguracyjny Kampanii "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - substancje niebezpieczne pod kontrolą” pt. „Klasyfikacja związków rakotwórczych”. IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu Bioopen”

5. 23.10.2018 r. WykładSmog i jego wpływ na nasze zdrowie” na Konferencji „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chemii” Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamka 12, Łódź. Wykład w ramach Kampanii "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

6. 29.01.2019 r. Wykład na zaproszenie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzidla około 200 osób pt. „Smog i jego wpływ na nasze zdrowie

7. 01.02.2019 r.Wywiad dla Ekspresu Ilustrowanego pt. „Maseczka czy szalik…?”

8. 03.04.2019 r. Wykładna zaproszenie dla około 500 słuchaczy Uniwersytetu 3-ego wieku pt. „Stare i nowe zagrożenia środowiskowe

9. 09.07.2019 r. Wykładna zaproszenie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi dla około 30 osób w ramach seminarium o zanieczyszczeniu powietrza pt. „Smog i jego wpływ na nasze zdrowie

10. 12.09.2019 r. Wykładna zaproszenie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi dla około 60 osób w ramach seminarium o plastiku pt. „Plastik w środowisku. Co wiemy o jego szkodliwości”

11. 28.09.2019 r. Udział w charakterze eksperta w programie „Zielone pojęcie w telewizji Toya” dotyczącym zanieczyszczenia powietrza

12. 27.11.2019 r. Wykład na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dla około 200 osób pt. „Smog i jego wpływ na nasze zdrowie”. Wykład odbył się w ramach seminarium nt. „Narzędzia ochrony powietrza w województwie łódzkim”

13. 3.12.2019. Współorganizator warsztatów pt. Współczesne zagrożenia środowiska: plastik i jego dodatki dla około 100 uczniów LO w Łodzi. Warsztaty zorganizowane w ramach KampaniiZdrowe i bezpieczne miejsce pracy - substancje niebezpieczne pod kontrolą

14. 05.03.2020. Wykład na zaproszenie w ramach X Festiwalu Nauki w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim pt.” Mikro i nanoplastik, obecność w środowisku, kumulowanie się w łańcuchu pokarmowym i toksyczność dla organizmów żywych

15. 09.03.2020 Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu 3-ego wieku pt. Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia żywności.

17. 29.01. 2019 r. Wykład na zaproszenie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzidla około 200 osób pt. „Smog i jego wpływ na nasze zdrowie” – prof. dr hab. Bożena Bukowska (Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska).

18. 01.02.2019 r.Wywiad dla Ekspresu Ilustrowanego pt. „Maseczka czy szalik…?”– prof. dr hab. Bożena Bukowska (Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska).

19. 03.04.2019 r. Wykładna zaproszenie dla około 500 słuchaczy Uniwersytetu 3-ego wieku pt. „Stare i nowe zagrożenia środowiskowe” – prof. dr hab. Bożena Bukowska (Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska).

20. 09.07.2019 r. Wykładna zaproszenie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi dla około 30 osób w ramach seminarium o zanieczyszczeniu powietrza pt. „Smog i jego wpływ na nasze zdrowie” – prof. dr hab. Bożena Bukowska (Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska).

21. 12.09.2019 r. Wykładwspólnie zmgr Kingą Kikna zaproszenie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi dla około 60 osób w ramach seminarium o plastiku pt. „Plastik w środowisku. Co wiemy o jego szkodliwości”prof. dr hab. Bożena Bukowska (Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska).

22. 28.09.2019 r. Udział w charakterze eksperta w programie „Zielone pojęcie w telewizji Toya” dotyczącym zanieczyszczenia powietrza – prof. dr hab. Bożena Bukowska (Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska).

23.27.11.2019 r. Wykład na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dla około 200 osób pt. „Smog i jego wpływ na nasze zdrowie”. Wykład odbył się w ramach seminarium nt. „Narzędzia ochrony powietrza w województwie łódzkim” – prof. dr hab. Bożena Bukowska (Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska).

24.3.12.2019. Współorganizator warsztatów pt. Współczesne zagrożenia środowiska: plastik i jego dodatki dla około 100 osób, w tym uczniów 26 LO w Łodziprof. dr hab. Bożena Bukowska (Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska).

Zainteresowania

Moją największa pasją jest zdobywanie wiedzy na temat chemicznych zanieczyszczeń środowiska. Zainteresowania skutkują aktywnością zawodową, pracami doświadczalnymi i przeglądowymi ale także działalnością popularyzatorską. W tej ostatniej na wykładach dla uczniów, studentów i mieszkańców miasta i województwa przekazuję zdobytą wiedzę dotyczącą zagrożeń środowiskowych np. prowadzę wykładu o smogu czy też mikroplastiku (poniżej wykaz takich wykładów).

Drugą moją pasją są rośliny. Bardzo lubię swój ogród a szczególnie różne rodzaje hortensji.


Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności