PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Dukowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Moje badania koncentrują się na hydrobiologii i ekologii wód śródlądowych. Przedmiotem moich zainteresowań naukowych jest funkcjonowanie ekosystemów rzecznych, zarówno tych naturalnych jak i silnie modyfikowanych działalnością człowieka, wpływ zbiorników zaporowych na biocenozę rzeki poniżej tamy oraz zależności troficzne w ekosystemach lotycznych. Podstawą materiałową moich badań są makrobezkręgowce bentosowe oraz ryby w powiązaniu z parametrami środowiskowymi.

Zajęcia, które prowadzę, to głównie wykłady i ćwiczenia z ekologii, biologii rozwoju zwierząt i ekologii rzek.

Do moich obowiązków należy:

w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie w prestiżowych międzynarodowych czasopismach;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,
 • udział w komercjalizacji wyników badań;
 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem.

w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej.


KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 90-237 Łodź