PROFIL PRACOWNIKA: Robert Zakrzewski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do moich obowiązków jako kierownika Zakładu Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki należy:

 • odpowiedzialność za całokształt działania Zakładu;
 • organizacja pracy zespołu naukowego i dydaktycznego;
 • ocena działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej pracowników Zakładu;
 • kontrola nad wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na działanie Zakładu.

 

Do zakresu działania Prorektora do spraw studentów i jakości kształcenia należą sprawy:

 • nadzoru nad realizacją programu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu studiów przez studentów, doktorantów i pracowników Uczelni;
 • nadzoru nad prowadzeniem kształcenia na studiach doktoranckich i w Szkołach Doktorskich UŁ;
 • rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie spraw studenckich związanych z tokiem studiów;
 • rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie spraw dotyczących opłat za studia, ulg i zwolnień z opłat;
 • opieki nad studenckim ruchem naukowym i określanie zasad udziału studentów i doktorantów w pracach badawczych Uczelni – wspólnie z prorektorem ds. nauki;
 • nadzoru i opieki nad rozwojem działalności studentów i doktorantów, w tym aktywizacji organizacji studenckich i doktoranckich;
 • współpracy z samorządem studenckim, samorządem doktorantów oraz organizacjami młodzieżowymi;
 • przygotowania procedur w zakresie jakości kształcenia, jakości programów studiów i kształcenia, procesu akredytacji, w tym PKA i międzynarodowych instytucji akredytujących i potwierdzenia efektów uczenia się;
 • nadzoru nad realizacją zajęć ogólnouczelnianych, w tym zajęć z WF, języków obcych, szkolenia bibliotecznego, szkoleń z zakresu własności intelektualnej i ochrony prawa autorskiego itp.;
 • przedkładania wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów;
 • nadzoru nad organizacją studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 • nadzoru nad przebiegiem rekrutacji na studia;
 • nadzoru nad KIOD;
 • przygotowania i nadzoru ewaluacji szkół doktorskich;
 • inicjowania zmian w zakresie ustalonego programu studiów;
 • dotyczące innych działań wiążących się z przydzielonym zakresem kompetencji lub zleconych przez rektora na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, laboratoria) na kierunkach prowadzonych przez Wydział Chemii
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia, praca w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, publikowanie wyników badań w czasopismach z listy Journal Citation Reports
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych oraz dydaktycznych
 • aplikowanie o granty naukowe i dydaktyczne
 • opieka merytoryczna nad doktorantami
 • udział w posiedzeniach Rady Wydziału Chemii oraz Komisji UŁ do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne

BIOGRAM

W 1994 ukończyłem studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktoraotrzymałem w 1997 w macierzystej uczelni na podstawie rozprawy zatytułowanej: Jodometryczne oznaczanie 2-merkaptopirydyn i 2-markaptopirymidyn, której promotorem był prof. dr hab. Witold Ciesielski. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskałem w 2010 w UŁ w oparciu o pracę pt. Reakcja jodo-azydkowa w chromatografii cieczowej.

Zawodowo związałem się z Uniwersytetem Łódzkim. W 2011 zostałem kierownikiem Zakładu Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki w Katedrze Chemii Środowiska na Wydziale Chemii. W latach 2016–2020 pełniłem funkcję prodziekana Wydziału Chemii do spraw studenckich i jakości kształcenia. W 2020 zostałem prorektorem UŁ do spraw studentów i jakości kształcenia w kadencji 2020–2024.

Specjalizuję się w chemii analitycznej. Ponadto zajmuję się badaniem umiejętności złożonych uczniów i studentów w nauczaniu chemii.

W 1995 został członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w ramach którego wybierano mnie w 2015 i 2018 na przewodniczącego Sekcji Dydaktyki Chemii. W kadencji 2019-2023 jestem członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej.

