PROFIL PRACOWNIKA: Dominik Szczukocki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jestem nauczycielem akademickim, moje specjalności to analityka chemiczna, chemia środowiska, zagrożenia i ochrona środowiska, toksykologia, ekotoksykologia.

Do moich obowiązków na stanowisku pracy należy:

 • koordynacja dydaktyki, prac badawczo-rozwojowych i działalności usługowej w Pracowni Zagrożeń Środowiska,
 • prowadzeniezajęć dydaktycznych (wykłady, konwersatoria, laboratoria) na kierunkachprowadzonych przez Wydział Chemii,
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programówkształcenia i planów zajęć dydaktycznych,
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminówdyplomowych,
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów,
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych,
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć,
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych oraz dydaktycznych,
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Moje obowiązki organizacyjne związane są z pracą w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach senackich, rektorskich i wydziałowych jako:

 • Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UŁ
 • stały uczestnik obrad Senatu UŁ
 • członek Komisji Kadrowej UŁ
 • członek Komisji do spraw dydaktycznych i spraw studenckich UŁ
 • członek Komisji Antymobbingowej UŁ
 • członek Rady Wydziału Chemii UŁ
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Sektorem Publicznym i NGO Wydziału Chemii UŁ
 • członek Wydziałowej Komisji Oceniającej Wydziału Chemii UŁ
 • członek Komisji ds. Nagród oraz opracowania kryteriów oceny dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Wydziału Chemii UŁ
 • członek zespołu ds. promocji Wydziału Chemii UŁ.


KONTAKT I DYŻURY

Tamka 12 pokój: 1-106 91-403 Łódź

Tamka 12 91-403 Łódź

tel: 42-635-57-92

Tamka 12 pokój: 1-106 91-403 Łódź