PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Krawczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kierownik Katedry:

Realizacja zadań wynikających z § 99 i 100 Statutu UŁ, w tym:

- kierowanie Katedrą i reprezentowanie jej na zewnątrz;

- wspieranie opracowania projektów prac badawczych;

- wspieranie pracy badawczej w zakresie dyscyplin objętych działalnością katedry;

- organizowanie i nadzorowanie działalności dydaktycznej katedry;

- zarządzanie mieniem katedry i przyznanymi środkami finansowymi, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;

- składanie dziekanowi rocznych sprawozdań z działalności katedry.

Nadto wykonywanie obowiązków wynikających z art. 115 P.s.w.n., w tym:

- prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (prowadzenie zajęć z postępowania administracyjnego, sądowej kontroli administracji oraz postępowania egzekucyjnego - wykłady i seminaria; organizacja i prowadzenie seminariów doktorskich)

BIOGRAM

Agnieszka Krawczyk

___________________________________________________________________________

1999 ukończone studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ

2000-2001 studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego WPIA UŁ

2001-2004 studia doktoranckie na WPIA ukończone uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych na WPIA UŁ - na podstawie rozprawy doktorskiej Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Łódź 2006, Wyd. UŁ

2013 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalność prawo i postępowanie administracyjne (uchwała Rady Wydziału Prawa I administracji UŁ z 6.12.2013 r.) na podstawie rozprawy habilitacyjnej Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej, Warszawa 2013, Wyd. WoltersKluwer

___________________________________________________________________________

2004 do dziś zatrudnienie na Wydziale Prawa i Administracji UŁ

2004-2020 Katedra Postępowania Administracyjnego:

2004 – asystent

2005-2014 – adiunkt

2015 – profesor UŁ

2016-2020 – Kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego Porównawczego w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPIA UŁ

2016-2020 – Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich UŁ

2017, 2018, 2019, 2020 – Nagroda Rektora UŁ indywidualna I stopnia (za osiągnięcia organizacyjne oraz za całokształt osiągnięć)

2020 do dziś Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji

2020 – Kierownik Katedry

2022 – Nagroda Rektora za osiągnięcia organizacyjne (Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Reformy sądownictwa administracyjnego w państwach młodej demokracji)

__________________________________________________________

1999 -2014 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

1999-2001 – referent

2001-2014 – członek etatowy

2014 – Wiceprezes

__________________________________________________________

2002-2005 aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców prawnych w Łodzi ukończona złożeniem egzaminu radcowskiego i uzyskaniem wpisu na listę radców prawnych (wpis wykreślony na mój wniosek w 2014 r.)

2003-2011 obsługa prawna Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Łodzi

__________________________________________________________

12.2014-6.2020 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Wydz. III

2018 -30.06.2020 delegacja pełna do Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego

1.7.2020 do dziś sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, Wydz. I

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 (Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji) pokój: 4.71 90-232 Łódź

Agnieszka Krawczyk: 42-635-63-25

e-mail: akrawczyk@wpia.uni.lodz.pl

Dyżury

poniedziałek: 13:30-14:30 dyżury są stacjonarne - pok. 4.71 (IV p. Katedra)