PROFIL PRACOWNIKA: Radosław Żurawski Vel Grajewski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • 1.Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:
 • 1)przestrzegać obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności przepisy ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.);
 • 2)przestrzegać obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego UŁ w tym w szczególności te zawarte w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ;
 • 3)przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • 4)dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
 • 5)niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.
 • 2.Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:
 • 1)w zakresie obowiązków dydaktycznych:
 • a)prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • b)terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • c)udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • d)przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • e)opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • f)prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • g)opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • h)przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo;
 • i)podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • j)aktywowanie ankiety oceny nauczyciela akademickiego, dokonywanej przez studentów i doktorantów dla poszczególnych przedmiotów;
 • k)dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • l)wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych;
 • 2)w zakresie obowiązków naukowych:
 • a)prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • b)pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • c)rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
 • d)aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w uczelni;
 • e)udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
 • f)kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
 • g)doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
 • 3)w zakresie obowiązków organizacyjnych:
 • a)praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
 • b)praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • c)organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;
 • d)organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • e)pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
 • f)inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

BIOGRAM

Wykształcenie

1982-1987 - studia - Uniwersytet Łódzki; magister historii

20 II 1997 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii

28 V 2009 - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych

28 II 2020 - tytuł naukowy profesora nauk humanistycznychZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania obejmują historię dyplomacji w XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem Imperium Brytyjskiego w pierwszej połowie stulecia; historię Wielkiej Emigracji (zwłaszcza Hôtelu Lambert); sprawę polską w dyplomacji europejskiej w XIX w., historię dyplomacji w okresie II Wojny Światowej, zwłaszcza w zakresie stosunków brytyjsko-czechosłowackich oraz kwestię mitów, stereotypów i tradycji narodowych.

OSIĄGNIECIA

Byłem stypendystą Fundacji im. J. i S. Brzękowskiego, Fundacji Pomocy Niezależnej Kulturze i Literaturze Polskiej oraz Fundacji im. Lanckorońskich z Brzezia (dwukrotnie). Jestem laureatem kilku nagród różnego stopnia JM Rektora UŁ a ponadto nagrody im. prof. Jerzego Skowronka za książkę pt. Wielka Brytania w „dyplomacji” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (1832–1841) (1999) oraz nagrody im. prof. Jerzego Michalskiego za najlepszą recenzję naukową z zakresu historii (przyznaną w 2018). Jestem autorem sześciu książek monograficznych, 53 artykułów i 30 innych publikacji naukowych (redakcje książek, opracowanie źródeł, recenzje, sprawozdania, zarejestrowane głosy w dyskusji itd.)

KONTAKT I DYŻURY