PROFIL PRACOWNIKA: Arkadiusz Wąsiński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy

Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:

 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);

 

 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ;

 

 • przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

 

 • dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

 

 • niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

 

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;

 

 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

 

 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

 

 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

 

 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

 

 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

 

 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

 

 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;

 

 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;

 

 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

 

 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

 

 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

 

 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

 

 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni;

 

 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;

 

 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu dążenie do uzyskania tytułu naukowego;

 

 • realizacja powierzonych przez bezpośredniego przełożonego innych obowiązków służbowych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

 

 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;

 

 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;

 

 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: opieka nad kołami naukowymi;

inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych.

BIOGRAM

 • 1995 - ukończenie studiów magisterskich na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku fizyka w zakresie fizyki doświadczalnej i jej zastosowań (specjalizacja: fizyka jądrowa).
 • 2001 - ukończenie 4-letnich studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • 2001 - nadanie przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stopnia doktora nauk humanistycznych nadanego.
 • 2019 - nadanie przez Radę Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.
 • 2020 - zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe ujmuję w trzech obszarach badawczych:

 • rodzina jako przestrzeń autokreacji i wychowania rozpatrywana ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę: a) autokreacji człowieka dorosłego jako doniosłego egzystencjalnie doświadczenia biograficznego, a w tym kontekście autokreacji małżonków do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego, b) wychowawczych aspektów komunikacji wewnątrzrodzinnej dla kształtowania dialogu międzygeneracyjnego w rodzinie oraz dla rozbudzania świadomości bezpiecznego uczestnictwa młodego człowieka w rzeczywistości kreowanej przez media sieciowe,
 • autoedukacja współczesnego człowieka rozpatrywana w świetle perspektyw i wyzwań społeczno-edukacyjnych formującego się społeczeństwa informacyjnego,
 • profilaktyka rozwiązań systemowych ujmowana w świetle socjopedagogicznych aspektów projektowania instytucjonalnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

OSIĄGNIECIA

Laureat konkursu na wybitną monografię w roku 2019 organizowanego przez Kapitułę Nagrody Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego za publikację: Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 46/48 91-408 Łódź

Pomorska 46/48 pokój: 3, budynek A 91-408 Łódź

Dyżury

środa: 12:00-14:00