Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej

Opis zadań


Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej

Obszar i kierunki badań

Pracownicy Katedry Andragogiki i Gerontologii Społecznej realizują badania naukowe głównie w obszarze andragogiki i gerontologii społecznej.

Katedra merytorycznie koordynuje kształcenie na specjalności pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem.

Szczegółowe kierunki badań pracowników Katedry:

  1. w zakresie andragogiki: wielowymiarowość edukacji dorosłych, procesy i sytuacje uczenia się przez całe życie; nieformalne uczenie się, nowe metody pracy edukacyjnej z dorosłymi, w tym coaching i mentoring; auksologia andragogiczna, przygotowanie do dorosłości; dorosłość osób z niepełnosprawnością; dorosłość i uczenie się w dobie nowoczesnych technologii informatycznych;
  2. w zakresie gerontologii społecznej i geragogiki: przygotowanie do starości, uczenie się starości, aktywność osób starszych, aktywizacja zawodowa osób starszych, edukacja w wieku starszym, międzypokoleniowe uczenie się, badania egzystencjalnych problemów życia człowieka starszego, instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych;
  3. w zakresie metodologii badań: podejście biograficzne w andragogice, badanie biografii edukacyjnych;
  4. w zakresie monoseologii pedagogicznej: samotność jako kategoria pedagogiczna, strategie radzenia sobie z osamotnieniem, uczenie się samotności;
  5. w zakresie tanatopedagogiki: edukacja tanatologiczna, oswajanie lęku przed śmiercią;

Najważniejsze publikacje

Chmielecka M., Transformacja w coachingu Doświadczenia uczenia się dorosłych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Dubas E., Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

Dubas E., Adult loneliness. In: The Bloomsbury Handbook of Solitude, Silence and Loneliness, ed. by Julian Stern, Christopher A. Sink, Małgorzata Wałejko, and Wong Ping Ho)., London, New York: Bloomsbury Academic, 2022, pp. 261 – 275.

Gutowska A., Zespół Aspergera u osoby w okresie późnej dorosłości. Analiza przypadku, “Roczniki Pedagogiczne” tom 12, nr 3(2020), s. 191-208.

Muszyński M., red., Międzypokoleniowe uczenie się, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Sztobryn-Bochomulska J, Tanatos w literaturze dziecięcej i jego pedagogiczny wymiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Świtalski W., Uczenie się dorosłych w zabawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

Wąsiński A., Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Seria wydawnicza: Biografia i badanie biografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Seria wydawnicza: Refleksje nad starością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Najważniejsze projekty badawcze

  • Międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowym: „E-Bezpečí v oblasti prevence rizikového chování v online prostředí” (CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_ 028/0001654“.) finansowany przez InterReg Cz-PL. Podmiotem wnioskującym i realizującym projekt jest Centru prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Wykonawca w projekcie: dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ. Czas realizacji projektu: 2019-2022.
  • Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia", Projekt realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17, zadanie 10: Kompetencje dydaktyczne kadr uczelni (projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Kierownik zadania 10: dr Anna Gutowska-Ciołek. Współudział: dr Marcin Muszyński i dr Wojciech Świtalski. Czas realizacji projektu: 1.10.2018 - 30.09.2022

Współpraca z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą

  • wieloletnia (od 1981) współpraca partnerska z Justus Liebig Universitaet Giessen, Institut Erziehungswissenschaft/Berufspaedagogik (Niemcy),
  • Współpraca w obszarze badań nad samotnością: z prof. Julian Stern (Bishop Grosseteste Uniwersity, Wielka Brytania), Uniwersytetem Szczecińskim, z International Society for Research on Solitude - prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

2017

Medal Komisji Edukacji Narodowej - dr Arkadiusz Wąsiński (29.06.2017, Leg. Nr. 157654).

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – dr Marcin Muszyński.

2019

Dr hab. Arkadiusz Wąsiński, Zarząd Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego przyznał dr. hab. Arkadiuszowi Wąsińskiemu Nagrodę za wybitną monografię andragogiczną w roku 2019 za publikację: Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

2020

dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ - nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowe.

2016, 2020

prof. dr hab. Elżbieta Kowalskia – Dubas - Nagroda Rektora UŁ I stopnia indywidualna za działalność organizacyjną

2021

Dr Monika Chmielecka, Zarząd Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego przyznał dr Monice Chmieleckiej Nagrodę za wybitną monografię andragogiczną w roku 2021 za publikację: Transformacja w coachingu Doświadczenia uczenia się dorosłych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Dane kontaktowe

Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej

  • Pomorska 46/48 91-408 Łódź
tel: 42-665-50-83 e-mail:

Skład osobowy