PROFIL PRACOWNIKA: Ewa Woźniak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik naukowo-dydaktyczny;

prowadzę badania z zakresu językoznawstwa historycznego, obejmujące przekrój dziejów polszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem doby najstarszej oraz języka XIX i pierwszej połowy XX wieku;

prowadzę zajęcia z zakresu historii języka, językoznawstwa ogólnego oraz metodologii badań językoznawczych;

BIOGRAM

Jestem absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyłam studia w 1993 roku, a w roku 1997 uzyskałam stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Słownictwo i frazeologia Psałterza krakowskiego (1532) na tle ówczesnych przekładów biblijnych” (promotorem doktoratu była prof. Danuta Bieńkowska). W 2008 roku otrzymałam stopień doktora habilitowanego na podstawie książki „Ofiary i krzywdziciele. Studium postaci w przedtrydenckim piśmiennictwie pasyjnym. Analiza językoznawcza”.

W 2021 roku otrzymałam nominację profesorską.

Na Uniwersytecie Łódzki pracuję od 1997 roku: obecnie w Zakładzie Historii Języka Polskiego na stanowisku profesora.

W latach 2009-2012 pełniłam funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej

ZAINTERESOWANIA

Jestem historykiem języka o szerokich zainteresowaniach naukowych. Badaniami obejmuję przekrój dziejów polszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem doby najstarszej oraz XIX i 1. poł. XX wieku. W ostatnich latach w centrum moich zainteresowań znalazła się polszczyzna dwudziestolecia międzywojennego. Różnym jej aspektom poświęciłam książkę Przełomowe dwudziestolecie. Lata 1918-1939 w dziejach języka polskiego oraz kilkanaście artykułów. Wśród obszarów moich zainteresowań znajduje się również odmiana prawno-administracyjna języka oraz kształtowanie się polskiej terminologii prawnej, m.in. zainicjowałam na gruncie językoznawstwa polonistycznego badania nad wpływem Kodeksu Napoleona na język prawa, a zwłaszcza terminologię prawną. Interesuję się również zagadnieniami z zakresu lingwistyki płci oraz semantyki językoznawczej.

OSIĄGNIECIA

Jestem autorką trzech książek oraz ponad 70 publikacji o różnorodnej tematyce, m.in. z dziejów terminologii prawnej oraz języka urzędowego, z zakresu polszczyzny psałterzowo-biblijnej, semantyki historycznej, socjolingwistyki, onomastyki, a także lingwistyki płci. Jestem współautorką Wyboru tekstów z dziejów języka polskiego oraz zbioru wykładów Historia języka polskiego jako doświadczenia wspólnotowego.

Redaguję czasopismo "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica".

Jestem członkiem Komisji Historii Języka w Komitecie Językoznawstwa PAN oraz członkiem Zespołu Języka Religijnego w Radzie Języka Polskiego.


KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Pomorska 171/173 pokój: 3.84 90-236 Łódź

Dyżury

piątek: 10:00-11:00 są to godziny konsultacji 22 września 2023; kolejny dyżur w czwartek 28.09.23 w godz. 10.00-11.30