PROFIL PRACOWNIKA: Andrzej Kruk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do moich obowiązków należy:

w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie w prestiżowych międzynarodowych czasopismach;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,
 • udział w komercjalizacji wyników badań;
 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem.

w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej.

BIOGRAM

2014 – profesor nauk biologicznych,

2008 – doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia, w zakresie specjalności ichtiologia, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Zespoły ryb i ich środowisko: zastosowanie sztucznych sieci neuronowych Kohonena",

2000 – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, w zakresie specjalności hydrobiologia, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza wieloletnich zmian w zespołach ryb rzeki Warty",

1996 – studia podyplomowe: Podyplomowe Studium Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki,

1995 – magister biologii, specjalność biologia środowiskowa, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,

1994 – Bachelor of Science (licencjat), School of Applied Sciences, University of Wolverhampton, Wielka Brytania.

ZAINTERESOWANIA

Moje badania koncentrują się na ekologii rzek – od tych najmniejszych (np. w mieście Łodzi) po największe polskie rzeki (Warta, Noteć, Narew, Bug) – i dotyczą oceny stanu, kierunku oraz tempa zmian w zespołach ryb i makrobezkręgowców wodnych, znaczenia starorzeczy dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów rzecznych, wpływu piętrzenia i regulacji rzek oraz zanieczyszczenia wody na jakość środowiska wodnego. Wyniki tych badań są wykorzystywane przy planowaniu działań ochronnych ekosystemów wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej i wędkarskiej w ekosystemach rzecznych.

KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 pokój: 410 90-237 Łodź