PROFIL PRACOWNIKA: Justyna Sztobryn-Bochomulska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obowiązki naukowe

 • prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego,
 • prowadzenie badań naukowych finansowanych z subwencji i dotacji, o których mowa w ustawie
 • upowszechnianie i afiliowanie przy UŁ wyników działalności naukowej,
 • w postaci artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach,
 • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Obowiązki dydaktyczne

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia
 • przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie zakładanych efektów uczenia się na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych, w tym sprawdzenie pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego,
 • recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,
 • przeprowadzanie konsultacji w wymiarze nie niższym niż 1 godzina tygodniowo,

BIOGRAM

Pochodzę z Turku. Do Łodzi przeniosłam się w czasie studiów i już tutaj zostałam. Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Po paru latach od otrzymania dyplomu magistra, powróciłam na #UniLodz, jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Obecnie chodzę w skład osobowy Katedry Andragogiki i Gerontologii Społecznej.

ZAINTERESOWANIA

Moje naukowe zainteresowania dotyczą tanatologii i jej pedagogicznych implikacji.

Prywatnie interesuję się polską historią społeczną czasów między- i powojennych. Ciekawi mnie życie zwykłych ludzi, dlatego pasjonuję się literaturą wspomnieniową oraz z chęcią czytam tę z zakresu badań etnograficznych. W wolnym czasie uwielbiam włóczęgę leśnymi ścieżkami, podczas których fotografuję przyrodę.

OSIĄGNIĘCIA

Moim największym i najcenniejszym „osiągnięciem” jest rodzina - jestem mamą trójki wspaniałych dzieci.

Ostatnio ukazała się również moja autorska książka, pt. Tanatos w literaturze dziecięcej i jego pedagogiczny wymiar https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/tanatos-w-literaturze-dzieciecej-i-jego-pedagogiczny-wymiar/

Zachęcam do lektury!

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 46/48 (Sekretariat Katedry Andragogiki i Gerontologii Społecznej) pokój: 114 91-408 Łódź