PROFIL PRACOWNIKA: Aleksander Andrzejewski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Od 1978 roku jestem etatowym pracownikiem najpierw Katedry Archeologii, a później Instytutu Archeologii UŁ. Od 1986 roku kieruje Zespołem Naukowo-Technicznym tegoż Instytutu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół metodyki badań terenowych oraz archeologii historycznej. Prowadziłem badania zespołów miejskich, zamków, zespołów rezydencjonalnych i obiektów sakralnych, kościołów i klasztorów. Terenem eksploracji są: Pomorze Gdańskie, Polska Centralna, Górny Śląsk, Kujawy, Podlasie. Prowadziłem także badania naukowe na terenie Białorusi, Francji i Hiszpanii. Odbyłem staże i badania studyjne na Litwie, Łotwie i Słowacji oraz w Czechach, Danii, Finlandii, Niemczech, Szwecji i Rosji. Jestem autorem i współautorem kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w Polsce i za granicą. Redaguję wydawnictwa Instytutu Archeologii UŁ oraz Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi. Organizuję krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, wystawy oraz przedsięwzięcia o charakterze popularyzatorskim.

Jestem aktywnym członkiem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Należę do Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2012 roku wchodzę w skład prezydium międzynarodowej korporacji naukowej Castella Maris Baltici. Jestem członkiem European Association of Archaeology. Zasiadam w Radzie Zakładowej i jestem przewodniczącym Rady Oddziałowej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pracuję w Uczelnianych Komisjach: mieszkaniowej i socjalnej. Jestem także członkiem komisji Wydziałowych. Od kilku kadencji uczestniczę w obradach Rady WF-H UŁ.


ZAINTERESOWANIA

Prywatnie interesuje się sportami motorowymi. Byłem sędzią w zawodach motorowych organizowanych przez Ludowe Zespoły Sportowe. Jestem miłośnikiem turystyki nieoczywistej, zwłaszcza po kresach.

OSIĄGNIECIA

Byłem nagrodzony przez JM Rektora UŁ za książki: 1 raz indywidualnie i 2 razy zespołowo.

Posiadam Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Otrzymałem nagrodę w Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne 2013 r. organizowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich.

Otrzymałem złotą odznakę Ludowych Zespołów Sportowych.

KONTAKT I DYŻURY