PROFIL PRACOWNIKA: Witold Jarno

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Stanowisko naukowo-dydaktyczne - prowadzenie badań naukowych nad dziejami Polski i regionu łódzkiego oraz historią wojskowości polskiej w XX w. oraz prowadzenie działalności dydaktycznej w Instytucie Historii UŁ.

BIOGRAM

Witold Jarno (ur. w 1970 r.) – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniony w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Wydziałów: Filozoficzno-Historycznego (1994) oraz Prawa i Administracji (1998) Uniwersytetu Łódzkiego.

ZAINTERESOWANIA

Głównymi dziedzinami jego zainteresowań naukowych są dzieje Polski i regionu łódzkiego oraz historia wojskowości polskiej w XX w.

OSIĄGNIECIA

Za osiągnięcia naukowe ielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora UŁ (indywidualnymi i zespołowymi):

  • Nagrodą Rektora UŁ zespołową za szczególne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk humanistycznych w 2015 r.
  • Nagroda indywidualna Rektora UŁ: I stopnia w 2020 r., II stopnia w 2002 r., 2004 r. i 2012 r.
  • Nagroda zespołowa Rektora UŁ: I stopnia w 2017 i 2018 r.,II stopnia w 2014 i 2016 r. oraz III stopnia w 2019 r.
  • Nagrodą Indywidualna Rektora UŁ III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w 2016 r.

KONTAKT I DYŻURY

Numer telefonu do sekretariatu Instytutu Historii UŁ: 42-635-61-84

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a pokój: 26 90-219 Łódź