PROFIL PRACOWNIKA: Beata Glinkowska-Krauze

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jako Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Zawodowych- proces realizacji praktyk zawodowych- od wyboru organizacji do rozliczenia praktyk na WZ UŁ.

Jako Opiekun Koła Naukowego- współorganizacja konferencji, seminariów, gier, imprez, procesów wydawniczych.

Jako Kierownik Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej- Polska : Ukraina- realizacja projektów naukowych i naukowo-badawczych, wspólne badania, konferencje, seminaria, monografie i inne naukowe opracowania.

https://www.wz.uni.lodz.pl/centrum-wspolpracy-badawczo-naukowej-polska-ukraina

https://www.wz.uni.lodz.pl/centrum-wspolpracy-bada...

Profesor uczelni.

Sprawowane funkcje: Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk zawodowych.
Naukowo-dydaktyczny charakter stanowiska. Obowiązki i uprawnienia pracownika określają w szczególności przepisy zawarte w: ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, Statucie Uniwersytetu Łódzkiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Łódzkiego.

BIOGRAM

Profesor UŁ, doktor habilitowany w Zakładzie Teorii Zarządzania. Profesor Akademik- tytuł naukowy nadany przez Prezydenta Ekonomicznych Nauk Ukrainy (25 maja 2019, Kijów). Kierownik Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina na WZ UŁ. Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zarządzaniu organizacjami pełniąc funkcje dyrektora i kierując własną działalnością gospodarczą. Członek zarządu TNOiK o/Łódź, członek PTE. Ekspert/doradca (Phin Consulting sp. zo.o., BOiE). Ekspertyzy i wdrożenia dla przedsiębiorstw. Plany restrukturyzacji dla przedsiębiorstw i spółek, plany rewitalizacji kamienic, projektowanie terenów zielonych, analiza efektywności ekonomicznej inwestycji, zarządzanie organizacjami w warunkach dynamicznego otoczenia i kryzysów.

ZAINTERESOWANIA

Aktualne zainteresowania naukowe: internacjonalizacja przedsiębiorstw i zarządzanie międzynarodowe, narodowe kultury biznesowe, zarządzanie organizacjami w warunkach turbulentnego otoczenia i kryzysu, teorie organizacji i zarządzania, tworzenie i funkcjonowanie organizacji wielopodmiotowych (grupy kapitałowe, holdingi, koncerny), zarządzanie międzykulturowe. zarzadzanie procesowe. Wcześniejsze zainteresowania badawcze skupiały się wokół grup kapitałowych w Polsce, zarządzania procesami zmian, zarządzania wiedzą i projektowania strategii w organizacji. Zainteresowania pozanaukowe koncentrują się w obszarze medycyny, ogrodnictwa, psychologii i motoryzacji. Promuje ekologiczny styl życia poprzez jazdę rowerem, morsowanie.

OSIĄGNIECIA

Najważniejsze osiągnięcia naukowe to: obrona pracy doktorskiej pt. Zarządzanie procesem tworzenia i grupy kapitałowej na rynku usług pocztowych w Polsce- na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska (2009); tytuł dr hab.- monografia pt. Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw (2019); prof. UŁ; Profesor Akademik (2019- Kijów). Wypromowanie ponad 300 lic. i mgr.

Najważniejsze osiągnięcia praktyczne: rewitalizacja kamienic z zaprojektowaniem terenów zieleni, zarządzanie przedsiębiorstwami (z sukcesem), Dyplom Ministra Skarbu Państwa w zakresie rad nadzorczych j.s.s.p.

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: beata.glinkowska@uni.lodz.pl

Matejki 22/26 90-237 Łódź

wyłącznie dla spraw pilnych i ważnych: 608-405-470

e-mail: beata.glinkowska@uni.lodz.pl

Matejki 22/26 pokój: 327 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 12:00-13:00 Proszę sprawdzać zawsze - przed przyjściem- godziny konsultacji