W latach 2015–2019 byłem członkiem rady naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

ZAINTERESOWANIA

W wolnej chwili czytam kryminały. Interesuje mnie kultura Hiszpanii.

OSIĄGNIECIA

PUBLIKACJE Z ZAKRESU DYDAKTYKI CHEMII

 1. Robert Zakrzewski, Anna Wypych-Stasiewicz, Zwiększenie kompetencji studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie sprawdzania arkuszy egzaminu maturalnego z chemii, XXII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej - Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania, Łódź 2017.
 2. Beata Kupis, Robert Zakrzewski, Janusz Kupis, Egzaminator egzaminu maturalnego z chemii, czyli ważne ogniwo systemu egzaminów zewnętrznych, XXII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej - Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania, Łódź 2017.
 3. Ewa Stronka-Lewkowska, Jarosław Lewkowski, Robert Zakrzewski, "Chiralność - czym ona właściwie jest?" Chemia w Szkole 63(1) (2017) 33.
 4. Robert Zakrzewski, Monika Skowron, Witold Ciesielski, Żaneta Rembisz, "Spektrophotometric Determination of 6-Propyl-2-thiouracil in Pharmaceutical Formulations Based on Prusiam Blue Complex Formation: An Undergraduate Instrumental Analysis Laboratory Experiment", Journal of Chemical Education 93 (2016) 182-185.
 5. Marta Jaksender, Robert Zakrzewski, Anna Wypych-Stasiewicz, Czy uczniowie powinni obawiać się nowego sposobu oceniania prac egzaminacyjnych", Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, Wydział Chemii UJ, 2016, 159-164.
 6. Marta Jaksender, Robert Zakrzewski, Lech Leszczyński, "Czynniki wpływające na wybór uniwersytetu i form promocji - wyniki badań", Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne, Wydawnictwo UJ, 2016, 129-143.
 7. Robert Zakrzewski, “Próbna matura z chemii z Operonem i Polskim Towarzystwem Chemicznym” Chemia w Szkole 5 (2013) 8.


PUBLIKACJE Z ZAKRESU CHEMII ANALITYCZNEJ

 1. A. Zygmunt, Z. Adamczewski, K. Wojciechowska-Durczyńska, K. Krawczyk-Rusiecka, E. Bieniek, M. Stasiak, A. Zygmunt, K. Purgat K, R. Zakrzewski, J. Brzeziński, M. Karbownik-Lewińska, A. Lewiński A., Evaluation of effectiveness of iodine prophylaxis in Poland based on over 20-year observations of iodine supply in school-aged children in the central region of the country, Arch. Med. Sci., 15 (2019) 1468–1474
 2. Krystian Purgat, Kamila Borowczyk, Robert Zakrzewski, Rafał Głowacki, Paweł Kubalczyk, Determination of nikethamide by micellar electrokinetic chromatography, Biomed. Chromatogr., 33 (2019) e4571.
 3. Robert Zakrzewski, Paweł Urbaniak, Arek Nowicki, Waldemar Tejchman, Chromatographic and Computational Studies of Molecular Lipophilicity and Drug-likeness for few 2-Thioxo-1,3-Thiazolidin-4-one Derivatives and their Analogs, J. Chromatogr. Sci., 56 (2018) 709-715.
 4. Monika Skowron, Robert Zakrzewski, Witold Ciesielski, Application of image analysis technique for the determination of thiophanate methyl by thin-layer chromatography, Int. J. Env. Anal. Chem., 98 (2018) 286-294.
 5. Żaneta Rembisz, Robert Zakrzewski, Monika Skowron, Witold Ciesielski, Image analysis of phenylisothiocyanate derivatised and charge-couple device-detected glyphosate and glufosinate in food samples separated by thin-layer chromatography, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 96 (2016) 320-331.
 6. Monika Skowron, Robert Zakrzewski, Witold Ciesielski, Application of Thin-Layer Chromatography Image Analysis Technique in Quantitative Determination of Sphingomyelin, Journal of Analytical Chemistry, 71 (2016) 808–813.
 7. Monika Skowron, Robert Zakrzewski, Witold Ciesielski, Application of Image Analysis Technique for the Determination of Organophosphorus Pesticides by Thin-Layer Chromatography, Journal of Planar Chromatography 29 (2016) 3.
 8. Żaneta Rembisz, Dorota Bzurska, Justyna Obiedzińska, Robert Zakrzewski, Ramón Martínez-Máñez; A derivatization approach using pyrylium salts for the sensitive and simple determination of sulfide in spring water, Journal of Chromatography A 1047 (2015) 184.
 9. Żaneta Rembisz, Robert Zakrzewski, Witold Ciesielski, Monika Skowron, Ramón Martínez-Máñez; Thin-layer chromatographic image analysis for the determination of sulfide ions using pyrylium cations, Journal of Planar Chromatography 27 (2014) 240.
 10. Monika Skowron, Robert Zakrzewski, Witold Ciesielski, Żaneta Rembisz Quantitative method of disulfiram determination by Thin-Layer Chromatographic image analysis technique, Journal of Planar Chromatography 27 (2014) 107.
 11. Barbara Krawczyk, Dominik Szczukocki, Justyna Stachniuk, Radosław Dałkowski, Marek Zieliński, Renata Juszczak, Ewa Miękoś, Robert Zakrzewski, The determination of the folic acid and its selected derivatives, Mediterranean Journal of Chemistry 3 (2014) 1003.

