PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Wibig

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

W 1981 roku ukończyłam fizykę (specjalność geofizyka - fizyka atmosfery) na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 roku rozpoczęłam pracę w Zakładzie Meteorologii, Klimatologii i Hydrologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku asystenta stażysty, a po roku asystenta. Stopień doktora nauk geograficznych uzyskałam w 1991 roku, na podstawie rozprawy "Związki wybranych elementów klimatu w Polsce z cyrkulacją atmosferyczną na powierzchni izobarycznej 500 hPa" i 10.1991 r. przeszłam na etat adiunkta. W 2001 uzyskałam stopień doktora habilitowanego, jako pierwsza osoba na nowo powołanym Wydziale Nauk Geograficznych, na podstawie rozprawy "Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na Europą i Północnym Atlantykiem na czasowo-przestrzenny rozkład anomalii termicznych i opadowych w Europie" 1 maja 2004 roku objęłam stanowisko profesora UŁ. W 2009 uzyskałam tytuł profesora Nauk o Ziemi.

Od października 2013 roku kieruję Zakładem Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe obejmują:

Współczesne zmiany klimatu (współczesne = okres instrumentalny) – ich detekcję i atrybucję czynników zmian, ekstremalne zdarzenia klimatyczne: definicje, zmienność przestrzenna i czasowa, metody szacowania prawdopodobieństwa występowania, związki z cyrkulacją atmosferyczną i innymi elementami klimatu, synergie ekstremów różnych elementów

Cyrkulację atmosferyczną na półkuli północnej: indeksy, typologie, metody wydzielania typów, wpływ cyrkulacji atmosferycznej na przebieg pogody na obszarze Europy i rozkłady anomalii wybranych elementów klimatu

Projekcje klimatyczne na XXI wiek dla Europy Środkowej na podstawie symulacji regionalnych modeli klimatu oraz ekstremalne zdarzenia pogodowe w przeszłości i ich projekcje na XXI w.

Wpływ zmian klimatu w Arktyce na pogodę i klimat w umiarkowanych szerokościach geograficznych półkuli północnej


OSIĄGNIECIA

Wypromowałam ponad 100 magistrów i pięcioro doktorów

Koordynowałam realizacją ponad 10 grantów naukowych finansowanych przez KBN, MNiSW oraz NCN i jednego w ramach 6 Programu Ramowego EU.

Byłam recenzentem kilku raportów IPCC (Międzyrządowego Panelu ds. zmian klimatu).

Mój dorobek obejmuje blisko 150 publikacji, według Web of Science publikacje były cytowane ponad 1500-krotnie (indeks Hirscha 16).

KONTAKT I DYŻURY

Narutowicza 88 90-139 Łódź

tel: 42-665-59-57

e-mail: joanna.wibig@geo.uni.lodz.pl

Narutowicza 88 pokój: 230 90-139 Łódź

Dyżury

czwartek: 12:00-14:00 pokój 230 (Narutowicza)