Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska

Opis zadań

p.o. Kierownik: prof. dr hab. Bożena Bukowska

Tematyka badań

 • Ocena wpływu prooksydacyjnego, apoptotycznego i genotoksycznego wybranych pestycydów, ich metabolitów i produkcyjnych zanieczyszczeń w komórkach krwi człowieka.
 • Analiza epigenetycznego działania glifosatu, jego metabolitu AMPA i preparatu pestycydowego Roundup.
 • Wpływ ftalanów i ich metabolitów na komórki krwi człowieka.
 • Mechanizm działania bisfenoli oraz związków chloro- i bromoorganicznych.
 • Analiza porównawcza cytotoksycznego, prooksydacyjnego i apoptotycznego działania bromfenwinfosu, jego metabolitów i zanieczyszczeń przemysłowych
  w erytrocytach i jednojądrzastych komórkach krwi człowieka.
 • Rola rozmiaru nanocząstek polistyrenu w cytotoksyczności, genotoksyczności
  i epigenetycznym działaniu w układach komórkowych i modelowych.
 • Ocena wpływu związków halogenoorganicznych na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi człowieka.
 • Porównanie potencjału apoptotycznego wybranych uniepalniaczy bromofenolowych w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej człowieka.
 • Analiza właściwości biologicznych wodnych i etanolowych ekstraktów z czepoty puszystej (Uncaria tomentosa) oraz różeńca górskiego (Rhodiola rosea L).
 • Potencjał terapeutyczny syntetycznych strigolaktonów - analogów hormonów roślinnych (badania in vitro).
 • Właściwości biologiczne fulerenoli.

Projekty naukowe (od 2011r.)

 • 2022-2024 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. "Nanocząstki polistyrenowe i ich właściwości epigenetyczne i genotoksyczne w ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej", kierownik mgr Kinga Malinowska·
 • 2020-2021 Projekt badawczy przyznanyprzez Narodowe Centrum Nauki, pt. "Porównanie potencjałuapoptotycznego wybranych uniepalniaczy bromofenolowych w jednojądrzastychkomórkach krwi obwodowej człowieka", Projekt nr 2019/33/N/NZ7/01202 kierownikmgr Anna Włuka (Barańska).
 • 2018-2019 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. "Struktura i funkcja błony erytrocytów człowieka narażonych na wybrane bromoorganiczne związki uniepalniające (in vitro)", kierownik mgr Monika Jarosiewicz
 • 2018–2019 Działanie naukowe Miniatura 2 przyznane przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Ocena wpływu trwałego zanieczyszczenia organicznego PFOS oraz jego wybranych przemysłowych zamienników na jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka”, kierownik: dr Katarzyna Mokra.
 • 2016–2019 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Fizjologiczne znaczenie obniżenia ekspresji PARP1 dla aktywowania proksymalnych i dystalnych (wzmacniaczy) regionów cis-regulatorowych NF-kB-zależnych genów IL1b oraz TNFa w trakcie różnicowania prozapalnych makrofagów (fenotyp M1) i ich aktywacji bakteryjną endotoksyną”. Projekt nr 2015/19/N/NZ2/01735, kierownik: mgr Ewelina Wiśnik.
 • 2014–2015 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Ocena właściwości prooksydacyjnych, proapoptotycznych i genotoksycznych glifosatu, jego metabolitów i produkcyjnych zanieczyszczeń w jednojądrzastych komórkach krwi człowieka”. Projekt nr 2013/11/N/NZ7/00371, kierownik: mgr Marta Kwiatkowska.
 • 2013–2016 Projekt badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Analiza mechanizmu oddziaływania wybranych bisfenoli na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka”. Project nr: 2012/07/NZ7/01174, „OPUS 4”, kierownik: dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. UŁ.
 • 2013–2014 Polsko-szwajcarski projekt badawczy przyznany przez Scientific Exchange Programme SCIEX-NMS, pt. „Rola PARP1 i SIRT1/2 jako regulatora ekspresji NFkB-zależnych genów w trakcie osteoclastogenezy”. Projekt nr CCO-CRUS 12.193, wykonawca: dr Agnieszka Robaszkiewicz.
 • 2011–2014 Projekt badawczy przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. „Ocena bioakumulacji wybranych metali w bezkręgowcach bentosowych (Chironomidae) o rozmaitych adaptacjach do środowiska”, nr N N304 023240, Katedra Ekologii i Zoologii Bezkręgowców UŁ, wykonawca dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. UŁ, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ.

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • Canakkale Onsekiz Mart University, Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Arts and Science, Canakkale, Turcja
 • Katedra Biochemii Klinicznej - Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Oddział Hematologii Szpital im. M. Kopernika Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • Pracownia Spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego Politechniki Wrocławskiej;
 • Instytut Przemysłu Organicznego: Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • Laboratorium Ochrony Środowiska Instytutu Biopolimerów i Włókien Sztucznych w Łodzi;
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

Dydaktyka

Pracownicy KBSŚ współrealizują programy dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: I, II i III stopnia, w zakresie szeroko pojętej toksykologii, ekotoksykologii i biofizyki na kierunkach:

 • Biologia,
 • Biotechnologia,
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne,
 • Ekomiasto.
 • Ochrona Środowiska
 • Mikrobiologia

Dane kontaktowe

Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska

 • Pomorska 141/143 90-236 Łódź
tel: 42-635-44-75 e-mail:

Skład osobowy