PROFIL PRACOWNIKA: Kirił Marinow

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, w Instytucie Historii, w Katedrze Historii Bizancjum.

W zakresie moich obowiązków znajdują się:

- prowadzenie prac naukowo-badawczych koncentrujących się na historii powszechnej średniowiecza, konkretnie dziejów Bizancjum i Słowiańszczyzny Południowej (przede wszystkim Bułgarii);

- przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu dziejów powszechnych średniowiecza, archeologii i kultury materialnej antyku (na kierunku Historia i e-Historia) oraz sztuki wojennej starożytności (na kierunku Wojskoznawstwo);

- układanie planu zajęć pracowników katedry Historii Bizancjum i ich koordynowanie.

BIOGRAM

Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej

 • 1995–2000 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – studia na kierunku Archeologia
 • 2001–2006 – Studium Doktoranckie Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2005–2008 – asystent w Zakładzie Historii Średniowiecznej Europy Zachodniej i Lewantu UŁ
 • 2008–2010 – asystent w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 • od 2008 – członek Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 • 2010–2021 – adiunkt w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 • 2012–2020 – członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2016–2020 – członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UŁ
 • od 2018 – członek Rady Instytutu Historii UŁ
 • 2020-2021 – Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus+
 • 2020–2021 – członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 • od 2021 – profesor uczelni w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

Działalność redakcyjna

 • od 2011 – sekretarz naukowy czasopisma „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” (Łódź, Polska)
 • od 2011 – członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Series Ceranea” (Łódź, Polska)
 • 2012–2016 – członek Rady Naukowej czasopisma „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” (Łódź, Polska)
 • od 2015 – korespondent bibliograficzny „Byzantinische Zeitschrift" (Monachium, Niemcy)
 • od 2015 – członek Komitetu Redakcyjnego serii „Byzantina Lodziensia” (Łódź, Polska)
 • od 2016 – członek Naukowej Rady Doradczej serii wydawniczej „Studies in Historical Geography and Cultural Heritage”, we współpracy z Österreichische Akademie der Wissenschaften (Novi Sad, Serbia – Wiedeń, Austria)
 • od 2016 – członek Stałego Zespołu Recenzentów czasopisma „Епохи/Epochi" (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria)
 • od 2017 – członek Rady Naukowej czasopisma „VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences” (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria)
 • od 2022 – członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Македонски преглед / Macedonian Review" (Sofia, Bułgaria)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • od 2011 – członek Komisji Bałkanistyki przy oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (Poznań, Polska)
 • od 2012 – członek Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. profesora Waldemara Cerana (Ceraneum) (Łódź, Polska)
 • od 2013 – członek Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (Warszawa, Polska)
 • od 2016 – członek Commission for the Historical Geography and Spatial Analysis of Byzantium of the International Association of Byzantine Studies (Wiedeń, Austria)
 • od 2017 – członek Център за медиевистични изследвания към Историческия факултет на Великотърновския Университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria)
 • od 25.11.2023 – Przewodniczący Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (Warszawa, Polska)

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe obejmują następujące zagadnienia:

 • Historia średniowiecznej Bułgarii (VII–XIV w.)
 • Relacje bizantyńsko-bułgarskie w okresie Wieków Średnich, szczególnie zmagania militarne i wzajemne postrzeganie się Bizantyńczyków i Bułgarów
 • Geografia historyczna i geopolityka Półwyspu Bałkańskiego w średniowieczu
 • Wojskowość bizantyńska
 • Literatura bizantyńska: historiografia, epistolografia, retoryka i podręczniki sztuki wojennej
 • Historia gór i ich mieszkańców w średniowieczu
 • Średniowieczne stolice (Konstantynopol, Presław Wielki, Wielkie Tyrnowo)
 • Biblia w literaturze i kulturze średniowiecznych Bałkanów

OSIĄGNIECIA

Tytuły zawodowe i stopnie naukowe

 • 19.02.2001 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra archeologii na podstawie pracy magisterskiej zatytułowanej Wielkie Tyrnowo w późnym średniowieczu i jego fortyfikacje (opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Kajzer)
 • 25.03.2010 – nadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej Znaczenie Hemusu i jego twierdz w zmaganiach zbrojnych Bizancjum z Bułgarią, VII–XI w. (promotorzy: prof. dr hab. Waldemar Ceran / dr hab. Maciej Kokoszko, prof. UŁ)
 • 26.11.2020 – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie historii na podstawie osiągnięcia naukowego zatytułowanego Bułgaria i Bizancjum: konteksty interakcji w epoce średnio- i późnobizantyńskiej
 • 01.12.2021 – zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu Łódzkiego

Nagrody naukowe

 • 1995–2000 – trzykrotne uhonorowanie Listem gratulacyjnym JM Rektora UŁ za wyniki w nauce (w trakcie studiów)
 • 2013 – nagroda I stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011.
 • 2016 – nagroda II stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Carstwo bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866–971, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015, ss. 385 [współautor M.J. Leszka].
 • 2017 – nagroda I stopnia Rektora UŁ (indywidualna) za cykl publikacji zatytułowany Bizancjum i Bułgaria w VII–XIV w. Rywalizacja i koegzystencja.
 • 2019 – nagroda II stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Piotr I Święty, car bułgarski (ok. 912–969). Maria Lekapena, caryca bułgarska (ok. 912–?963), Wydawnictwo "Avalon", Kraków 2018, ss. 347 [współautorzy: Z.A. Brzozowska, M.J. Leszka].

Stypendia i staże

 • 2007 – Stypendium Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSW (staż w Katedrze Historii Bułgarii Uniwersytetu Sofijskiego)
 • 2011–2014 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP dla wybitnych młodych naukowców

Odznaczenia

 • 2016 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Projekty badawcze

 • 2007–2010Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy IV–pocz. VII w.(KBN – NN108 2693 33; Uniwersytet Łódzki) – wykonawca projektu
 • 2012–2014Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times, an Erasmus Intensive Programme, sponsored by the Lifelong Learning Programme of EU (Uniwersytet im. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria) – wykonawca projektu
 • 2015–2018Bułgaria w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego(NCN, Harmonia – UMO-2014/14/M/HS3/00758; Uniwersytet Łódzki) – wykonawca projektu
 • 2014–2019Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje – osadnictwo – dziedzictwo kulturowe,(MNiSW – 0604/NPRH3/H12/82/2014; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – wykonawca projektu

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

wtorek: 10:30-12:00 Instytut Historii UŁ, gab. 20.