Wykaz moich osiągnięć naukowych znajduje się pod adresem https://orcid.org/0000-0002-0781-1442

 • Nagrody
 1. Brązowy medal za długoletnią służbę 2016
 2. Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2017
 3. Zespołowa nagroda Rektora UŁ stopnia pierwszego za osiągnięcia dydaktyczne, 2017, 2014, 2003
 4. Zespołowa nagroda Rektora UŁ stopnia pierwszego za osiągnięcia naukowe, 2019

 • Staże/pobyty badawcze/wymiany naukowe
 1. University of Novi Sad, Department of Chemistry, Faculty of Sciences, program CEEPUS, 3-11.05.2022
 2. Universidad de Girona, Departament de Química, Facultat de Ciencies, 21-27.02.2022
 3. Uniwersytet Karola w Pradze, visiting profesor, 15-20.12.2019
 4. University of Gent, Masters of Didactics, two models representing competences that are important for today's university teachers. 24.02.2020-28.02.2020
 5. LLC-CNRS, Toulouse, France, staff of prof. B. Meunier, postdoctoral scholarship of Ministry of Education of France, The investigation on the mechanism of DNA damage by means of PAGE, HPLCESI-MS, MALDI-TOF-MS. 15.02.2003-14.02.2004
 6. TEMPUS, University of Greenwich in London, Great Britain, luty - czerwiec 1994

 • Działalność pozauniwersytecka
 1. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Chemicznym (od 1995)
 2. Funkcja Przewodniczącego Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego (w kadencji 2015-2018, 2018-2021)
 3. Członkostwo w Radzie Konsultacyjnej Okręgowej Komisji egzaminacyjnej w Łodzi, 2015
 4. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Diagnostyki Edukacyjnej (od 2015)
 5. Członkostwo w Radzie Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w kadencji (2015-2019)
 6. Funkcja Przewodniczącego Okręgowego Komitetu Olimpiady Chemicznej w Łodzi (od 2019)
 7. Członkostwo w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej (w kadencji 2019-2022)
 8. Funkcja zastępcy delegata w European Chemical Society, The EuChemS Division of Chemical Education
 9. Członkostwo w grupach eksperckich, naukowych radach doradczych, komisjach rewizyjnych, zespołach recenzenckich, redakcjach itp.

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

piątek: 16:00-17:00

Dyżury

wtorek: 12:00-14:00

tel: 42-635-57-90

Dyżury

piątek: 15:45-17:15